گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتیگزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی در 104 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان صفحه مقدمه قالب های برش


گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی در 104 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه

قالب های برش

اصلاحات

برش قیچی

قالب های برش

اجزای ساختمان قالب های برش

عوامل مؤثر در طراحی قالب های برش

پرس ها و تجهیزات كمكی صنعت پرس كاری

ریخته گری تحت فشار در قالب های فلزی (دایكاست)

مدیریت كیفیت

عناصر ساختاری مدیریت جامع كیفیت

مراحل اجرایی مدیریت جامع كیفیت

برآورد هزینه كیفیت در پروژه ها

ساخت هزینه های كیفیت

ساخت فعالیت ها در پروژه ها

نقش مدیریت كیفیت فراگیر

منابع

مقدمه

1- قالب های برش

1-1- اصطلاحات

به کمک قالب های برش، قطعات از نوار، تسمه های فلزی، صفحات یا پروفیل های از مواد مصنوعی، کاغذ، چرم، پارچه و مواد آب بندی ساخته می شود. قالب های دوتکه غالباً در پرس بسته شده و در نتیجه حرکت مستقیم الخط ماشین به هم نزدیک و دور می شوند. از روش های ساخت و تولید طبق DIN 8580 غالباً فرآیندهای شکل دادن، قطع کردن و اتصال به کار می رود. مطابق با روش تولید قالب های به کار رفته با عنوان قالب های شکل دادن، قالب های برش و قالب های اتصال مشخص می شود. قالب هایی که عملیات برش و شکل دادن و گاهی اتصال را انجام می دهند

1-1-1- قطع کردن

طبق DIN 8588 منظور از قطع کردن برش مکانیکی قطعات بدون ایجاد مواد زاید بی شکل و نیز بدون براده است. بنابراین روش برش یک فرآیند ساخت بدون براده برداری است و غالباً برای تولید قطعات نازک و با سطح مشخص به کار می رود.

روش های اصلی کاربردی قطع کردن برش قیچی و برش گوه ای است. قالب های برش به قالب های برش ـ گوه ای و مخصوص تقسیم می شوند.

1-1-2- شکل دادن

طبق DIN 8582 منظور از شکل دادن، یک فرآیند تولید است که باعث می شود روی قطعه جامدی تغییر شکل ماندگاری ایجاد شود.

نام گذاری دقیق قالب غالباً با بیان دقیق فرآیند ساخت و تولید و بسته به نحوه گرفته شدن قطعه خام و بیرون انداخته شدن آن از قالب، مثلاً قالب های کشش عمیق، قالب های خم کاری رولینگ و غیره می باشد.

1-1-3- متصل کردن

طبق DIN 8593 منظور از متصل کردن، کنار هم قرار دادن دو یا چند قطعه کار به شکل ثابت و مشخص می باشد. در قالب های برش این نوع اتصال غالباً با در هم پرس کردن، سجاف یا پرچ کاری ایجاد می شود. بدین ترتیب به قالب های پرس کاری، سجاف یا پرچ کاری موسوم هستند.1-1-4- قالب های مرکب

به کمک قالب های مرکب از فرآیندهای ساخت قطع کردن، شکل دادن و متصل کردن دو یا بیش از دو فرآیند اجرا می شود، مثلاً برش مازاد خارج و کشش عمیق.

هرگاه تولید قطعه ای، کورس های متعدد پرس انجام گیرد، قالب مربوطه قالب مرکب سری نامیده می شود. قالب مرکب یک مرحله ای قالبی است که با یک کورس پرس فرآیندهای مختلف ساخت انجام می شود.

1-2- برش قیچی

برش قیچی قطع کردن قطعه کار بین دو لبه برش می باشد که از کنار هم می گذرند.

خط لبه برش روی قالب و روی قطعه کار ممکن است باز و یا بسته باشد.

1-2-1- واژه های پایه

اصطلاحاتی که مربوط به قالب می باشد با پسوند قالب مانند سنبه قالب، ماتریس قالب و غیره مشخص می شود.

اصطلاحاتی که مربوط به قطعه کار می باشد با پسوند قطعه مانند سطح برش قطعه، گوشه قطعه و غیره مشخص می شود.1-2-2- مراحل برش

برش قیچی با قالب های برش مانند عمل قیچی می باشد، که قطع شدن قطعه کار با سنبه و ماتریس انجام می گیرد.

عمل برش طی مراحل زیر صورت می گیرد:

مرحله 1:

مواد در نتیجه نفوذ سنبه ابتدا به صورت الاستیک تغییر شکل می دهد.

مرحله 2:

با ادامه نفوذ سنبه در قطعه کار، الیاف مواد باز هم کشیده می شود، به طوری که از حد الاستیک تجاوز و تغییر شکل ماندگار ایجاد می شود. مواد از خارج به داخل لبه برش کشیده می شود و در این منطقه قوس توکشیدگی روی می دهد.

مرحله 3:

با نفوذ عمیق سنبه، الیاف مواد باز هم کشیده شده، به طوری که در نهایت بر استحکام برشی (قیچی) غلبه می شود. مواد در لبه برش قیچی می شود. ترک های ایجاد شده از گوشه لبه های سنبه و ماتریس به طرف هم حرکت می کنند.

مرحله 4:

استحکام سطح باقی مانده اکنون آنقدر کوک است که با ادامه نفوذ سنبه، ترک ادامه و شکست مواد روی می دهد. سطوح شکست عمودی نیست بلکه نسبت به سطح نوار و سطح بالای قطعه کار مایل است.مرحله 5:

هنگام نفوذ سنبه در مواد نیروی الاستیک Fe ظاهر می شود که به صورت تغییر شکل برگشت فنری مواد عمل می کند. بدین جهت سنبه تحت فشار زیاد قرار می گیرد. نوار روی سنبه که در حال برگشت به وضعیت اولیه است چسبیده و برای جدا کردن آن باید بیرون انداز قرار داده شود.

مرحله 6:

بعد از برگشت کامل سنبه، مواد به خاطر خاصیت برگشت فنری دچار تغییر شکل می شود. برگشت فنری منجر به این می شود که سوراخ ها کمی کوچکتر و قطعات برش خورده کمی بزرگتر از قطر سنبه یا محفظه خالی ماتریس گردد.

1-3- قالب های برش

طبق DIN 8588 قالب های برش قیچی به طور اختصار قالب های برش نامیده می شود. برای نام گذاری این قالب ها می توان آنها را با توجه به نقطه نظرات زیر تقسیم بندی کرد:

* برش مازاد خارج (blanking) * برش دقیق * برش بدون مازاد

* برش گوشه زنی * برش فاق * برش فرم پانچی

* سوراخ کاری (punching) * دوره بری قطعات کشش * دوره بری تکمیلی

* برش موضعی * دوره بری قطعات فورج

بنابراین قالب ها با توجه به موارد فوق قالب های برش مازاد خارج، قالب های برش گوشه زنی، قالب های سوراخ کاری و غیره نامیده می شوند.

برش مازاد خارج (blanking)

برش مواد در امتداد یک خط برش بسته جهت ایجاد شکل خارجی قطعه کار می باشد.

برش گوشه زنی

برش مواد در امتداد یک خط برش باز می باشد که طی آن قطعه نهایی یا نیمه تمام تهیه می شود.

سوراخ کاری (برش مازاد داخل) (punching)

برش در طول یک خط برش بسته جهت ایجاد شکل داخلی مطلوب است.

برش فاق

جدا کردن و برش موضعی در قطعه کار در امتداد یک خط برش آزاد است.

دوره بری

برش مواد در حاشیه قطعه کار و یا برش اضافات ماشین کاری در طول خط برش بسته یا باز می باشد. برای برش پلیسه یا مازاد یک قطعه ریختگی، آهنگری یا پرس شده از قالب دوره بری استفاده می شود.برش موضعی

برای برش موضعی داخل یا حاشیه قطعه کار و در امتداد خط برش بار به کار می رود.

