گزارش کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمانگزارش کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمان در 75 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه مراحل مختلف ساختن یك ساختمان


گزارش کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمان در 75 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مراحل مختلف ساختن یك ساختمان ................................................................

بازدید زمین و .................................................................................................

ریشه كنی ........................................................................................................

پیاده كردن نقشه .............................................................................................

رپر ...................................................................................................................

گودبرداری ......................................................................................................

تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می دهیم .......................................................

شیب دیواره های محل گودبرداری (اندازه زاویه a) ........................................

استفاده از دیوارهای مانع ...............................................................................

دیوارهای مانع چوبی .......................................................................................

دیوارهای مانع فلزی ........................................................................................

خروج آب از محل گودبرداری ........................................................................

پی كنی .............................................................................................................

دسترسی به زمین بكر .....................................................................................

برای محافظت پایه ساختمان ...........................................................................

تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان ............................

ابعاد پی ............................................................................................................

وزن ساختمان .................................................................................................

انواع پی ها .......................................................................................................

پی های عمومی .................................................................................................

شمع كوبی .......................................................................................................

ساختمان های آجری .......................................................................................

عمق پی های نواری ..........................................................................................

عرض پی .........................................................................................................

لایه های پی های نواری .....................................................................................

شفته ریزی ......................................................................................................

كرسی چینی .....................................................................................................

شناژ ................................................................................................................

قالب بندی (كفراژ بندی)....................................................................................

آرماتوربندی ....................................................................................................

بتون .................................................................................................................

قشر ماسه سیمان زیر و روی قیر و گونی .....................................................

حالت ماسه سیمان برای پوشش روی قیر و گونی .........................................

یك رگی كردن ساختمان .................................................................................

لایه های مختلف دیوار چینی .............................................................................

قطعات آجر ......................................................................................................

دیوار ................................................................................................................

برای جداسازی قسمتهای مختلف ساختمان ....................................................

دیوارهای حمال ...............................................................................................

عرض دیوار .....................................................................................................

هشت گیر و لاریز ............................................................................................

ملات ................................................................................................................

خواص ملات ....................................................................................................

انواع ملات ........................................................................................................

سقف ................................................................................................................

میله مهار .........................................................................................................

بالشتك بتنی زیر سرپلها ..................................................................................

ساختمان فلزی .................................................................................................

مزایا و معایب ساختمان های فلزی..................................................................

2. بتن مگر .......................................................................................................

بتن اصلی..........................................................................................................

صفحه ریز ستون یا میله گردهای ریشه..........................................................

شناژ..................................................................................................................

لایه های شناژ...................................................................................................

قفسه شناژ........................................................................................................

اجزاء تشكیل دهنده ساختمانهای فلزی.............................................................

قسمتهای مختلف ستون....................................................................................

قسمت اصلی ستون...........................................................................................

تسمه های اتصال..............................................................................................

صفحه های تقویتی............................................................................................

تقلیل ضخامت ستون.........................................................................................

لچگی یا ورق پشت بند......................................................................................

ورق بست.........................................................................................................

جوش................................................................................................................

اتصال ستون به صفحه زیر ستون...................................................................

پل ها یا تیرهای اصلی......................................................................................

قسمتهای مختلف تیرهای اصلی و سقف...........................................................

طریقه اتصال پل به ستون................................................................................

نكاتی در مورد ساختن پلها...............................................................................

وصالی پلهای سراسری....................................................................................

اتصال دو پل كه از كنار هم عبور می كنند......................................................

تیرهای لانه زنبوری.........................................................................................

تیرچه ...............................................................................................................

پروفیلهای اتصال و میله مهار..........................................................................

وصله نمودن دو قطعه تیرآهن به یكدیگر.........................................................

پله.....................................................................................................................

بادبند.................................................................................................................

خرپا..................................................................................................................

نواقص جزئی در اجزای بادبند.........................................................................

بتن ریزی در هوای گرم.............................................................................

بتن ریزی در هوای سرد ...............................................................


