گزارش كاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1گزارش كاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1 در 33 صفحه ورد قابل ویرایش مقاومت : برای خواندن مقدار مقاومت های كربنی از كدهای رنگی استفاده می كنیم به این ترتیب كه : رنگ اول و دوم را به صورت عدد و رنگ سوم را


گزارش كاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1 در 33 صفحه ورد قابل ویرایش


مقاومت :

برای خواندن مقدار مقاومت های كربنی از كدهای رنگی استفاده می كنیم به این ترتیب كه : رنگ اول و دوم را به صورت عدد و رنگ سوم را به صورت توان عدد ده در آنها ضرب می كنیم و رنگ چهارم بیانگر درصد خطا است.

درصد خطا (عدد چهارم) × عدد سوم10 × عدد اول و دوم = مقدار مقاومت

اگر رنگ چهارم طلایی بود 5% خطا و اگر نقره ای بود 10% خطا در نظر می گیریم و اگر رنگ چهارم نداشتیم خطا 20% است.

اگر رنگ سوم طلایی بود بین رقم اول و دوم ممیز می گذاریم ولی اگر رنگ سوم نقره ای بود، ممیز قبل از دو رقم قرار می گیرد.

1- خازن الكترولیتی : خازنهایی كه پایه های مثبت و منفی دارند.

برای تشخیص پایه های مثبت و منفی : اصولاً در این خازنها یك نوار رنگی در كنار پایة منفی وجود دارد یا پایه های مثبت بلندتر از پایه های منفی هستند. همچنین حداكثر ولتاژ هم روی آنها نوشته شده و ظرفیت شان برحسب mf نیز مشخص است.

2- خازن غیرالكترولیتی : این خازن ها به دو صورت خازن های عدسی و خازن های مكعبی در آزمایشگاه وجود دارند. این نوع خازن ها پایه های مثبت و منفی ندارند و ظرفیت آنها نیز معلوم است.

برای خواندن ظرفیت این نوع خازن، معمولاً عددی روی آنها نوشته شده است كه باید دو رقم اول را بنویسیم و به ازای رقم سوم صفر بگذاریم. این عدد ظرفیت خازن را برحسب پیكو فاراد نشان می دهد.

333 33000 pf

1 mf : 10-3 f

1 mf : 10-6 f

1 nf : 10-9 f

1 pf : 10-12 f
دیود :

در آزمایشگاه سه نوع دیود داریم:

1-LED : (در رنگهای مختلف) برای تشخیص آند و كاتد : چون این دیودها شفافند می توانیم اتصال داخل آنها ببینیم. خواهیم دید كه، اتصال میانی با دو عرض مشخص است، عرض بزرگتر آند و عرض كوچكتر كاتد است (تقریباً مانند یك فلش است) و عبور جریان نیز در جهت فلش است. (كاتد آند)

دیود در حالت ایده آل هم ارز یك كلید است.

كلید بسته بایاس مستقیم

كلید باز بایاس معكوس

اگر این نوع دیود را به جریان متناوب وصل كنیم به علت عوض شدن جهت جریان به نظر می رسد این دیود روشن و خاموش می شود.

2- دیود زنر : این نوع دیود برای تثبیت ولتاژ استفاده می شود. در بایاس معكوس هنگامیكه پدیده بهمن اتفاق می افتد (در ولتاژ ثابت، جریان بالا می رود) این دیود تازه شروع به كار می كند. برای تشخیص آند و كاتد : یك طرف این دیود رنگ تیره ای دارد، این نوار كاتد است.

3- دیود معمولی : از دو جنس متفاوت ژرمانیوم و سلسیوم ساخته می شود. برای تشخیص آند و كاتد : در یك سمت آنها نوار رنگی وجود دارد كه كاتد است. اگر نوار رنگی بر روی این نوع دیودها وجود نداشت می توانیم با آزمایش آند و كاتد آنرا مشخص كنیم.
ترانزیستورها :

ترانزیستورها همگی سه پایه دارند. در كنار یكی از پایه ها یك زائده وجود دارد كه مشخص كنندة پایه امیتر است. به دو نوع NPN و PNP تقسیم می شوند.
صفحات برد بورد :

این صفحات از چهار تكه تشكیل شده اند. طبقات 1 و 4 مانند هم و طبقات 2 و 3 نیز مانند هم هستند.

