دانلود فایل ورد Word پروژه توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذراتعنوانتوزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات تعداد صفحات 82 تولید انرژی الکتریکی برای سیستم­های قدرت با هدف حداقل­سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای اکتیو موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم­های مدرن امروزی می­باشد

عنوان:توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات

تعداد صفحات : 82

تولید انرژی الکتریکی برای سیستم­های قدرت با هدف حداقل­سازی کل هزینه تولیدی برای واحدهای اکتیو موجود در شبکه قدرت، از مهمترین مباحث برای سیستم­های مدرن امروزی می­باشد. به بیانی دیگر هدف از توزیع اقتصادی بار برنامه­ریزی بهینه و مناسب برای واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن عوامل و محدودیت­های غیرخطی موجود در شبکه قدرت و واحدهای تولیدی می­باشد. در این تحقیق ، مسئله توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن محدودیت­های غیرخطی از جمله تلفات شبکه انتقال، تاثیر شیر ورودی بخار بر تابع هزینه تولیدی، توازن تولید و مصرف در سیستم، نواحی ممنوعه، حدود تولید و نرخ سطح شیب­دار به یک مسئله بهینه­سازی تبدیل شده و در نهایت با الگوریتم اجتماع ذرات (pso) به حل آن پرداخته شده است. روش PSO یک روش مرتبه صفر است و نیازی به عملیات سنگین ریاضی مثل مشتق­‌گیری ندارد. یک روش مبتنی بر جمعیت است که از مشارکت ذرات استفاده می­کند. به منظور نشان دادن کارایی این روش، الگوریتم پیشنهادی بر روی سیستم نمونه 6 نیروگاهی با کل بار 1263 مگاوات اعمال شده است و نتایج به دست آمده از حالات مختلف الگوریتم پیشنهادی با هم مقایسه شده و سپس نتایج به دست آمده از الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک (GA) مقایسه شده که نشان­دهنده کارایی و سرعت زیاد، زمان کم این الگوریتم در حل مسئله توزیع اقتصادی بار می­باشد.

فصل اول – مقدمه
1-1 مقدمه
1-2 بررسی سوابق تحقیق
1-3 ساختار تحقیق
فصل دوم – مسئله توزیع اقتصادی بار
2-1 معرفی توزیع اقتصادی بار
2-2 مشخصه واحد بخار (حرارتی)
2-3 منحنی محدب هزینه­ های عملیاتی یک واحد حرارتی
2-4 منحنی هزینه سوخت افزایشی
2-5 منحنی نرخ حرارت
2-6 منحنی نامحدب هزینه­های در واحد حرارتی
2-7 توزیع اقتصادی بار در نیروگاه برق
2-8 توزیع اقتصادی بار در سیستم قدرت
2-9 محدودیت برابری و نابرابری
2-10 معرفی ضرایب B تلفات انتقال
فصل سوم – الگوریتم پیشنهادی اجتماع ذرات PSO
3-1 معرفی PSO
3-2 بررسی سوابق تحقیق
3-3 مفهوم بهینه­سازی اجتماع ذرات
3-4 فرمول­بندی PSO
3-5 فلوچارت استاندارد بهینه­سازی اجتماع ذرات
3-6 شبه کد در PSO
3-7 اساس الگوریتم PSO برای محدود کردن مشکل
فصل چهارم – پیاده­ سازی الگوریتم پیشنهادی در مسئله توزیع اقتصادی بار
4-1 فرمول­بندی تابع هدف
4-2 برابری و نابرابری محدودیت­ها
4-3 اصلاح تابع هدف
4-4 پیاده ­سازی PSO برای مشکل ED
4-5 شبیه ­سازی
4-6 مقایسه نتایج الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک
فصل پنجم – نتیجه ­گیری و پیشنهادات
5-1 نتیجه­ گیری
5-2 پیشنهادات
ضمیمه
مراجع


دانلود فایل ورد Word پروژه توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیر ورودی بخار با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات