گزارش کاراموزی شهر سازیگزارش کاراموزی شهر سازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش شهرسازی: سر فصل ها: 1-تقسمات كشوری 2-قوانین و ضوابط شهرها و زمینه های توسعه شهرها و روستاها 3-تجزیه و تحلیل نحوه استفاده از


گزارش کاراموزی شهر سازی در 23 صفحه ورد قابل ویرایش


شهرسازی:

سر فصل ها:

1-تقسمات كشوری

2-قوانین و ضوابط شهرها و زمینه های توسعه شهرها و روستاها

3-تجزیه و تحلیل نحوه استفاده از اراضی

4-طرح های شهرسازی بزرگ نقاط ضعف آنها

5-قوانین و استانداردهای شهرسازی

6-تعریف طرح های جامع، تفضیلی، هادی،و …

7-تجزیه و تحلیل طرح های اجرایی و تأثیر مسائل اقتصادی اجتماعی در طرح های شهرسازی

8-كارفرما، پیمانكار، مشاور، و نحوة همكاری آنها9-فرآیندهای اجرایی یك پروژه از برنامه ریزی تا نظارتتوسعه: توسعه، گسترش هدفمند و از پیش تعیین شده می باشد و نباید آنرا با گسترش اشتباه كرد.

تقسیمات كشوری:

1-كشور به چند استان تقسیم می شود كه ادارة هر استان به عهدة استاندار می باشد كه توسط وزیر كشور معرفی و توسط هیئت دولت انتخاب می شود.

2-استان به چند شهرستان تقسیم می شود كه ادارة هر شهرستان به عهدة فرماندار است كه توسط استاندار معرفی و توسط وزیر كشور انتخاب می شود.

3-شهرستان به چند بخش تقسیم می شود. ادارة هر بخش به عهدة بخشدار است كه فرماندار او را معرفی و استاندار انتخاب می كند.

4-بخش به چند دهستان تقسیم می شود كه ادارة هر دهستان به عهدة دهدار است.

در سطح هر استان از هر وزارتخانه حداقل یك ادارة كل وجود دارد و بعضی وقتها ممكن است یك وزارتخانه در یك استان دو اداره كل وجود داشته باشد مثل ادارة كل شیلات زابل و چابهار در استان سیستان و بلوچستان.

نكته: هر جایی كه حداقل 5000 نفر جمعیت ثابت داشته باشد می تواند توسط ارگانهای دولتی و بعد از ثبت شهر محسوب شود.در سطح هر استان، از هر وزارت خانه حداقل یك اداره كل وجود دارد و بعضی وقتها ممكن است یك وزارت خانه دریك استان دو ادارة كل داشته باشد.مثل اداره كل شیلات زابل و چابهار در استان سیستان و بلوچستان .

نكته: هر جایی كه حداقل 5000 نفر جمیعت ثایت داشته باشد می تواند توسط ارگانهای دولتی و بعد از ثبت شهر محسوب شود.

شهرداری: اداره ای است عمومی تحت نظارت دولت و تمامی دستگاههای اداری، عمومی و دولتی تحت غالب قوانین مصوب اداره می گردند.

قوانین مخصوص ادارة دستگاههای دولتی عمومی و دولتی:

مجموعه قوانینی است كه مجلس در یك یا چند دورة مثلاَ یك ماهه برای ادارة سازمانی تعیین می كند.

قانون تشكیلات شوراها و شهرداری ها:

مجموعه قوانینی است كه شوراها و شهرداریها را از زمان تأسیس در بر می گیرد به عنوان مثال در قانون 55 شهرداریها كلیه وظایف شهرداریها مشخص شده است مثل قانون جمع آوری زباله ها و … و یا جمع آوری متكدیها كه برداشته شده است. لازم به ذكر است درآمد شهرداریها از عوارض محلی بدست می آید.

شهرها دو محدوده دارند:

1-محدودة قانونی( خدمات)

2-محدودة حریم( استحفاضی)

كه محدودة شهر پس از تعیین توسط وزارت مسكن و شهرسازی، توسط شورای عالی شهرسازی و معماری كشور تأیید می شود.

شورای عالی شهرسازی و معماری: شورایی است كه مركب از وزرای كشور، مسكن و شهرسازی، جهاد كشاورزی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، رئیس سازمان محیط زیست، استاندار استان مورد نظر و شهردار شهر مورد نظر.

