گزارش کاراموزی كارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضویگزارش کاراموزی كارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش معارفه كارخانه فراورده های لبنی آستان قدس رضوی ، واقع در جاده ی كیلومتر 17 جاده ی سرخس می


گزارش کاراموزی كارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی در 15 صفحه ورد قابل ویرایش


معارفهكارخانه فراورده های لبنی آستان قدس رضوی ، واقع در جاده ی كیلومتر 17 جاده ی سرخسمی باشد. این كارخانه در خرداد ماه سال 1374 شروع به فعالیت نموده است و تعداد پرسنلآن به طور كلی 130 نفر می باشد . 80 نفر به صورت قراردادی زیر نظر پیمانكار ( روزمزد)و به طور میانگین 70 نفر پرسنل در خط تولید مشغول به كار می با شد كه بنا به نیازنیروی كار می توانند در 2 یا 3 شیفت كار كند .این كارخانه وابسته به كارخانه ی آستان قدس رضوی می با شد . ظزفیت تولید محصولاتمختلف بسته به در خواست سفارش كنندگان متفاوت می باشد . ظرفیت مخازن تحویل شیر220 تن می باشد كه به طور میانگین 70 تن شیر روزانه تحویل گرفته می شود .تحویل شیر خامشیر پس از ورود به كارخانه بر اساس نوع كیفیت دسته بندی می گردد كه 90 % مربوط بهدامداری آستان قدس است كه یا مورد تائید است یا با شرایط ویژه ( مصرف خاص ) تولید میگردد . ابتدا شیراز داخل شلنگ از صافی می گذرد ؛ و بعد از پمپاژ به داخل بالانس ،هواگیری می شود . سپس از مسیر یكطرفه بالانس به داخل جعبه فلومتر( كه این دستگاه شدتجریان شیر را محاسبه می كند . لازم به ذكر است اگر شیربر حسب لیتر را در دانسیته ی آنضرب كنیم شیر برحسب كیلوگرم به دست می آید) . فرستاده می شود سپس ازلوله هایارتباطی وارد 4 تا سیلو تانك می گردد .كه ظرفیت هر یك 54 تن می باشد و جنس آنها استیلو دو جداره می باشد. یعنی شیر باهر دمایی كه وارد می شود تا 48 ساعت تا همان دما باقیمی ماند هر یك از تانكها دارای هم زن است كه شیر از پایین وارد تانك می شود زیرا اگر ازبالا وارد تانك شود با هوا وارد شده و شیر كفدار می گردد .مقدار شیر 100 تن تا 150 تن در روز می باشد كه از صبح تا 6 شب در یافت می گرددتوزین آن بر حسب لیتر است كه توسط سیستم كامپیوتر صورت می پذیرد در این بخش ازكارخانه ضایعات احتمالی نداریم و همچنین انبار و سرد خانه برای نگهداری شیر خام نداریم .سیلو تانكها ساخت اصفهان است مسئول قسمت تحویل شیر مواردی مانند ph ، اسیدیته ، الكلو دانسیته و چربی وآب اضافی كه آزما یشگاه اندازه گیری كرده است را یاداشت نموده دربرگه های مخصوص و ته برگ زرد آن به دست مسئولان كنترل كیفیت می رسد .قیمت شیر خام توسط مدیریت تعیین می گردد كه معیار انتخاب چربی و دانسیته است . درضمن اگر آب اضافی داشته باشد جریمه می گردد.شیر قبل از سیلو تانك وارد مبدل می گردد و سرد می شود ؛ و مرتبا دما و فشار آن كنترلمیشود. تانكهای ذخیره دارای شیر نمونه گیری فشارسنج و دریچه آدم روست . جعبه حجمسنج كنارآن عدد ی را نشان می دهدكه اگر در عدد 10 ضرب می كنیم در واقع حجم شیرداخل تانك است . این تانك 31 تن در ساعت شیر را تخلیه می كند كه میزان تخلیه به هوایمحیط بستگی دارد یعنی اگر فصل تابستان باشد این عمل سختر است و اگر زمستان باشددر ضمن عمل سرد كردن شیر، این عمل راحتر صورت می پذیرد . جعبه ای كه در كناراینتانك تعبیه شده است میزان تخلیه را مكررا نشان می دهدبه مجموعه ی لوله هایی كه شیررا بهخط تولید می برند كلكسیون می گوییند .

