مقاله پزشکی با عنوان عارضه افزایش قوس پامقاله پزشکی با عنوان عارضه افزایش قوس پا در فرمت ورد در 8 صفحه

این مقاله شامل مطالب زیر می باشد:

عارضه افزایش قوس پا

علائم

حركات اصلاحی

الف) حركات تقویتی

ب) حركات كششی

ج) پیشنهادات و ملاحظات كلّی

كف پای گود یا پای طاقدیسیقوس پا


افزایش قوس پا


عارضه افزایش قوس پا


علائم افزایش قوس پا