مراحل مختلف ساختن یك ساختمان

بازدید زمین و ریشه كنی

قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و فاصله آن نسبت به خیابانها و جاده های اطراف مورد بازرسی قرار گیرد و همچنین پستی و بلندی زمین با توجه به نقشه ساختمان مورد بازدید قرار گرفته در صورتیكه ساختمان بزرگ باشد پستی و بلندی و سایر عوارض زمین می باید بوسیله مهندسین نقشه بردار تعیین گردد و همچنین باید محل چاه های فاضل آب و چاه آب های قدیمی و مسیر قنات های قدیمی كه ممكن است در هر زمینی موجود باشد تعیین شده و محل آن نسبت به پی سازی مشخص گردد و در صورت لزوم می باید این چاه ها با بتون و یا شفته پر شود و محل احداث ساختمان نسبت به زمین تعیین شده و نسبت به ریشه كنی (كنون ریشه های نباتی كه ممكن است در زمین روئیده باشد) آن محل اقدام شود و خاكهای اضافی به بیرون حمل گردد و بالاخره باید شكل هندسی زمین و زوایای آن كاملاً معلوم شده و با نقشه ساختمان مطابقت داده شود.پیاده كردن نقشه

پس از بازدید محل و ریشه كنی اولین قدم در ساختن یك ساختمان پیاده كردن نقشه می باشد. منظور از پیاده كردن نقشه یعنی انتقال نقشة ساختمان از روی كاغذ بروی زمین بابعاد اصلی (یك به یك). بطوریكه محل دقیق پی ها و ستونها و دیوارها و زیرزمین ها و عرض پی ها روی زمین بخوبی مشخص باشد. و همزمان با ریشه كنی و بازدید محل باید قسمتهای مختلف نقشة ساختمان مخصوصاً نقشة پی كنی كاملاً مورد مطالعه قرار گرفته بطوری كه در هیچ قسمت نقطة ابهامی باقی نماند. و بعداً اقدام به پیاده كردن نقشه بشود.

باید سعی شود حتماً در موقع پیاده كردن نقشه از نقشة پی كنی استفاده گردد. برای پیاده كردن نقشة ساختمانهای مهم معمولاً از دوربین های نقشه برداری استفاده می شود. ولی برای پیاده كردن نقشة ساختمان های معمولی و كوچك از متروریسمان بنائی كه به آن ریسمان كار هم می گویند استفاده می گردد. برای پیاده كردن نقشه با متروریسمان كار ابتدا باید محل كلی ساختمان را روی زمین مشخص نموده و بعد با كشیدن ریسمان در یكی از امتدادهای تعیین شده و ریختن گچ یكی از خطوط اصلی ساختمان را تعیین می نمائیم.

برای اینكه مطمئن بشویم زوایای بدست آمدة اطاقها قائمه می باشد باید دو قطر هر اطاق را اندازه بگیریم. چنانچه مساوی بودند آن اطاق گوینا می باشد. به این كار اصطلاحاً چپ و راست می گویند. البته چنانچه در این مرحله اطاقها در حدود 3 الی 4 سانتی متر ناگوینا باشد اشكالی ندارد زیرا با توجه به اینكه پی ها همیشه قدری پهن تر از دیوارهای روی آن می باشند لذا در موقع چیدن دیوار می توان ناگوینائیها را برطرف نمود بطور كلی باید همیشه توجه داشت كه پیاده كردن نقشه یكی از حساس ترین و مهم ترین قسمت اجرا یك طرح بوده و كوچكترین اشتباه در آن موجب خسارتهای فراوان می شود.

رپر

با توجه به اینكه هر نقطه از ساختمان نسبت به سطح زمین دارای ارتفاع معینی می باشد كه باید در طول مدت اجرا در هر زمان قابل كنترل باشد. برای جلوگیری از اشتباه قطعه با ابعاد دلخواه (مثلاً 40 40 با ارتفاع 20 سانتی متر) در نقطه ای دورتر از محل ساختمان می سازند بطوریكه در موقع گودبرداری و یا پی كنی با آن آسیب نرسد و در طول مدت ساختمان تمام ارتفاعات را با آن می سنجد به این قطعه بتنی اصطلاحاً رپر می گویند.

در بعضی ساختمانهای كوچكتر روی اولین قسمتی كه ساخته می شود (مانند اولین ستون) علامتی می گذارند و بقیه ارتفاعات را نسبت به آن می سنجند.

