جزوه بیوشیمی (بخش اول)این جزوه درمورد بیوشیمی (بخش اول) است كه با فرمت پی دی اف در 265 صفحه آماده شده است جزوه آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته تغذیه ویژه کنکور سال 95

جزوه بیوشیمی (بخش اول)

فهرست مطالب

مقدمه ................................................................................................................................ ......... 12

مولکولهای زیستی.............................................................................................................................12

ایزومرهای فضایی : ............................................................................................................................12

کربن متقارن و نامتقارن : ....................................................................................................................12

ایزومر هندسی : ...............................................................................................................................14

پیوندهای شیمیایی : ..........................................................................................................................14

16............................................................................................... (Minereal Elements ) معدنی ترکیبات

فصل اول: آب و الکترولیت................................................................................................ ................17

ریتأث آب بر ساختار لیب ومولکو ها ................................................................................................ ............18

روشهای تعیین حجم آب بدن ................................................................................................ ...............19

20..... ................................................................................................(Osmotic pressure ) اسمزی فشار

تنظیم حجم آب داخل سلولی، بین سلولی و پلاسما ......................................................................................22

24............ ................................................................................................................................ PH

ی سیون یزا ون آب و 26........................................................................................................................ pH

بافرها................................................................................................................................ ...........27

معادلهی هندرسن – هاسلباخ:................................................................................................ ...............27

لال تیکترو ها................................................................................................................................ ....29

میتنظ تعادل آب و تیالکترول ها ................................................................................................ .............29

یاس دها و بازها ................................................................................................................................ .30

تعیین PKa بوسیله تیتراسیون : ................................................................................................ ............31

میتنظ تعادل دیاس و باز ......................................................................................................................34

اختلالات دیاس – باز..........................................................................................................................36

فصل دوم: اسید آمینه .....................................................................................................................42

یاس یدها نهیآم ................................................................................................................................42

یپ وند یدیپپت ................................................................................................................................ ..43

خواص یکیالکتر یاس یدها یآم نه و نیپروتئ ها .............................................................................................50

سطوح یساختمان نیپروتئ ها................................................................................................ .................51

مانساخت یها فوق دوم.......................................................................................................................52

روش یها یجداساز نیپروتئ ها ................................................................................................ ..............53

تع نیی یتوال نیپروتئ ها .......................................................................................................................55

فصل اول : آب و الکترولیت

آب فراوانترین ماده موجود در سیستمهای بیولوژیک است. حدود 70٪ وزن بدن را آب تشکیل میدهد که این درصد بـا

توجه به میزان چربی بدن قابل تغییر است، زیرا هرچه مقدار چربی بدن بیشتر باشد، میزان آب بدن کمتر . میشود

نکته :1 به تدریج که انسان پیر میشود، مقدار آب بدن کم می . شود

2: نکته 2/3کل آب بدن به صورت مایع داخل سلولی (ICF=Intracellular Fluid) و در داخل سلولها اسـت و1/3

باقیمانده آب خارج سلولی (ECF=Extracellular Fluid) را تشکیل میدهد که از این مقدار 70٪ آب میان بـافتی

، 5 25% پلاسما و ٪ مایع ورای سلولی (فضـای سـینوویال، مفصـلی، پریکـاردی، داخـل چشـمی، نخـاعی و...) را تشـکیل

. میدهد

توانایی ایجاد پیوند هیدروژنی با دیگر مولکولهای آب، به آب خصوصیات ویـژهای بخشـیده اسـت کـه از جملـهی آنهـا

کشش سطحی، چسبندگی داخلی بـین مولکـولهـا، نقطـه ذوب و جـوش و حـرارت تبخیـر بـالای آن نسـبت بـه سـایر

حلالهاست. مولکولهای آب علاوه بر ایجاد پیوند هیدروژنی با خود می توانند با بخـشهـای قطبـی سـایر مولکـولهـای

بیولوژیک نیز پیوند هیدروژنی ایجاد کنند و همین خصوصیت، آب را به یک حلال بیولوژیک مناسب تبدیل کرده است.

نکته :1 ات مهای F،N ،O و S و هیدروژن متصل به آنها در تشکیل پیوند هیدروژنی نقش دارند.

خواص شیمیایی آب، موجب شده است که این ماده به عنوان حلال فیزیولوژیک اصلی مواد قطبی در بدن شناخته شود.

-1 در داخل مولکول آب، هستهی اکسیژن، الکترونها را از اتمهای هیدروژن به سمت خود میکشد، در نتیجه آب دارای

بار الکتریکی شده و به یک مولکول قطبی تبدیل . میشود

-2 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب دارند، مواد قطبی یا هیدروفیل (آب دوست) . نام دارند

-3 آن دسته از مواد که حلالیت خوبی در آب ندارند، مواد غیرقطبی یا هیدروفوب (آب گریز) نامیده . میشوند

مولکولهای آب توسط پیوندهای هیدروژنی که از دسته پیوندهای غیرکوالان میباشد، به یکدیگر متصل می . شوند

-1 پیوندهای هیدروژنی در نتیجهی جاذبهی بین بارهای مثبت جزیی اتمهای هیدروژن یک مولکول با بارهـای منفـی

جزیی اتمهای اکسیژن یا نتیروژن یک مولکول دیگر، ایجاد م . یشوند

-2 پیوندهای هیدروژنی، ضعیف هستند بهطوری که در دمای 25 درجه سانتیگـراد، در هـر ثانیـه12

10 بـار شکسـته ومجدداً تشکیل . میشوند

پیوندهای هیدروژنی در مولکولهای آب شبکهای را تشکیل میدهند که باعث ایجاد خواص ویژه آب شده و ضامن بقـای

حیات است.