دوره بری تکمیلی

برای جدا کردن حاشیه باریک در امتداد خط باز یا بسته روی قطعه کار برش کاری اولیه شده برای به دست آوردن سطح برش براق و عمودی به کار می رود.

در این فرآیند مازاد به شکل براده است. بدین جهت جزو فرآیندهای براده برداری می باشد. به خاطر این که ابزار لازم همان قالب برش می باشد در اینجا مطرح شده است.

برش دقیق

برش مواد جهت ایجاد شکل داخلی یا خارجی با سطح برش عمود بر سطح قطعه کار می باشد، ضمناً سطح برش آن زبری کمتری دارد. در برش دقیق باید قطعه کار به طور خاصی گرفته شود، این روش دیگر نیازی به قالب برش تکمیلی ندارد.

برش فرم پانچی

برای جدا کردن تکه تکه ذرات مواد در امتداد خط برش باز با مسیر دلخواه به کار می رود.برش بدون مازاد

برای برش مواد در امتداد خط برش باز و بسته به کار می رود، به طوری که هیچ گونه مازادی در آن به وجود نمی آید. بنابراین از یک قطعه خام یا نیمه تمام چندین قطعه کار به دست می آید.

1-3-2- تقسیم بندی طبق جریان تولید

در این تقسیم بندی، قالب های برش از نظر تعداد فرآیندهای به کار رفته و نیز ترتیب آنها بررسی می شود.

1-3-2-1- قالب های ساده

در قالب های ساده همواره فقط یک فرآیند مثلاً برش گوشه زنی، سوراخ کاری یا دوره بری و غیره به کار می رود.

برای تولید قطعه کار نشان داده شده با قالب یک مرحله ای باید ابتدا با قالب برش مازاد خارج قطعه خام تهیه شود. سپس قطعه تهیه شده با قالب مثلاً به طور دستی در قالب سوراخ کاری قرار داده می شود.

در اینجا برای هر مرحله کاری یک ضربه و یک قالب لازم است. دقت فرم داخل به فرم خارج بستگی به کیفیت گرفتن قطعه کار و نیز راهنمای سنبه دارد. وقتی یک فرآیند به کار می رود، دقت فقط بستگی به راهنمای سنبه دارد.ملاحظات ویژه در قالب های ساده

برای تعیین دقیق وضعیت قطعه خام میانی نیاز به قطعه گیر است که به عنوان قطعه لایی نیز عمل می کند. این قطعه ضمناً فاصله لازم بین بیرون انداز و ماتریس را ایجاد می کند.

هرگاه مثلاً فقط برش مازاد خارج انجام می گیرد، بهتر است که ماتریس در یک صفحه گیرنده چدنی نصب شود. ضمناً ماتریس دارای مخروط خارج و حلقه گیرنده دارای مخروط داخل است. حلقه گیرنده با رزوه ظریف و یا توسط 4 تا 6 پیچ به طرف صفحه گیرنده بسته می شود. به واسطه دو سطح مخروط، ماتریس در مرکز قرار می گیرد. در این طرح می توان ماتریس را به راحتی تعویض و صفحه گیرنده را برای قالب های با اندازه تقریباً یکسان به کار برد.

برای این که قالب به راحتی و به خوبی روی میز پرس بسته شود، منطقی است از یک صفحه پایه استفاده شود. وقتی تعداد قطعات کمتر و دقت مطلوب پایین باشد، بدون نیاز به طراحی ویژه می توان سنبه را به سینه پرس بست. اگر برخلاف خواسته قبل تعداد قطعات و نیز دقت مطلوب بالا باشد، باید سنبه مجهز به تجهیزات راهنمای خاصی باشد.