گودبرداری

بعد از پیاده كردن نقشه و كنترل آن در صورت لزوم اقدام به گودبرداری می نمایند. گودبرداری برای آن قسمت از ساختمان انجام می شود كه در طبقات پایین تر از كف طبیعی زمین ساخته می شود، مانند موتورخانه ها و انبارها و پاركینگ ها و غیره. در موقع گودبرداری چنانچه محل گودبرداری نباشد از وسائل معمولی مانند بیل و كلنگ و فرقون (چرخ دستی) استفاده می گردد.

برای این كار تا عمق معینی كه عمل پرتاب خاك با بیل به بالا امكان پذیر است (مثلاً 2 متر) عمل گودبرداری را ادامه می دهند و بعد از آن پله ای ایجاد نموده و خاك حاصله از عمق پایین تر از پله را روی پله ایجاد مثلاً ریخته و از روی پله دوباره به خارج منتقل می نمایند.

برای گودبرداریهای بزرگتر استفاده از بیل و كلنگ مقرون به صرفه نبوده و بهتر است از وسایل مكانیكی مانند لو در و غیره استفاده شود. در اینگونه موارد برای خارج كردن خاك از محل گودبرداری و حمل ان به خارج كارگاه معمولاً از سطح شیب دار استفاده می گردد. بدین طریق كه در ضمن گودبرداری سطح شیبداری در كنار گودبرداری عبور كامیون و غیره ایجاد می گردد كه بعد از اتمام كار، این قسمت وسیله كارگر برداشته می شود.

تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می دهیم

ظاهراً حداكثر عمق مورد نیاز برای گودبرداری تا روی پی می باشد. بعلاوه چند سانتی متر بیشتر برای فرش كف و عبور لوله ها (در حدود 20 سانتی متر كه 6 سانتی متر برای فرش كف و 14 سانتی متر برای عبور لوله می باشد) كه در این صورت می یابد محل پی های نقطه ای یا پی های نواری و شناژها را با دست خاك برداری نمود.

ولی بهتر است كه گودبرداری را تا زیر سطح پی ها ادامه بدهیم، زیرا در این صورت اولاً برای قالب بندی پی ها آزادی عمل بیشتری داریم. در نتیجه پی های ما تمیزتر و درست تر خواهد بود. و در ثانی می توانیم خاك حاصل از چاه كنی و همچنین نخاله های ساختمان را در فضای ایجاد شده بین پی ها بریزیم كه این مطلب از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد، زیرا معمولاً در موقع گودبرداری كار با ماشین صورت می گیرد در صورتیكه برای خارج نمودن نخاله ها و خاك حاصل از چاه فاضل آب از محیط كارگاه می باید از وسایل دستی استفاده نمائیم كه این امر مستلزم هزینه بیشتری نسبت به كار با ماشین می باشد.

البته در مورد پی های نواری این كار عملی نیست زیرا معمولاً پی سازی در پی های نواری باشفته آهك می باشد كه بدون قالب بندی بوده و شفته در محل پی های حفر شده ریخته می شود در این صورت ناچار هستیم در ساختمان هایی كه با پی نواری ساخته می شود اگر به گودبرداری نیاز داشتیم گودبرداری را تا روی پی ادامه دهیم.شیب دیواره های محل گودبرداری (اندازه زاویه a)

برای جلوگیری از ریزش دیواره های محل گودبرداری به داخل گود، معمولاً دیواره اطراف باید دارای شیب ملایم مانند شكل زیر باشد كه با خط عمود زاویه ای به اندازه a می سازد اندازه این زاویه بستگی به نوع خاك محل گودبرداری دارد.

هر قدر خاك محل سست تر و ریزشی تر باشد اندازه زاویه a بزرگتر خواهد شد. جدول زیر اندازه زاویه a را برای خاكهای مختلف تعیین می نمایند.

توجه به این مطلب ضروری می باشد كه چون فاصله بین دیوار محل گودبرداری و دیوار ساختمان یعنی همین فاصله كه بوسیله زاویه a ایجاد می شود می باید با مصالح ساختمانی مانند شفته و یا بتون مگر و غیره پر شود كه این خود مستلزم هزینه می باشد. لذا هر قدر این زاویه كوچكتر باشد از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه است.