نكته: هر طرح بزرگی كه در سطح كشور انجام می شود مقدمه ای آن طرح های ملی است.

انواع طرح های كشوری عبارتند از:

1-طرح های ملی

2-طرح های منطقه ای

3- طرحهای ناحیه ای طرحهای جامعطرحهای تفضیلی

و انواع طرح های شهرسازی عبارتند از:

1- طرح جامع 2- طرج تفضیلی( افق 5 ساله) 3- طرح هادی 4- طرح اجرائی

برنامه ریزی:

- فرآیند تعیین فعالیتهای منتسب آینده با بكار بردن مجموعه ای از گزینه هاست.

- فعالیتی سازمان یافته به منظور گزینش بهترین راه حل پیشنهادی برای رسیدن به هدفهاست.

برنامه ریزی شهری: مجموعة بررسی ها در مورد مسائل موجود در جامعه شهی و تنظیم برنامه جهت رشد و توسعه آینده شهری را برنامه ریزی شهری می نامیم.

تقسیم بندی برنامه ریزی از نظر زمانی:

1-برنامه ریزی كوتاه مدت( یك تا سه ساله)

2-برنامه ریزی میان مدت( سه تا هفت ساله)

3-برنامه ریزی بلند مدت( هفت تا ده ساله)

برنامه ریزی از نظر وسعت به چهار دسته تقسیم می شود:

1-برنامه ریزی در سطح ملی

2-برنامه ریزی در سطح منطقه ای

3-برنامه ریزی در سطح زیر منطقه ای

4-در سطح محلی( كه عملا در سطح یك شهر است.)

شهرسازی: بررسی مجموعه مسائل فیزیكی( كالبدی) شهرها و ارائه راههای مناسب رشد و توسعة جامعه در ارتباط بامسائل یاد شده می باشد.

روند تهیه طرح تفضیلی:

می خواهیم برای A طرح تفضیلی بدهیم( 100 هكتار از یك شهر)

1-طبق طرح جامع افق جمعیتی: در هر هكتار 120 نفر مناسب است.پس جمعیت كل 12000 نفر در A می باشند.

طرح تفضیلی شامل 4 قسمت است:

1-شبكه معابر( كه بین 25 تا 35% فضای شهری را اشغال می كند)

2-سرافة شهری( عبارت است از فضای اختصاص یافته شهر به ازاء هر نفر)

3-سرانة مسكونی( میزان زیربنای مسكونی به ازاء هر نفر در شهر است.)

4-سرانة خدماتی( 25تا35%)

بعد خانوار: متوسط جمعیت هر خانواده در شهر
معمولاَ به سرانه های غیر مسكونی عدماتی می گویند.
مهمترین عامل كه تعیین كننده شبكه معابر است جمعیت ساكن در منطقه می باشد.

سرانة شهری:

میزان سطوح استاندارد اختصاص یافته به هر كدام از كاربریها به نسبت جمعیت هر شهر را سرانة شهری می نامند.

كاربری زمین: تعیین نوع عملكرد قظعات اراضی در سطح شه توسط طرح تفضیلی را كاربری زمین می نامیم.مناقصه محدود:

انجام مناقصه بین 6 شركت واجد صلاحیت رامناقصه محدود می گویند.

پیمانكار:

مجری اجرای پروژه های تعریف شده است كه ممكن است شخص حقیقی یا شخص حقوقی( یعنی شركتها كه دارای رتبه بندی هستند) باشد.

نگرشی بر تهیة طرح های جامع و تفضیلی:

طرح های جامع و تفضیلی یك دستورالعمل عمرانی هستند برای هر پروژه عمرانی باید یك كارفرما وجود داشته باشد كه اهمیت و ضرورت آن طرح را اعلام كند.

كارفرما:

كسی كه دستور انجام كارهای ساختمانی را می دهد و بالاترین نقش تصمیم گیری را حین انجام كار دارد.

* در پروژه های اجرایی( ساختمان سازی، راه سازی، و …) به طرف مقابل كارفرما، پیمانكار گفته می شود.

* در كارهای مطالعاتی( تهیة طرح های جامع، تفضیلی، ترافیكی و …) به طرف مقابل كارفرما

مشاور گفته می شود. مشاور كسی است كه كارهای مطالعات طرح عمرانی را انجام می دهد.