برای جدا کردن قطعه کار سوراخ شده از روی سنبه بیرون انداز و نیز برای بیرون انداختن قطعه کار از قالب پران استفاده می شود. هرگاه چنین راه حلی ممکن نباشد پنس، انبر و غیره و یا هوای فشرده به کار می رود. بیرون انداز می تواند روی قالب بوده و یا به طور قابل تنظیم روی پرس بسته شود.

هرگاه به دلایل معینی خواسته شود که پلیسه ایجاد شده در یک سمت قرار گیرد، می توان در ادامه کار، سمت پلیسه دار قطعه خام میانی را به طرف بالا یا به طرف پایین قرار داد.

قالب های ساده غالباً برای تولید قطعات ساده در تیراژ بالا به کار می رود.

1-3-2-2- قالب های مرکب

در قالب های مرکب، بیش از یک فرآیند برش به کار می رود، مثلاً سوراخ کاری و برش مازاد خارج. این قالب ها با توجه به ترتیب در نظر گرفته شده به قالب های برش مرکب سری و قالب های برش مرکب یک مرحله ای تقسیم بندی می شود.

قالب های برش مرکب سری

در قالب برش مرکب سری فرآیندهای مختلف برش پشت سر هم انجام می گیرد.

برای ساخت قطعه کار نشان داده شده، در یک کورس پرس نوار سوراخ کاری شده و نیز قسمت سوراخ شده قبلی برش مازاد خارج می شود. سپس نوار دقیقاً به اندازه پیشروی V به جلو رفته، به طوری که وضعیت سوراخ نسبت به حفره ماتریس سنبه مازاد خارج در موقعیت تعیین شده قرار گیرد. هر قدر نوار به دقت پیشروی کند به همان میزان قطعه کار دقیق می باشد.

برای ساخت یک قطعه کار با این روش چندین کورس لازم است. تعداد آن بستگی به مراحل کار تعیین شده است. حداقل تعداد کورس درست برابر با تعداد فرآیندهای برش است. برای قطعه کار دو کورس لازم است: یک کورس برای سوراخ کاری و یک کورس برای برش مازاد خارج. تقسیم تولید به مراحل زیاد هم ممکن است، این کار در قطعات پیچیده که دقت ابعادی بالا است به کار می رود. با این همه هزینه بالای تولید فقط در تیراژ بالا مقرون به صرفه است. مزیت دیگر در این است که فرآیندهای مختلف در یک قالب قابل اجرا است.

علی رغم موارد فوق توجه شود که قطعات برش خورده در هر دو سمت پلیسه دارد. این پلیسه ها را می توان در بشکه های پرداخت یا به روش های الکتروشیمیایی برطرف نمود.

ملاحظات ویژه در قالب های برش مرکب سری

تقسیم بندی تولید به مراحل زیاد عملاً منجر به لاغر شدن سنبه می شود که باید با قطعات اضافی آن را تقویت کرد. خود این قطعات از پایه یا صفحاتی عبور کرده و حمایت می شود. این کار دقت لازم وضعی و پایداری سنبه را تعیین می کند. با افزایش تعداد سنبه تعداد حفره در ماتریس هم افزایش می یابد، که در نتیجه قالب برش مرکب سری از نظر طول بزرگتر می شود. هرگاه سوراخ های چهارگوش در قطعه کار لازم باشد، این خطر وجود خواهد داشت که فاصله بین لبه های برش در نقاط “a کوچک و به هنگام سخت کاری ماتریس، در این محدوده ترک ایجاد می شود. هرگاه حفره دو مرحله پشت سر هم تنگ هم قرار گیرند، می توان یک ایستگاه خالی (هرز) در نظر گرفت.1-4-5- جعبه ماتریس

در قالب های با صفحه روبند می توان صفحه پایه، ماتریس، زوار و صفحه روبند به صورت یک مجموعه به اصطلاح جعبه ماتریس مطرح شوند. این جعبه ماتریس ها در ابعاد مختلف و بدون حفره ماتریس را می توان از شرکت های سازنده به عنوان قطعات استاندارد تهیه کرد.