استفاده از دیوارهای مانع

چون ایجاد شیب مورد لزوم موجب كار اضافی برای حمل خاك بیشتر به خارج و انتقال مجدد آن بعد از ساختن دیوار مورد لزوم به پشت دیوار است لذا برای جلوگیری از پرداخت هزینه بیشتر و عدم انجام كار اضافی در موقع گود برداری در زمینهای سست بعضی وقتها در صورت امكان اقدام به ایجاد دیوارهای مانع می نمایند. دیوارهای مانع اداری انواع مختلف می باشد.

دیوارهای مانع چوبی

این نوع دیوارها از تخته هایی به عرض 20 الی 30 سانتی متر و ضخامت 4 الی 5 سانتی متر تشكیل شده است. این تخته ها را در اطراف محل گودبرداری می كوبند و عمل كوبیدن را معمولاً با چكشهای مكانیكی انجام می دهند و آنرا مدت بیشتر از عمق مورد نیاز در زمین می كوبند نظر به این كه این تخته ها در موقع عبور از لایه های مختلف زمین ممكن است به قطعات سنگی برخورد نموده و بشكند و به قسمت های انتهایی این تخته ها صفحات فولادی نوك نیز نصب می نمایند تا هم از شكستن آنها جلوگیری نموده و هم عمل فرو رفتن آنها در زمین آسانتر شود.دیوارهای مانع فلزی

برای ایجاد دیوارهای مانع گاهی اوقات بجای استفاده از تخته از صفحات فلزی كه دارای ضخامت كمتری بوده و در نتیجه بهتر در زمین فرو می رود و قدرت مقاومت آن نیز بیشتر است استفاده می نمایند.

خروج آب از محل گودبرداری

چنانچه در موقع گودبرداری در زمینهایی كه آبهای تحت الارضی در سطح های بالا قرار دارد در محل گودبرداری آب جمع شود بهتر است كه حوضچه كوچكی در وسط گود حفر نموده و آبهای حاصله را به این حوضچه هدایت نمائیم و بعداً آبهای جمع شده را با توجه به سرعت جمع شدن بوسیله سطل و یا پمپ بخارج منتقل كنیم.

پی كنی

اصولاً پی كنی به دو دلیل انجام می شود .

دسترسی به زمین بكر

با توجه به اینكه بار ساختمان بوسیله دیوارها یا ستون ها به زمین منتقل می شود در نتیجه ساختمان باید روی زمینی كه قابل اعتماد بوده و قابلیت تحمل بار ساختمان را داشته باشد بنا گردد. برای دسترسی به چننی زمینی ناچار به ایجاد پی برای ساختمان می باشیم.

برای محافظت پایه ساختمان

برای محافظت پایه ساختمان و جلوگیری از تأثیر عوامل جوی در پایه ساختمان باید پی سازی نمائیم. در این صورت حتی در بهترین زمینها نیز باید حداقل پی هائی به عمق 40 تا 50 سانتی متر حفر كنیم.

تقسیم بندی زمینها از نظر مقاومت در مقابل بار ساختمان

بطور كلی زمینها به چند دسته تقسیم می شوند :

الف / زمینهای خاكریزی شده (زمینهای خاك دستی) مانند بعضی از اراضی شمال تهران و خندق های پر شده كه هم بوسیله خاك دستی پر شده اند. مقاومت این زمینها بسیار كم بوده و قدرت مجاز آنها در حدود 80 گرم بر سانتی متر مربع می باشد. این زمینها بدون پی سازی های ویژه مانند شمع كوبی و غیره به هیچ وجه برای ساختمان مناسب نیستند.

ب / زمینهای ماسه ای، مانند زمینهای سواحل دریا این زمینها برای ساختمانهای سبك مناسب هستند و در حدود 1 تا 2/1 كیلوگرم بر هر سانتی متر مربع بار عقل می نمایند و در بعضی از انواع زمینهای سواحل دریا كه ماسه ای بوده و به كلی فاقد خاكهای چسبنده می باشد (خاك رس) بیش از 500 گرم بار عقل نمی كنند.

در این گونه زمینها نیز باید برای ساختمانهای سبك طبق شرایط محلی پی سازی ویژه صورت بگیرد و برای ساختمانهای بزرگ ابعاد پی باید با توجه به مطالعات مكانیك خاك و بر طبق محاسبه ساخته شود.