طبقه 1و4 : روزنه ها در راستای طول با هم ارتباط دارند و در راستای عرض مستقل از هم هستند.

طبقه 2و3 : روزنه ها در راستای عرض با هم ارتباط دارند و در راستای طول مستقل از هم هستند.
منبع تغذیه :

1- منبع تغذیه DC : ولتاژ برحسب زمان مقدار ثابتی است.

این منبع یك قطب مثبت (قرمز) و یك قطب منفی (مشكی) دارد، به عنوان خروجی منبع و ورودی آن برق شهر است.

پیچ coarse برای تنظیم ولتاژ اعمال شده بر مدار و fine برای تنظیم دقیق ولتاژ بكار می رود و پیچ برای تنظیم جریان.

ولتاژ ماكزیمم 40v و جریان ماكزیمم نیز 4A برای این دستگاه وجود دارد.

2- منبع تغذیه AC : (سیگنال ژنراتور) ولتاژ برحسب زمان تغییر می كند.

با سه شكل موج مربعی، زیكزاكی و سینوسی در این منبع روبرو هستیم.

توانایی های سیگنال ژنراتور :

1- شكل موج را تغییر می دهد.

2- تنظیم دامنه و ولتاژ.

3- تنظیم فركانس.

خروجی دستگاه out put :

كلیدهای wave from : شكل تابع موج را تغییر می دهند.

منطقه آبی رنگ Range-Hz : محدوده تنظیم فركانس، به وسیلة پیچ تنظیم كه هر عدد نشان دهندة پیچ را در رنج آبی رنگ ضرب می كنیم، مقدار فركانس بدست می آید.

Amplitupe : تنظیم دامنه موج.
مولتی متر (آوومتر) : (اهم متر، ولتمتر، آمپرمتر)

پایة خروجی منفی با رنگ مشكی مشخص شده است (common) ، و پایه های خروجی مثبت با رنگ قرمز.

mA : خروجی میلی آمپر

m W : خروجی ولتمتر

10A : اندازه گیری حداكثر جریان 10A

محدودة Range : محدودة اندازه گیری سیستم بسته به اینكه خروجی پایه مثبت چیست.

محدودة Function :

dcv : متوسط ولتاژ جریان متناوب .

acv : هر جریان متناوب یك مقدار موثر دارد كه با زدن این كلید نشان داده می شود.


آزمایش شماره چهار : (مدارهای دیودی)

هدف : آشنایی با مدارهای دیودی برش و جهش.
مدارهای محدود كننده :

مداری كه می تواند بخشی از یك موج ورودی را حذف و بخشی از آن را عبور دهد. دیود در این مدار همانند كلیدی است كه تحت شرایطی وصل و تحت شرایطی قطع می شود.
برش سیگنال :

به وسیلة بعضی از مدارها می توانیم یك سیگنال را در سطوح خاصی قطع كنیم. ساده ترین مدار برش، مداری است شامل یك دیود، كه می تواند به صورت سری یا موازی در مدار استفاده شود، و برای تغییر سطح برش می توانیم از یك منبع تغذیه مستقیم استفاده كنیم.
جهش سیگنال :

مدارهای جهش، مدارهایی هستند كه در آنها یك سیگنال بدون آنكه تغییر شكلی در آن ایجاد شود به سطح خاصی جهش می كند و یا در سطح معینی مهار می شود كه این عمل توسط اعمال یك ولتاژ به مدار ایجاد می شود.
روش آزمایش :