1-4-6- سنبه

فرم سنبه با شکل قطعه کار مطابقت دارد (زاویه a = 0°). بسته به ابعاد و نوع ساخت، سنبه بدون پله و یا پله دار تنه دار می باشد. بنابراین مثلاً سنبه های سوراخ کاری استوانه ای بدون پله غالباً در قالب های برش با راهنمای صفحه ای به کار می رود. سنبه های تنه دار ترجیحاً در قالب های با میل راهنما استفاده می شود، که در مورد این ها قبل از عمل برش کاری انجام نمی شود. سنبه استحکام خود را با تنه تقویت شده به دست می آورد.

بستن سنبه در صفحه سنبه گیر در صورت کم بودن نیروی بیرون انداز با بزرگ کردن سر سنبه به صورت ریختن رزین و یا چسباندن سنبه انجام می شود. در غیر این صورت سر سنبه با یقه استوانه ای یا مخروطی طراحی می شود، البته شکل استوانه ای نسبت به شکل مخروطی ترجیح داده می شود. در صورت کافی بودن ابعاد سطح مقطع، سنبه را می توان از ته سنبه روی صفحه ضربه گیر با پیچ محکم بست. اگر سطح مقطع سنبه بزرگ نباشد، سنبه به صورت فلانچ طراحی می شود. اگر سنبه بتواند بچرخد، که قبل از همه در سنبه های غیردایروی در نوع تنه دار و بدون صفحه روبند ممکن است، باید از پین مانع چرخش نیز استفاده کرد.

سنبه های لاغر فرم سوراخکاری دایره ای یا چهارگوش سنبه های سوزنی نامیده می شوند. این سنبه ها را به صورت سخت کاری و سنگ زنی شده می توان از شرکت های مربوطه و تخصصی تهیه کرد. سنبه های سوزنی با کله یا بدون کلگی بوده و نیز پله دار یا بدون پله می باشد. در سنبه های برش بدون کله، سمت کلگی نرم بوده، به طوری که در صورت نیاز می توان آن را چکش کاری کرد. قطر آن طبق میدان تلرانس h6 سنگ زنی می شود. در سنبه های پله دار دقت لنگی mm 5 است. سنبه های چهارگوش را می توان با همین طرح و شرایط تهیه کرد.

در قالب های برش کوچک بدون راهنما، سنبه و دنباله قالب به صورت یکپارچه ساخته می شود یا سنبه در صفحه سنبه گیر قرار گرفته و با هم به دنباله قالب بسته می شود. برای صرفه جویی در فولادهای ابزاری گران در قالب های برش بزرگ بدون راهنما، دنباله قالب با پیچ به سنبه یا سنبه روی صفحه سنبه گیر بسته می شود.1-4-6-1- کمک سنبه ها

کمک سنبه ها برای تقویت و نیز برای جلوگیری از خمش یا کمانش سنبه های لاغر به کار می رود.

سوراخ کمک سنبه های آزاد به اندازه قطر سنبه ها برقوزنی شده و بین سنبه و صفحه روبند قرار می گیرد.

سنبه های زیر mm 2 طوری مونتاژ می شود که هدایت آن توسط کمک سنبه انجام گیرد. سنبه می تواند فقط در قسمت پایین روی یک پین کمکی کلفت بنشیند.

در سنبه های سوزنی چهارگوش یا فرم دار کمک سنبه ها دوپارچه و یا چندپارچه ساخته می شود، زیرا درآوردن راهنما و گرفتن کمک سنبه در صفحه آسان تر از درآوردن مجرا و راهنما برای سنبه های سوزنی است. لوله سنبه را می توان با مواد مصنوعی پر کرد تا سنبه به خوبی و اطمینان بیشتر بنشیند.

کمک سنبه هایی که از صفحه روبند بیرون می زنند نباید در قالب های سوراخ کاری با صفحه راهنما خیلی بزرگ باشند، در غیر این صورت قطعه کار، خاصه از ورق های نازک، هنگام پران در سمت صفحه روبند، خمیده می شود.