قشر ماسه سیمان زیر و روی قیر و گونی

زیر قیر و گونی را به دو دلیل با یك قشر ماسه و سیمان اندود می نمایند.

1- برای ایجاد یك سطح صاف و مناسب جهت اندود قیر و گونی، زیرا چنانچه بخواهیم بلافاصله بعد از كرسی چینی اقدام به قیر و گونی بنمائیم سطح آجر كرسی چینی بعلت ناهمواری برای قیرگونی مناسب نیست و اصولاً قیر و گونی به علت شكننده بودن از زیر و رو باید بین دو پوشش محافظ قرار گیرد.

2- چنانچه ملات عمومی كه برای ساختمان مصرف می شود دارای آهك باشد یعنی برای ساختمان از ملات ماسه آهك و یا ماسه سیمان و آهك استفاده شود برای دور نگه داشتن قیر و گونی از آهك اقدام به ایجاد یك لایه ماسه سیمان روی آجر می نمایند. زیرا در غیر این صورت به سبب تركیب قیر با آهك بعد از مدتی قیر و گونی فاسد گشته و در آن سوراخهایی ایجاد می گردد. كه باعث نفوذ رطوبت به سطحهای بالاتر گشته و خاصیت قیر و گونی از بین می رود.

چنانچه ایزولاسیون روی شناژ بتنی اجراء شود اگر سطح بالایی بتن را بوسیله تخته هاله به خوبی صاف نمایند احتیاج به قشر ماسه سیمان نیست.

را بوسیله لاكهای مخصوص لاك كاری می كنند. این كف پوشها در مقابل رطوبت بسیار ضعیف است.

حالت ماسه سیمان برای پوشش روی قیر و گونی

همانطوری كه قبلاً نیز اشاره شد برای محفوظ نگاهداشتن قیر و گونی از آسیب، مخصوصاً در ساختمانهایی كه از ملات آهك استفاده می شود می باید روی قشر قیرگونی با ملات ماسه سیمان پوشانیده شود. در جاهایی كه دیوار چینی نمی شود مانند محل درها و یا مكانهایی كه بعد از چند روز دیوار چینی می شود این قشر ماسه سیمان مانع از آسیب دیدن لایه قیر و گونی در اثر رفت و آمد خواهد گردید.

یك رگی كردن ساختمان

بعد از پی سازی و ایزولاسیون در ساختمانهای آجری معمولاً روی پی را طبق نقشه یك رگ آجر می چینند و باصطلاح ساختمان را یك رگی می نمایند. در موقع یك رگی كردن ساختمان باید دقت كافی بعمل آید كه اندازه ها كاملاً مطابق نقشه باشد.

بعد از یك رگی كردن ساختمان مجدداً ابعاد اطاقها و راهروها و سرویسها را كنترل نموده و مخصوصاً از گوینا بودن تمام قسمتها بوسیله چپ و راست گرفتن كه قبلا در این مورد توضیح داده شد مطمئن می شویم در این مرحله عرض دیوارها كاملاً باید مطابق نقشه باشد. سپس اقدام به دیوار چینی می نمایند.

لایه های مختلف دیوار چینی

1- آجر چینی به پهنای مختلف 2- ملات

آجر

قدمت آجر (خشت پخته شده) همزمان با پیدایش آتش می باشد. آجر را می توان به طور خلاصه سنگ مصنوعی كه از خشت پخته شده بدست می آید تعریف نمود.

خشت تشكیل شده است از خاك رس و دانه های ریز سنگ و آب. دانه های خاك رس را با آب ورز می دهد تا تمام آنها در مجاورت آب قرار گرفته و تر (آب اندود) شود. گل آجر باید دارای استخوان بندی ماسه ای متراكم باشد. بدین ترتیب كه گل رس دور دانه های ماسه را پوشانیده و آنها را به یكدیگر چسبانیده و فضای خالی بین آنها را پرنماید.