آزمایشگاهآزمایشات شیمیاییمحصولات مورد آزمایش : ماست ساده ، ماست موسیر، ماست پر چرب ، شیرکاکائو، پنیر،دوغ ، کره ،روغن زرد ، شیراستریل ، شیرپاستوریزه ،آزمایشهای شیرخام :تست اکل 68 % : ابتدا1 سی سی از نمونه ی شیررا در پلیت می ریزیم سپس به آرامی 2سی سی از الکل را اضافه می نماییم اگرلخته تشکیل گردد شیر فاسد است و باید برگرداندهشود.تست اسیدیته : ابتدا 10 سی سی از نمونه شیر را با پیپت بر می داریم در بشرانتخابیمی ریزیم سپس چند قطره فنول فتالئین اضافه می نماییم سپس تا ختم عمل با سود 1/0نرمال تیتراسیون را انجام می دهیم .اسیدیته ماست چکیده: 10 گرم از نمونه یماست را وزن کرده با آب مقطر رقیق می نماییمبعد با سود و فنول تیتر را انجام می دهیم . عدد بدست آمده را در 9 ضرب می کنیم وبر100تقسیم می نماییم .اسیدیته کره: 10 گرم ا زنمونه ی کره ذوب شده را وزن می کنیم وبا40 سی سی الکل کلرفرمو چند قطره فنول و سود تیتراسیون را انجام می دهیم . عدد بدست آمده ضرب در 82/2 تقسمبر10اسیدیته پنیر : درست مثل ماست چکیده یا ماست انجام می شود.اندازه گیری ph : توسط ph متر،ph شیر اندازه گیری می شود به این صورت که الکتروددستگاه را در ظرف نمونه یشیر فرو می بریم وعدد به دست آمده را از روی دستگاه میخوانیم . که ph شیر خام ورودی با ید استاندارد 7/6 باشد . ازرابطه ی زیر برای محاسبه یآن استفاده می کنیم.اندازه گیری سختی: 5 نمونه داریم که باید هروز تست سختی از آن گرفته شود که عبارتند از:آب مقطر ، کندانسور2 ، کندانسور1 ، منبع کندانس و فیلتربه تعداد نمونه ها پنج لیوان ماست قرار میدهیم وروبه روی هر کدام قرار می دهیم سپس ازهرنمونه 25 سی سی با پیپت می کشیم ودر ظروف خالی می نماییم وبرای اندازه گیری سختی بهشیوه ی زیرعمل می نماییم :ابتدا 1 تا2 سی سی تامپون( بافر) میریزیم تا ph به 10 برسد بعد معرف اریوکرم بلاک Tرا مثل نمک پاش در ظروف می پاشیم . اگر به رنگ آبی درآمد سختی صفر استبرای اندازه گیری سختی کلسیم به ظروفی که سختی دارد معرف مراکساید اضافه می کنیم ووسپس با سود 2/0 نرمال تیتر می نماییم . برای اندازه گیری قلیائیت کل ابتدا 25 سی سی ازنمونه ها را در ظروف می ریزیم سپس فنول فتالئین را اضافه می نماییم و با اسید 1/0 نرمالتیترمی نماییم که باید رنگ حاصل از تیتر بیرنگ باشد عدد حاصل از تیتر را در200 ضربمیکنیم درهمان ظروف معرف متیل اضافه می کنیم و دوباره تیتر را ا نجام می دهیم که رنگحاصل از تیتر قرمز آجری است مجددا عدد بدست آمده را در 200 ضرب می نماییم کهقایائیت کل از این رابطه بدست می آید:پنیردر این مرحله ، آن زمانی كه شیر به دمای 90 درجه سانت گراد می رسد خامه هموژن شدهبه این شیر تزریق می گردد. فشارهموژن 150 بارتعیین گردیده است ؛ شیر 90 درجه یخامه زده شده به دمای 5 درجه سانتی گراد سرد می گردد و با پمپ فرستاده می شود به تانكمخصوص برای مایه زنی؛ از این تانكها وارد خط تولید می گردد ودر ظروف مخصوص پرمی شود .عوامل مهم دستگاه : آب سرد ، بخار، پمپ هوا كه برا ی قطع و وصل كردن شیر می باشد.ماستشیرخام وارد بالنس تانك و پمپ شیر می گردد واز آنجا در مبدل حرارتی به دمای 55 درجهسانتی گراد گرم شده وارد سپراتور می شود بعد ا زچربی گیری شیر skim در مبدل به دمای70 درجه می شود و سپس هموژن می شود بعد با دمای 90 درجه از مبدل وارد لوله هایHoldingمی شود 120 ثانیه را در این دما حفظ می شود و سپس با دمای 5 درجه می رودبرای تولید ماست .طرز تهیه کالچر: شیر shim با دمای 50 درجه پاستوریزه میشود ودر مبدل دمایش به 90درجه می رسد 1 ساعت در این دما باقی می ماند و سپس با دمای 42 درجه استارتر به آناضافه می شود سپس همزن مخزن را خاموش می کنیم تا در این دما باقی بماند بعد از 2 ساعتساعت نمونه برداری می شود و هنگامی که به اسیدیته و ph دلخواه رسید سرد میکنیم ودوباره همزن را روشن می نماییم تا همزده شودسپس شیر ماییه خورده پاستوریزه می شودووارد مخزن ماست جهت بسته بندی می گردد.ماست پرچرباین ماست 3 % چربی را دارا می شود و150 بار هموژن را تحمل می كند ؛در دمای 55درجه شیر خشك به شیر اضافه شده و وارد بالانس تانك می شود ازاین مرخله وارد اتاق مایهماست می شود ودر تانكهای مخصوص مایه ماست به شیر اضافه می گردد .لازم به ذكر استكه مایه ماست را روز قبل آماده می كنند . هنگامی كه مایه ماست در تانكها آماده گردید تا 2درجه سانتی گراد سرد می گردد . بعد وارد مبدل می شود به دما ی47 درجه ی سانتی گرادگرم شده سپس بسته بندی می شود و 3-4 ساعت را در گرمخانه استراخت می كنند سپس درسرد خانه یك روز می ماند ود رنهایت راهی بازار فروش می شود.ماست كم چرب 1%چربی داردولی ماست خامه ای 8 % چربی را دارا می باشد.ماست فله چكیدهبا دمای 47 در جه وارد مخزن می شود فشار هموژن 150 بار را تحمل كرده ودر صد چربی2/1 را دارد مراحل تولید آن مانند ماستهای دیگر است با این تفاوت كه دمای خروجی آن 47درجه می باشد با پمپ در كیسه های مخصوص پر می شود و وارد سرد خانه می شود .شیر خشك برای این ماست نداریم بعد از آبگیری ماست سفت گردیده و برای بسته بندی آمادهمی گردد.پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی كارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی


کاراموزی كارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی


کارورزی كارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی


دانلود گزارش کارآموزی كارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی


كارخانه فراورده های لبنی استان قدس رضوی


كارخانه


فراورده های لبنی


استان قدس رضوی