ممكن است كارفرما تخصص انجام كار را نداشته باشد در هر پروژه عمرانی در كنار كار فرما، یك

دستگاه نظارت وجود دارد كه از طرف كارفرما تعیین می شود این دستگاه با توجه به حجم پروژه می تواند شخص یا اشخاصی حقیقی یا حقوقی( شركت یا دو گروه مهندسی و…) باشد.

وظیفه دستگاه نظارت كنترا فنی، كیفی، مالی و اجرایی پروژه بر اساس نظریات كارفرما است.

در مناقصات و با پروژه های دولتی، دفترچه ای از سوی سازمان برنامه و بودجه( سازمان مدیریت و برنامه ریزی) وجود دارد كه این سازمان در این دفترچه دفترچة فهرست بها نامیده می شود.

برای همه فعالیتهای عمرانی ضوابطی را تعیین كرده است و برای همة این فعالیتها قسمت ارائه داده است لذا انواع آن عبارتند از: 1- دفترچه فهرست بها كارهای ساختمانی 2- راه سازی 3- تأسیسات مكانیكی 4- تأسیسات برقی

وظیفة مشاور:

1-تهیة سخت افزار كار: مثل نقشه های هوایی، اطلاعات آماری و…

2- تهیة نرم افزار كار كه همان نظریه های شهرسازی است مشاور با تلفیق این نظریه ها طرح خود را ارائه می دهد به همین دلیل به مشاور، طراح هم گفته می شود.

عوامل مورد نیاز مشاور جهت تهیة طرح:

1-نیری انسانی

2-امكانات مالی

3-امكانات فنی، اجرایی و تجهیزاتی

رده بندی طرح های مطالعاتی:

1-طرح های مطالعاتی ملی: كه حتماَ نباید درتمام كشور اجرا شو ولی باید كل كشور را تحت تأثیر قرار دهد.

طرح های مطالعاتی ملی بزرگترین مقیاس در طرح های مطالعاتی هستند.مانند طرح: انتقال گاز به تركیه و …

2-طرح های مطالعاتی منطقه ای:

طرح هایی هستند كه یك منطقه خاص از كشور را پوشش می دهد و تأثیر این طرح بر یك منطقه است. برای مثال انتقال آب زاینده رود از استان اصفهان به استان یزد را در نظر می گیریم كه تأثیر آن بر كل استان یزد( منطقة یزد) است.

3-طرح مطالعاتی جامع: طرح جامع مجموعة ضوابط، مقررات، دستورالعمل ها و نقشه های شهرسازی است. طرح های جامع به الگوهایی گفته می شود كه برای شكل دهی به فضا و كاركردهای شهر در آینده مؤثر هستند چنیین طرح هایی شامل برنامه هایی نی گردند كه فعالیت های مفید و مضر شهر را شناسایی نموده و نیز خدمات، تجهیزات و تأسیساتی را كه برای روان شدن زندگی در شهر تأثیر می گذارند را مشخص می نماید.

*طرح جامع برای 15 سال تهیه می شوند كه وظیفة تهیة آن به عهده وزارت مسكن و شهرسازی است و شورای عالی شهر سازی و معماری آن را تصویب می كند.

4-طرح های مطالعاتی تفضیلی:

طرح تفضیلی به طور كلی ابزار دقیقی است در جهت تعیین موقعیت املاك نسبت به طرح های شبكه شهری و تعیین كاربری های خدماتی.

مرجع تصویب طرح های تفضیلی، كمیسیون مادة 5 شورای عالی معماری و شهرسازی كل كشور است. این كمیسیون مركب از شهردار، استاندار، مدیر كل سازمان مسكن و شهرسازی استان، نمایندة شورای شهر و… است.
به طرح های تفضیلی كه مربوط به یك روستا باشد، طرح های هادی گفته می شود و به عبارت دیگر همان طرح های تفضیلی در مقیاس كوچك می باشد.

5-طرح های اجرائی:

در واقع طرح اجرایی، همان طرح جامع در مناطق روستایی و شهرهای كوچك است.

- به طور كلی در طرح های اجرایی مراحل انجام وظیفة مشاور عبارتنداز:

1-فاز صفر: بررسی و تأیید(یا عدم تأیید) ضرورت انجام كار پس در فاز صفر است كه مشاور

2-بررسی و مطالعه می كند كه این پروژة عمرانی واقعاَ مورد نیاز است یا نه.