-1 آب، در مجاورت هوا، کشش سطحی . زیادی دارد

1-1 ) کشش سطحی، نیرویی است که در سطح تماس مایع با هوا، باعث نگهداری مولکولهای مایع در کنـار یکـدیگر. میشود

1-2 ) این خاصیت باعث شکلگیری قطره و همچنین مقاومت در مقابل عبور مواد به درون مایع می . شود

)1-3 در هنگام تنفس آنچه پس از دم، باعث بازگشت حجم آلوئولهای ریه بـه وضـعیت اولیـه و ایجـاد خاصـیت

الاستیکی ریهها میشود، کشش سطحی مایع موجود در آلوئولهاست.

-2 دمای تبخیر آب (میزان دمایی که لازم است تا آب از حالت مایع به حالت گاز درآید) بالاست. این موضوع به همـراه

ظرفیت گرمایی بالا آب، باعث میشود که آب در هنگام بخار شدن مقدار زیادی گرما را با خود دفع کند و در واقع علت

خنک شدن بدن پس از تعریق . همین امر است

-3 ثابت دیالکتریک آب بالاست. به عبارت دیگر آب، یک رسانای قوی (توانایی آب در عبور جریان الکتریکـی) اسـت.

این خاصیت آب، در سلولهای عصبی نقش مهمی ایفا می کند

روشهای تعیین حجم آب بدن

-1 تعیین حجم آب تام

با تزریق ترکیباتی مانند آب سنگین (اکسید دوتریوم) یا آب رادیواکتیو (اکسید تریتیوم) و سپس نمونهبـرداری از خـون و

تعیین مقدار رقت اولیه صورت میگیرد. این ترکیبات از دیواره رگها عبور کرده و در تمام بدن انتشـار مـییابنـد، ولـی در

بدن متابولیزه نمیشوند و دفع کلیوی آنها نیز کند است.

-2 تعیین حجم آب پلاسما

با تزریق ترکیباتی مانند گلبول قرمز رادیواکتیو یا آلبومین رادیواکتیو و سپس نمونهبرداری از خون و تعیین میـزان رقـت

ماده اولیه صورت میگیرد. این ترکیبات قادر به عبور از دیواره رگها نیستند. در آزمایشگاه خونشناسی، تغییـرات درصـد

حجم آب پلاسما به وسیله هماتوکریت تعیین میشود. (هماتوکریت: درصد حجم گلبول قرمز نسبت به حجم کل خون).

-3 تعیین حجم آب فضای خارج سلولی

این عمل با تزریق «اینولین» و سپس نمونهبرداری از خون و تعیین میزان رقت ماده اولیه صـورت مـیگیـرد. اینـولین از

دیواره رگها عبور میکند، ولی قادر به عبور از غشاء سلول نبوده، و در بدن متابولیزه نمیشود و دفع کلیـوی آن نیـز کنـد. میباشد

-4 تعیین حجم آب داخل سلولی

میزان آب داخل سلولی تقریباً برابر با اختلاف آب تام بدن و آب خارج سلولی است.

نوع فایل:Pdf

سایز: 4.30mb

تعداد صفحه:265دانلود جزوه بیوشیمی (بخش اول)


جزوه بیوشیمی (بخش اول)


دانلود بیوشیمی (بخش اول)


دانلود جزوه


فروشگاه اینترنتی


کسب درآمد اینترنتی


همکاری در فروش فایل


سیستم فروشگاه دهی


کارافرینی


کسب و کار


ثبت نام فراگیر پیام نور 96 - iredu.ir

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی. ردیف. نام جزوه – دانلود جزوه. نام نویسنده. 1. تاریخ ...

منابع و جزوات کارشناسی ارشد رشته سلولی و مولکولی | گروه ...

درس سلولی و مولکولی با ضریب 4 این درس شامل دو بخش سلولی و مولکولی می باشد نام کتاب ...

منابع و جزوات کارشناسی ارشد رشته ژنتیک مولکولی وزارت علوم ...

منابع و جزوات کارشناسی ارشد رشته ژنتیک مولکولی وزارت علوم ژنتیک وزارت علوم

دانلود رایگان بیش از 500 جزوه و کتاب درسی دانشگاه پیام نور ...

با سلام از بخش منو وارد، جزوه > جزوه‌های دانشگاه پیام نور> شوید سپس با کلیک بر روی دسته ...

جزوه دوپینگ ادبیات کنکور - konkur.in

دانلود آزمون 22 تیر 97 قلمچی; گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور فردا به مجلس ارائه ...