چنانچه ماسه مخلوط در گل آجر زیادتر از حد لازم باشد در موقع خشك شدن ترك برداشته و در كوره تغییر شكل می دهد. پس از تهیه گل آن را در قالبهای جوبی به ابعاد 5 10 20 و یا 5/5 1122 ریخته و گل را با فشار انگشت به شكل قالب در می آورند. در بعضی از كارخانه ها خشت زنی با ماشین انجام می شود و بعداً آن طور یكنواخت و ملایم خشك می كنند. خشك كردن خشت از قسمتهای مهم آجر پزی می باشد زیرا اگر خشت را در آفتاب به سرعت خشك نماید قسمتهای روی آن كه با آفتاب در تماس است زودتر خشك شده ولی قسمتهای داخلی آن دیرتر خشك می شود و بهمین علت روی آجر تركهایی ایجاد می گردد كه در موقع پختن خرد می شود. برای جلوگیری از این نقیصه در كارخانه های تمام اتوماتیك آجر را در تونلهای مخصوص با هوای گرم خشك می كنند.

این هوا در اثر بودن آجر به بخار نمناك تبدیل شده و در نتیجه تمام قسمتهای آجر با همدیگر و تدریج خشك شده و از تركیدن آن جلوگیری می شود. خشك شدن آجر به این طریق در حدود 24 تا 48 ساعت طول می كشد.

بعد از خشك كردن خشت آن را در كوره های آجرپزی برده و حرارت می دهند تا تبدیل خشت پخته و یا آجر شود. كوره های آجرپزی انواع مختلف دارد. متداولترین آن در ایران كه كارش پیوسته و مداوم است دارای اطاقهای متعددی بوده كه خشتها را در یكی از آنها به طور مخصوصی كه هوا و آتش به همه جای آن برسد چیده و جلوی آن را تیغه نموده و بعد آن را در حدود 900 درجه سانتیگراد حرارت می دهند. سوخت این نوع كوره ها معمولاً با نفت سیاه و یا گاز طبیعی است.

بعد از پخته شدن تیغه جلوی اطاقك را خراب نموده تا آجر خنك شود و بعد آن را بار كامیون نموده و مصرف می نمایند. با توضیحات فوق روشن است همیشه بعضی از اطاقها زیر بارگیری وبعضی از آنها نیز در حال خنك شدن و بعضی دیگر در حال تخلیه می باشند آجر از لحاظ رنگ به رنگهای سفید، قرمز، ابلق (بهمنی) تقسیم می شود.

رنگ مورد نیاز بستگی به طرز چیدن آجر در كوره دارد. آجرهای غیر فشاری را در نماسازی مصرف می نمایند و از آجرهای فشاری برای گری چینی استفاده می كنند. آجرهای نماسازی را قبل از صرف تیشه داری می نمایند. منظور از تیشه داری گویناكردن ابعاد آجر می باشد. در ساختمانهای فلزی و بتنی برای پارتیشنها از آجرهای تو خالی كه دارای حجم بیشتر و وزن سبكتری است استفاده می نمایند. آجر از لحاظ شكل به انواع فشاری، قزامتی، حنایی و غیره تقسیم می شود.

آجر را در كارخانه های تمام اتوماتیك نیز تهیه می نمایند كه اغلب به صورت آجرهای سوراخ دار به بازار عرضه می گردد و در بازار به نام آجر ماشینی معروف است.

بجز آجرهای فوق كه بیشتر در دیوار چینی مصرف دارد آجرهای دیگری نیز وجود دارد مانند آجرهای لعاب دار و آجرهای ماسه آهكی و یا آجرهای شیشه ای و غیره.

در كارگاه های ساختمانی كه به كوره های آجرپزی دسترسی نیست و یا حمل آجر به كارگاه گران تمام می شود برای تهیه آجر از كوره های چاهی استفاده می شود وآن بدین گونه است كه خشت را پس از خشك شدن روی هم به طریقی می چینند كه هوا داخل آن به راحتی جریان پیدا كند و این خشت چینی را به صورت مخروط تا حدود سه متر ادامه می دهند. آنگاه روی آن را با كاهگل پوشانده و در بالا برای دودكش سوراخی تعبیه می كنند و آن را زیر روشن می نمایند. به واسطه وجود سوراخی كه در بالا قرار دارد آتش خود را بالا كشیده و به همه جای كوره می رسد. پس از پختن آجر كاهگل را خراب كرده و از آجر استفاده می نمایند. عیب كلی این كوره ها این است كه بواسطه غیر قایل كنترل بودن آتش از آن همه نوع محصول از آجر خام تا آجر جوش بدست می آید.