3-فاز یك: تهیه چهارچوب و ساختار اولیه كار.(تهیه طرحهای معماری، محاسباتی،تأسیساتی و غیره)

4-فاز دو: تأمین جزئیات معماری و جزئیات اجرایی كار و متره و برآورد پروژه.

5-فاز سه: گزینش پیمانكار با رعایت ضوابط قانونی و نظارت بر فعالیت پیمانكار.

برای روشن شدن این مراحل، به ذكر یك مثال می پردازیم. مثلاَ احداث یك دانشگاه را در نظر می گیریم. مشاور پس از بررسی آمارهای جمعیتی منطقه، نیاز احداث دانشگاه را اعلام می كند(فاز صفر). سپس پس از مطالعات شهری، اقلیمی، ترافیكی و … محل احداث دانشگاه تعیین می شود (فاز یك یا جانمایی). بعد از آن مطالعات روی جزئیات كار مانند نوع مصالح، نوع كفپوش كلاسها و … انجام می شود(فاز دو) سپس پیمانكار انتخاب می شود و در حین انجام كار دستگاه نظارت، عمل نظارت بر روند كار را انجام می دهد.(فازسه)

- بنابراین فرآیندهایی كه باید طی شوند. تا یك پروژه عمرانی به اتمام برسد. عبارتنداز:

برنامه ریزی- طراحی- اجرا- نظارت

تاریخچة معماری:

معماری ایران بطور كلی به دو دسته تقسیم می شود: 1- معماری اسلامی(سنتی) 2- معماری معاصر در ایران، معماری ای به نام معماری ایرانی وجود ندارد. ولی معماری اسلامی وجود داشته و دارد. چون از 1400 سال قبل كه امكان ایجاد بناها وجود داشته، اسلام هم وجود داشته است. ما می توانیم در مجموع معماری ای بنام معماری سنتی- اسلامی نعریف كنیم كه متناسب با فرهنگ ایرانی و مذهب اسلامی است.

معماری سنتی به سه دسته تقسیم می شود:

1-قرن پنجم تا هشتم: (دوران سلجوقیان كه مشخصة آن آجركاری، گچ كاری با الهام از دوره قبل از اسلام است.)

2-قرن هشتم تا دهم: (دوران تیموریان با مشخصة آجركاری و گچ كاری و معرق.)

3-قرن دهم تا چهاردهم: (دوران صفویان با مشخصة كاشی كاری، معرق كاری)

معماری ایران- اسلامی در قرنهای دهم تا چهاردهم رشد كرد.

1-در معماری ایرانی- اسلامی بناها به دو دسته تقسیم می شدند:

گروه اول: بناهای مذهبی مثل مسجد، حسینیه، تكیه ها و…

گروه دوم: بناهای عمومی مثل كارونسراها، حمام ها، بازارها و…

* اساساَ در هر گروه، سه مبنا و اساس وجود داشت:

2-3- سكونت، تجارت، عبادت

در معماری هر پروژه دو عامل همواره باید مشخص باشد:

1-كاربرد مبنا

2-عناصر تشكیل دهنده

برای مثال: پارك، درون یك فضای شهری تعریف خاص خود را دارد مانند اینكه كجا قرار بگیرد و اینكه مساحت آن چقدر باشد. درون پارك نیز یك سلسله عناصری وجود دارد مانند كتابخانه، بوفه و یعنی خود پارك هم یك معماری درونی دارد.

عناصری معماری در طول تاریخ و در حال حاضر متأثر از چهار عامل است:

1-مذهب

2-سیاست

3-اقتصاد
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی شهر سازی


کاراموزی شهر سازی


کارورزی شهر سازی


دانلود گزارش کارآموزی شهر سازی


شهر سازی


گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی

گزارش کارآموزی : کار عملی در مدرسه ابتدایی فرمت : word تعداد صفحه : 30 قیمت : مبلغ ۵ هزار تومان ...

گزارش کارآموزی - prozhe.com

عنوان گزارش : گزارش کارآموزی شرکت بسته بندی مواد غذایی قالب بندی : Word قیمت : رایگان شرح ...