1-4-6-2- قطعات تکیه گاهی

در سنبه های پله دار و کمک سنبه ها که از صفحات روبند می گذرند باید بین صفحه سنبه گیر و صفحه روبند، قطعات تکیه گاهی قرار داده شود. بدین وسیله از آسیب دیدن ابزار هنگام تنظیم عمیق سینه پرس جلوگیری می شود. قطعات تکیه گاهی طوری قرار داده شود که روی کانال هدایت نوار قرار نگیرد وگرنه صفحه روبند هنگام اعمال بار خمیده می شود. هنگام سنگ زنی مجدد سنبه، باید قطعه تکیه گاهی نیز سنگ زنی شود.

سنبه با سطح مقطع کوچکتر از mm2 10 اصولاً تقویت می شود. قطعات تکیه گاهی هنگام تنظیم ابزار نقش مهمی دارند، بدین ترتیب که در حرکت غیرعمدی و اشتباهی سینه پرس از آسیب دیدن قالب جلوگیری کند.

1-4-7- صفحه سنبه گیر

صفحه سنبه گیر که درست همان حفره ماتریس را دارد، سنبه را در خود نگه می دارد. حفره آن به طور کاملاً دقیق عمود بر سطوح صفحه سنبه گیر ماشین کاری، تیزی های حفره پخ زنی و سنبه به طور پرسی در آن مونتاژ می شود.

بدین وسیله هنگام بالا رفتن سینه پرس، سنبه از صفحه سنبه گیر بیرون نمی آید، البته در سنبه های با سطح مقطع دایره انتهای آن کلگی کوچکی دارد. سطح بالایی سنبه با سطح صفحه سنبه گیر باید هم ارتفاع باشد.

روش چسباندن سنبه وقتی سنبه کوچک و یا نیروی بیرون انداز طرف سنبه کوچک می باشد، ارزان تر، سریع تر و بهتر است. در این حالت توجه شود که شکاف چسبی فقط حدود صدم میلی متر است.

اگر اتصال صفحه سنبه گیر با سنبه با ریختن رزین مواد مصنوعی انجام می گیرد، باید سطوح حفره صفحه سنبه گیر زبر باشد. با نیروهای بیرون انداز طرف سنبه بدین ترتیب مقابله می شود که در قسمت گیرنده سنبه شیار، سوراخ پاپین پیش بینی می شود.

اگر سطح مقطع سنبه به اندازه کافی بزرگ باشد می توان بسته به نیروی بیرون انداز طرف سنبه با یک یا چند پیچ آلن به صفحه پشت بند محکم کرد.

در سنبه های الماسه فرض بر این است که با یک ماشین اسپارک ویژه بتوان پیچ بری کرد. اگر ماشین اسپارک در اختیار باشد می توان سوراخ عرضی در سنبه ایجاد و پین گیرنده در آن جا زد. این پین نیروهای بیرون انداز طرف سنبه را تحمل می کند.

1-4-8- صفحه ضربه گیر

از آنجا که نیروی برش صفحه پشت بند روی سنبه منتقل می شود، سنبه های سوراخ کاری کوچک در صورت تنش سطحی بالا می تواند روی صفحه پشت بند جا بیندازد. بدین جهت در تنش سطحی بیش از N/mm2 250 از صفحات ضربه گیر استفاده می شود. ضخامت صفحه ضربه گیر حدود mm 5 است.

1-4-9- صفحه پشت بند

روی صفحه پشت بند، که ابعاد آن مانند صفحه سنبه گیر است، دنباله قالب بسته می شود. ضخامت صفحه پشت بند بسته به ابعاد دنباله قالب mm 28 – mm 18 است.