قطعات آجر

اصولاً در كارگاه به آجری كه كامل نباشد (درسته نباشد) پاره می گویند. به آجر سه قد و به آجر آجر نیمه و به آجر پارك و به از آن كوچكتر كلوك می گویند.

اگر آجر را از قد به دو قسمت تقسیم كنیم به آن قلمدانی و اگر از ضخامت به دو قسمت تقسیم كنیم به آن لاپه می گویند.

ساختمان فلزی

منظور از ساختمان فلزی ساختمانی است كه ستونها و تیرهای اصلی آن از پروفیل های مختلف فلزی بوده و بار سقفها و دیوارها و جداكننده ها (پارتیشنها) بوسیله تیرهای اصلی به ستون منتقل شده و وسیله ستونها به زمین منتقل گردید.مزایا و معایب ساختمان های فلزی

1- اجرا این نوع ساختمانها خیلی سریع پیشرفت می نماید. در صورتی كه برای ساختن ساختمانهای بتونی یا آجری زمان بیشتری لازم است.

2- ستونها و قطعات باربر ساختمانهای فلزی فضای كمتری را اشغال می نماید . این خود باعث بوجود آمدن سطح مفید زیادتر در ساختمانهای فلزی می گردد در صورتی كه برای ساختمانهای بتونی مرتفع ناچار به ایجاد ستونها و دیوارهای قطور می باشیم.

3- ساخت قطعات ساختمانهای فلزی در خارج از محوطه كارگاه (مثلا در كارخانه های فلز كاری) ممكن بوده و این خود ازلحاظ دقت كار و كیفیت بهتر قطعات و همچنین ازلحاظ اقتصادی به صرفه می باشد.

4- ساختن ساختمانهای فلزی (البته فقط در قسمت فلز كاری) كمتر تابع آب و هوا و عوامل جوی می باشد در صورتی كه ادامه كار ساختمانهای در خوای زیر صفر ممكن نیست.

بعضی از آئین نامه ها جوشكاری و چكش كاری را در هوای خیلی سرد اجازه نمی دهد.

5- امكان تقویت ساختمان بعد از اتمام كار و بالاخره نزدیك بودن فرضیات با عمل در ساختمانهای فلزی ازمزایای آن می باشد. زیرا بعضی از فرضیایی كه درساختمانهای بتونی می كنیم به سختی با عمل وفق می دهد از جمله همگن بودن بتون و فولاد و مساوی بودن تنش و كرنش این دو ماه همگن نیستند ولی درساختمانهای فلزی چون از یك ماده استفاده می نمائیم (فولاد) فرضیات به عمل نزدیكتر است.

اینها از مزایای ساختمانهای فلزی است و در عوض این نوع ساختمانها در مقابل آتش سوزی بسیار ضعیف بوده و با كوچكترین حریقی كه در كنار ستونها ایجاد شود فوری فولاد گداخته شده و در مقابل بار وارده كمانش نموده و به سرعت ؟ موجود در قطعات افزایش یافته و ساختمان خراب می شود. به همین علت است كه در بعضی از كشورها سازندگان ساختمانهای فلزی مجبور هستند برای ساختمان خود پله های بتونی ایجاد نمایند تا در موقع آتش سوزی ساكنان ساختمان بتوانند خود را نجات دهند.

ساختمانهای فلزی در مقابل عوامل جوی و خورندگی بسیار ضعیف بوده و به همین علت دارای عمر كوتاهتری می باشند و بالاخره به علت نازكی دیوارها ساختمان فلزی در مقابل حرارت و صوت عایق نیست.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی مراحل ساختن یک ساختمان


کاراموزی مراحل ساختن یک ساختمان


کارورزی مراحل ساختن یک ساختمان


دانلود گزارش کارآموزی مراحل ساختن یک ساختمان


مراحل ساختن یک ساختمان


گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی

گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی فرمت : word تعداد صفحه : 30 قیمت : مبلغ ۵ هزار تومان ...