1- مدار زیر را با دیود سیلسیوم و خازن الكترولیتی می بندیم. ولتاژ ورودی را با شكل موج سینوسی به مدار اعمال می كنیم و خروجی مدار را از دو سر دیود می گیریم و سیگنال موج خروجی را در اسیلوسكوپ مشاهده می كنیم. با تغییر رنج دستگاه اسیلوسكوپ از ac به dc خواهیم دید شكل موج خروجی به اندازة یك خانه در صفحه اسیلوسكوپ به سمت پایین حركت می كند. در نتیجه خازن در این مدار مانند یك ولت منفی dc عمل می كند. (پرش موج به سمت پایین)2- مدار زیر را می بندیم. ولتاژ ورودی را با شكل موج سینوسی به مدار اعمال می كنیم و خروجی مدار را از دو سر دیود می گیریم و سیگنال موج خروجی را در اسیلوسكوپ مشاهده می كنیم. با تغییر رنج دستگاه اسیلوسكوپ از ac به dc خواهیم دید شكل موج خروجی به اندازة یك خانه در صفحه اسیلوسكوپ به سمت بالا حركت می كند. در نتیجه خازن در این مدار مانند یك ولت مثبت dc عمل می كند. (پرش موج به سمت بالا)

3- مدار زیر را با مقاومت 470k می بندیم. ولتاژ ورودی را با شكل موج سینوسی به مدار اعمال می كنیم و خروجی مدار را از دو سر مقاومت می گیریم، خواهیم دید كه قسمت منفی موج خروجی برشی دارد. (قسمت منفی دیود به مقاومت متصل است و در موج خروجی قسمت منفی موج برش دارد.)4- مدار زیر را می بندیم. ولتاژ ورودی را با شكل موج سینوسی به مدار اعمال می كنیم و خروجی مدار را از دو سر مقاومت می گیریم، خواهیم دید كه قسمت مثبت موج خروجی برشی دارد. (قسمت مثبت دیود به مقاومت متصل است و در موج خروجی نیز قسمت مثبت موج برش دارد.)5- مدار زیر را می بندیم. ولتاژ ورودی را با شكل موج سینوسی به مدار اعمال می كنیم و خروجی مدار را از دو سر مقاومت 220kW می گیریم، خواهیم دید كه قسمت منفی موج خروجی برشی دارد. (قسمت منفی دیود به مقاومت متصل است و در موج خروجی قسمت منفی موج برش دارد.) با تغییر ولتاژ می توانیم سطح برش را بالاتر ببریم. اگر ولتاژ را خیلی بالا ببریم شكل موج خروجی یك خط صاف خواهد شد.

6- مدار زیر را می بندیم. ولتاژ ورودی را با شكل موج سینوسی به مدار اعمال می كنیم و خروجی مدار را از دو سر مقاومت 220kW می گیریم، خواهیم دید كه قسمت مثبت موج خروجی برشی دارد. (قسمت مثبت دیود به مقاومت متصل است و در موج خروجی قسمت مثبت موج برش دارد.) با تغییر ولتاژ می توانیم سطح برش را بالاتر ببریم. اگر ولتاژ را خیلی بالا ببریم شكل موج خروجی همانند شكل موج ورودی (سینوسی) می شود.7- مدار زیر را می بندیم. ولتاژ ورودی را با شكل موج سینوسی به مدار اعمال می كنیم و خروجی مدار را از دو سر مقاومت 220kW می گیریم، خواهیم دید كه قسمت منفی موج خروجی برشی دارد. (قسمت منفی دیود به مقاومت متصل است و در موج خروجی قسمت منفی موج برش دارد.) با تغییر ولتاژ می توانیم سطح برش را پایین بیاوریم. اگر ولتاژ را خیلی بالا ببریم شكل موج خروجی یك موج سینوسی می شود.8- مدار زیر را می بندیم. ولتاژ ورودی را با شكل موج سینوسی به مدار اعمال می كنیم و خروجی مدار را از دو سر مقاومت 220kW می گیریم، خواهیم دید كه قسمت مثبت موج خروجی برشی دارد. (قسمت مثبت دیود به مقاومت متصل است و در موج خروجی قسمت مثبت موج برش دارد.) با تغییر ولتاژ می توانیم سطح برش را پایین بیاوریم. اگر ولتاژ را خیلی بالا ببریم شكل موج خروجی یك خط صاف خواهد شد.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1


کاراموزی آزمایشگاه الكترونیك 1


کارورزی آزمایشگاه الكترونیك 1


دانلود گزارش کارآموزی آزمایشگاه الكترونیك 1


آزمایشگاه الكترونیك 1


آزمایشگاه


الكترونیك 1