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی


کاراموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی


کارورزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی


دانلود گزارش کارآموزی مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی


مطالعه و بررسی مراحل تولید قطعات صنعتی


مطالعه و بررسی


مراحل تولید


قطعات صنعتی


گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی

گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی . فرمت : word. تعداد صفحه : 30. قیمت : مبلغ ۵ هزار تومان

ساخت و تولید

به وبلاگ ساخت و تولید خوش آمدید ، امیدوارم مطالب وبلاگ من برای شما مفید باشد

روشهای طراحی و تولید صنعتی - مهرازان_فرم_اقلیم

روشهای طراحی و تولید صنعتی . سرفصل درس. هدف: آشنایی با مبناهای طراحی صنعتی و روش های گوناگون ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

کاشت درختان و بوته ها راه بسیار مناسبی برای کسب درآمد است . همه افراد و نهادهای علاقمند (دولت ...

etarh.com مشخصات و تعرفه طرح های توجیهی صنعتی

* پس از واریز مبلغ پیش پرداخت شماره فیش، تاریخ، نام بانک و مبلغ آن را فاکس و یا به ایمیل [email ...

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی، استخدامی، فرهنگی، هنری، مذهبی و ...

فن آوری استخراج بیوگاز از دستگاهای تولید بیوگاز - …

فن آوری استخراج بیوگاز از دستگاهای تولید بیوگاز . ویژگی و چگونگی تولید بیوگاز ‏ بیوگاز به ...

مجموعه مقاله های معماری ، عمران ، ساختمان ، شهرسازی و ...

معماری از معدود رشته هایی است که با تمامی رشته های دیگر از قبیل عمران ، ساختمان و شهرسازی در ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - پروژه

دانلود انواع مقاله، پایان نامه، پروژه، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی و ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ساختمان ...

معرفی رشته های دانشگاهی - aehighschool.com

مطالعه اين بخش براي دانش آموزاني که در شهرها و در کوچه پس کوچه هاي شهرهاي بزرگ فقط ساختمان ...

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب - سایت …

دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب. سایت بهداشت محیط ایران . دانلود مقالات فصلنامه آب و فاضلاب

لیست کامل پروژه های دانشجویی موجود - 20میخوام

” لیست کامل پروژه و پایان نامه های موجود سایت ۲۰ میخوام “ . در ادامه شما آرشیو کاملی از ...

دکتر علیرضا علی احمدی - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

سوابق تدریس دانشگاهی. دانشکده مهندسی صنایع و دانشکده مهندسی پیشرفت دانشگاه علم و صنعت ...

سایت مرجع دانلود پروژه پایان نامه مقاله - مهندسی برق و ...

دانلود انواع مقاله، پایان نامه، پروژه، گزارش کارآموزی، طرح توجیهی و ...

فعالیت‌های هسته‌ای قبل از انقلاب اسلامی | ایران و

فعالیت‌های هسته‌ای قبل از انقلاب اسلامی. اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری ...

امواج ،آنتن،رادار ، ماهواره

مقاله : فناوري اطلاعات و ارتباطات و تقابل اشتغال‌زايي و اشتغال‌زدايي در صنعت

اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی - …

اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی - انواع لوله كشي (سرد و گرم) - اجرای انواع لوله کشی ...

دکتر ابراهیم تیموری - دانشگاه علم و صنعت ایران - …

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد، ارائه یک مدل تلفیقی جهت تحلیل ...

اسلاید پارپوینت! - سمینارهای دانشگاهی در فرمت …

سمینارهای دانشگاهی در فرمت پاورپوینت (فایل ppt و pptx) برای دانشجویان

IUT Web Courses: Browse Courses

This course has been created for the students who are studying in the Food Science and Technologies department and they are in the fourth term.

لیست شرکت های فعال ایرانی در زمینه نفت، گاز و

لیست و آدرس کلیه شرکتهای خصوصی فعال در زمینه بالا دستی نفت. پاسخ دادن

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و

ثبت نام کاربران | ثبت نام جهت راه اندازی وب سایت ( ویژه وکلا، کارشناسان رسمی و دفاتر اسناد ...