نمونه سوالات پیام نور | کتابخانه الکترونیکی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور با جواب، جزوه، برنامه امتحانات پیام نور و لیست ارائه دروس پیام ...

دانلود تمامی کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان سال ...

دانلود تمامی کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان سال تحصیلی 91 - 92

علوم پزشکی نخبگان , جزوات کارشناسی-ارشد-دکتری - گروه ...

جزوات کارشناسی ارشد و دکترای علوم پزشکی وزارت بهداشت و جزوه ارشد و دکترای تغذیه و ...

جزوه آموزشی | تکنسین دارویی داروخانه | معاونت غذا و دارو ...

جزوات و مطالب آموزشی ویژه تکنسین های دارویی شاغل در داروخانه ها در خصوص آشنایی با ...

جدول ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي ...

جزوات کارشناسی ارشد و دکترای علوم پزشکی وزارت بهداشت و جزوه ارشد و دکترای تغذیه و ...

جدول ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي ...

جزوات کارشناسی ارشد و دکترای علوم پزشکی وزارت بهداشت و جزوه ارشد و دکترای تغذیه و ...

از من بپرسید - مراحل طبیب شدن!

امروز تصمیم گرفتم از مراحلی بنویسم که یک پزشک برای طبیب شدن طی می کنه! همه از پزشکی این ...

هزینه تایپ فارسی - موسسه ایران تایپیست

متین خلیلی: سفارش تایپ، صفحه آرایی شما بررسی و پیش فاکتور برای شما صادر گردید ...

انجام پایان نامه،خدمات پروژه/گروه تحقیقاتی پلاسما/اعزام ...

العربية Türk Français English فارسی. ثبت سفارش شخصی اعزام دانشجویی ثبت ...

سایت جامع علوم پزشکی ایران – آزمون کارشناسی به پزشکی

ماده سه : منابع آزمون. منابع اعلام شده آزمون امتحان جامع علوم پایه پزشکی . لازم به ذکر ...

اعضای ویژه - دانلود کتاب و نمونه سوالات علوم پزشکی

باسلام و عرض خسته نباشید.سایت واقعا کارا و البته به روز هست.دوتا خواهش دارم.اول اینکه ...

خلاصه فصل: گردش مواد (در جانوران) - زیست یاد

خلاصه ی فصل های زیست شناسی دوم دبیرستان سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی به صورت فایل قابل ...

باشگاه مهندسان ایران - iran-eng.ir

باشگاه مهندسان ایرانی, دانشگاه, مهندسان ایرانی, مهندسان ايراني, مهندسين ايراني, ايران ...

کیست که نداند که ارسال یک مقاله به دو مجله تخلف آشکار است ...

مقاله‌ی چاپ شده همان مقاله برای یک مجله‌ی دیگر نامه‌ی سردبیر مجله‌ی دوم

دانلود تلگرام طلایی لب تاب - دانلود رایگان برنامه تلگرام ...

telegram مخصوص کامپیوتر،ویندوز و لپ تاپ نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر. خوش ...

ثبت نام فراگیر پیام نور 96 - iredu.ir

بخش علمی علوم تربیتی و روانشناسی. ردیف. نام جزوه – دانلود جزوه. نام نویسنده. 1. تاریخ ...

منابع و جزوات کارشناسی ارشد رشته سلولی و مولکولی | گروه ...

درس سلولی و مولکولی با ضریب 4 این درس شامل دو بخش سلولی و مولکولی می باشد نام کتاب ...

منابع و جزوات کارشناسی ارشد رشته ژنتیک مولکولی وزارت علوم ...

منابع و جزوات کارشناسی ارشد رشته ژنتیک مولکولی وزارت علوم ژنتیک وزارت علوم

دانلود رایگان بیش از 500 جزوه و کتاب درسی دانشگاه پیام نور ...

با سلام از بخش منو وارد، جزوه > جزوه‌های دانشگاه پیام نور> شوید سپس با کلیک بر روی دسته ...

جزوه دوپینگ ادبیات کنکور - konkur.in

دانلود آزمون 22 تیر 97 قلمچی; گزارش تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور فردا به مجلس ارائه ...

نمونه سوالات پیام نور | کتابخانه الکترونیکی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور با جواب، جزوه، برنامه امتحانات پیام نور و لیست ارائه دروس پیام ...

دانلود تمامی کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان سال ...

دانلود تمامی کتابهای درسی سال اول تا چهارم دبیرستان سال تحصیلی 91 - 92

علوم پزشکی نخبگان , جزوات کارشناسی-ارشد-دکتری - گروه ...

جزوات کارشناسی ارشد و دکترای علوم پزشکی وزارت بهداشت و جزوه ارشد و دکترای تغذیه و ...

جزوه آموزشی | تکنسین دارویی داروخانه | معاونت غذا و دارو ...

جزوات و مطالب آموزشی ویژه تکنسین های دارویی شاغل در داروخانه ها در خصوص آشنایی با ...

جدول ظرفيت پذيرش دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد رشته هاي ...

جزوات کارشناسی ارشد و دکترای علوم پزشکی وزارت بهداشت و جزوه ارشد و دکترای تغذیه و ...