هنرآموز - مراحل اجرای یک ساختمان اسکلت بتنی همراه …

از لینک زیر می توانید مراحل اجرای یک ساختمان بتنی را همراه عکس و توضیحات به حجم ۵ مگابایت ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

معماری از معدود رشته هایی است که با تمامی رشته های دیگر از قبیل عمران ، ساختمان و شهرسازی در ...

گزارش تصفیه خانه شماره یک جلالیه - سایت …

گزارش تصفیه خانه شماره یک جلالیه. تصفیه خانه شماره یک جلالیه. این تصفیه خانه از قدیمی ترین ...

آرشیو کامل پایان نامه های سایت | دانلود پروژه|پایان …

لیست ۴۰۰۰ عدد پایان نامه و کارآفرینی و کارآموزی برای خرید و سفارش هر کدام از محصولات لیست ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

آمار بايد براي کمتر دانش آموز دبيرستان سوال باشد که موضوع رشته آمار چيست؟ نام گذاري بعضي از ...

روش اجرای قالب بندی | دانلود رایگان , دانلود مقالات …

در ساختمانها و ابنیه بتنی قالبها، که در حقیقت ظروف موقتی با شکل و فرم مورد نظر برای نگهداری ...

مراحل تصفیه آب - سایت بهداشت محیط ایران

مراحل تصفیه آب. مقدمه. آب مورد نیاز به اندازه کافی و کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشری بسیار ...

انواع سدها و معرفی آنها - سیویلتکت

انواع سدها. سدهای خاکی: سدهای خاکی مصالحشان را از همان منطقه احداث و یا نواحی نزدیک تأمین می ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه كليه مهندسين ناظر ساختمان : هنگام ساخت و ساز ساختمان هاي تحت نظارت ، در صورتي كه ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

قابل توجه كليه مهندسين ناظر ساختمان : هنگام ساخت و ساز ساختمان هاي تحت نظارت ، در صورتي كه ...

کارشناس رسمی دادگستری -رشته راه وساختمان - …

ب- 1 ( احداث یک طبقه مازاد بر مدلول پروانه ) احداث بنا برخلاف مدلول پروانه ساختمانی و تعداد ...

معماری

تصویر: شرح: اولین معماری که برای معرفی انتخاب کردم یک معمار زن بنام "زاها حدید" است.

مهندسی عمران - اجرای ساختمان اسکلت فلزی

پس ازآن که علامت گذاری تمام شد بر طبق آکسی در نقشه آورده شده ریسمانی در یک آکس طولی و یک آکس ...

روشهای طراحی و تولید صنعتی - مهرازان_فرم_اقلیم

روشهای طراحی و تولید صنعتی . سرفصل درس. هدف: آشنایی با مبناهای طراحی صنعتی و روش های گوناگون ...

بانک اطلاعات حسابداری حاسب ملی-واحدآموزش - مراحل

بانک اطلاعات حسابداری حاسب ملی-واحدآموزش - مراحل ثبت اسناد مربوط به حسابداری پیمانکاری ...

اسلاید پارپوینت! - سمینارهای دانشگاهی در فرمت …

سمینارهای دانشگاهی در فرمت پاورپوینت (فایل ppt و pptx) برای دانشجویان

نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان قلی پور | بلکا | …

نقاشی ساختمان | نقاشی ساختمان قلی پور | بلکا | کاتالوگ بلکا | نقاشی ساختمان در کرج | نقاشی ...

اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی - …

برای اطمینان از صحت کار دستگاههای مختلف یک سیستم حرارت مرکزی لازم است که بعضی کمیتهای ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

مقاله لاتین + ترجمه فارسی آن با عنوان ” فن آوري اطلاعات و ساختن يك زير ساختار شبکه بی سيم ...

نوشته های خواندنی - kianavahdati.com

روح‌اله یکشنبه, ‏1387/07/14 ‏22:53:26 سه نفر آمریکایی و سه نفر ایرانی با همدیگر برای شرکت در یک ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

konkur.in - آخرین ارسالهای انجمن کنکور

حمایت دانشمندان یک درصد و چهره‌های ماندگار و فیروز نادری از حسن روحانی. 27 اردیبهشت 1396

پروژه های رایگان تحت وب و ویندوز و شبکه برای …

سلام. برای امروز یک پروژه asp.net قدرت گرفته از Sql server براتون آماده کردم. شرح مختصر : این پروزه می ...