گزارش کارآموزی آب و فاضلاب - سایت بهداشت محیط …

گزارش کارآموزی آب و فاضلاب. گزارش کار کار آموزی در اداره آب وفاضلاب. بخشی از متن: شهر بوشهر ...

گزارش کارآموزی - پروژه دات کام

کارآموزی در قطار شهری عنوان گزارش : گزارش کارآموزی در قطار شهری – مترو قالب بندی : Word قیمت ...

سایت نفت یاسوج - oil-yasuj.ir

جزوه شبیه سازی مخازن دکتر خراط شبیه سازی مخازن را برای پیش بینی رفتار آینده مخزن در مورد ...

نوار زمان استخدام | استخدام

آخرین خبر ها. استخدام سرپرست چاپ و نشر و تولید کتاب در موسسه خوارزمی; استخدام جوشکار آرگون ...

گزارش کار

گزارش کار زیست جانوری, گزارش کار شیمی الی 1, گزارش کار شیمی الی 1 نقطه جوش, گزارش کار شیمی الی1,

الف - بیکارترین رشته‌های دانشگاه کدامند؟

به گزارش مهر، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در روزهای اخیر در مراسم تودیع و معارفه ...

دانلود مقاله رایگان ، دانلود مقاله ، دانلود رایگان مقاله ...

دانلود مقاله رایگان , سایت دانلود رایگان مقاله , دانلود مقاله isi , دانلود کتاب , دانلود پایان ...

پایگاه خبری شیرازه - shiraze.ir

خبر ایران ،اخبارایران ،خبرفوری ،خبرآنلاین ،خبر سری ،خبرمحرمانه،خبرگزاری فارس ،اخبارفارس ...

پایگاه خبری شیرازه - shiraze.ir

خبر ایران ،اخبارایران ،خبرفوری ،خبرآنلاین ،خبر سری ،خبرمحرمانه،خبرگزاری فارس ،اخبارفارس ...

<اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران>

در نشست تخصصی بازرسان موسسات کارآموزی آزاد استان تهران مطرح شد: بازرسی از آموزشگاه های آزاد ...

جزوه | مرجع دانلود رایگان جزوه و نمونه سوالات امتحانی

چکیده. تقسیم بندی کار در دوره کارآموزی شامل: کارخانه آسفالت به مدت ۶ روز – آسفات جاده ها به ...

انعقاد و بهینه سازی آن در فرایند تصفیه آب - سایت …

انعقاد و بهینه سازی آن در فرایند تصفیه آب - سایت بهداشت محیط ایران - بهداشت محیط،آب وفاضلاب ...

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد …

پایگاه علمی سرگرمی و تفریحی آموزش درآمد کارآفرینی خلاقیت هنر خوداشتغالی - دانلودفقط مشاوره ...

مکتب خونه | فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر …

فیلم‌های رایگان دروس دانشگاه‌های برتر ایران

آزمایشگاه شیمی - azshimi.ir

آزمایشگاه آزمایشگاه مکانی است که برای انجام آزمایش علمی از جمله آزمایش هایی بر روی مواد ...

دانلود پروژه ها و پایان نامه های آماده دانشجویی

دانلود انواع پروژه ها و پایان نامه های دانشجویی، استخدامی، فرهنگی، هنری، مذهبی و ...

پروژه ها - دانلود جزوه، پروژه و پایان نامه های رایگان

دانلود رایگان انواع پایان نامه ها و مقالات و جزوات دانشگاهی تمامی رشته ها رشته های فنی ...

پورتال دانشگاه پیام نور-زیرپورتال مرکز اسلام شهر

پورتال دانشگاه پیام نور, دانشگاه پیام نور, پیام نور, آموزش از راه دور, پورتال دانشگاه پیام ...

اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان كرمانشاه

انعقاد تفاهم نامه فنی و حرفه‌ای پاوه و بهزیستی جهت توانمندسازی مددجویان به گزارش روابط ...

اسلاید پارپوینت! - سمینارهای دانشگاهی در فرمت …

سمینارهای دانشگاهی در فرمت پاورپوینت (فایل ppt و pptx) برای دانشجویان

دانشکده فنی و حرفه ای سمای اندیشه > اخبار و …

دانشکده فنی و حرفه ای سمای اندیشه-دانشگاه آزاد اسلامی

سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور - صفحه اصلي

پیام معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور درخصوص ضرورت حضور در انتخابات ریاست ...