گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده هاگزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها در 23 صفحه ورد قابل ویرایش چرخدنده های صاف یا سادهSuper Gears كه در شكل(13-1) می بینیم برای انتقال حركت از یك میل محور به میل محور موازی با آن بكار می روند و دنده های آنها


گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

چرخدنده های صاف یا سادهSuper Gears كه در شكل(13-1) می بینیم برای انتقال حركت از یك میل محور به میل محور موازی با آن بكار می روند و دنده های آنها بامحورشان موازی است. از میان همه گونه های چرخدنده ها چرخدنده های صاف ساده ترین آنها است و به همین سبب برای توضیح روابط اولیه سینماتیك منحنی دنده بكار خواهد رفت.چرخدنده های مارپیچHelical gears كه در شكل 13-2 می بینیم دنده های كجی نسبت به محور دوران چرحدنده دارند. این چرخدنده ها را می توان برای همان كاربرد چرخدنده های صاف بكار برد ولی مانند آنها پرصدا نیستند زیرا در گیری دنده ها بتدریج رخ می دهد. دنده های كج بارهای محوری و گشتاورهای خمشی پدید می آورند كه در چرخدنده های صاف نداریم. چرخدنده های مارپیچ گاهی برای انتقال حركت بین دو محور ناموزای( متنافر) بكار می روند.

چرخدنده های مخروطیbevel Gears كه در شكل(13-3) می بینیم دنده هایی روی سطوح مخروطی دارند و بیشتر برای انتقال حركت بین میل محور های متقاطع بكار می رود.

آنچه كه در شكل می بینید درواقع چرخدنده های مخروطی ساده یا دنده دار استstraight-tooth bevel gears است. چرخدنده های مخروطی مارپیچ spral bevel Gears بگونه ای هستند كه دنده های آنها راست نیستند بلكه به صورت كمان دایره است( مارپیچ). چرخدنده های هیپوئید كاملاَ شبیه چرخدنده های مخروطی مارپیچ است با این تفاوت كه میل محور آنها متنافر است.

در شكل(13-4) نوع چهارم از انواع اصلی چرخدنده ها را می بینید كه حلزون و چرخ حلزون است چنانچه می بینید حلزون شبیه یك پیچ است. جهت گردش چرخ حلزون به جهت گردش حلزون بستگی دارد و نیز اینكه دنده های حلزون راست گرد، تراشیده شده باشد یا چپ گرد. مجموعه حلزون و چرخ حلزون ها را ممكن است بگونه ای بسازید كه یا دنده های یكی، دیگری را در بر گیرد و یا هر دو بكدیگر را در بر گیرند. این مجموعه چرخدنده ها را تك دربرگیر single – eveloping و دو در برگیر double- enveloping گویند ارتباط حلزون و چرخ حلزون بیشتر هنگامی بكار می رود كه نسبت سرعت دو میل محور زیاد مثلاَ 3 یابیشتر باشد.

واژه ها و مشخصات فنی

مجموعه واژه های فنی دنده های چرخدنده صاف را در شكل(13-5) می بینیم تعاریفی كه در زیر می آید نیز در شكل می بینیم.

دایره گام(pitch circle ) دایره فرضی است كه همه محاسبات همیشه بر پایه قطر آن كه قطر گام باشد انجام می شود. دوایر گام یك جفت چرخدنده به هنگام كار با یكدیگر مماس هستند. از دو چرخدنده در گیر آنكه كوچكتر است را چرخ كوچك(pinion) و آنكه بزرگتر است را معمولاَ چرخدنده(Gear ) گویند.گام دایره ای (Circular Pitch):p كه روی دایره گام اندازه گیری می شود و فاصله نقطه ای روی یك دنده تانقطه نظیر آن روی دنده مجاور است. پس گام دایرهای برابر با مجموع كلفتی یك دنده و پهنای دهانه دو دنده( روی دایره گام.م.) است.

مدول (Medule)m : نسبت قطر گام به تعداد دنده هاست. واحد طولی كه در اینجا بكار می رود میلیمتر است. مدول همان مشخصه اندازه دنده در دستگاه استاندارد بین المللی SI است.

گام قطری (Diametral Pitch)p : نسبت تعداد دنده های چرخدنده بر قطر گام است. بنابراین همان عكس مدول است چون گام قطری در واحد اینچی بكار می رود؛ آن را تعداد دنده در اینچ نیز می گویند.

اندازه سر دنده ( Addendum ): برابر است با فاصله شعاعی بین سطح سردنده(top land ) : تا دایر ه گام

اندازه پای دنده (Dedendum)b : برابر است با فاصله شعاعی بین سطح دنده (Buttom land تا دایره گام.

صفحه تراش shaping

دنده ها را می شود با یك چرخدنده كوچك یا یك میله دنده دار درست نمود. چرخ دنده كوچك برش( شكل 13-17) در راستای محور قائم رفت و برگشت می كند و آرام آرام در درون چرخ خام تا گودی لازم وارد می شود. هنگامی كه دوایر گام چرح برشی و چرخ خام به هم مماس می شوند، هر چرخ برش و هم چرخ خام، پس از هر ضربه برشی اندكی دوران می كند.

از آنجا كه هر دنده چرخدنده برش خود یك تیغه برش است، تمام دنده ها پس از هر گردش كامل چرخ خام بریده خواهند شد.

منحنی گسترده دنده میله دنده دار خط صاف است. به همین علت یك میله دنده دار عنوان تیغه رش، می تواند روش دقیقی برای برش دنده های چرخدنده پدید آورد. این نیز نوعی شكل دادن دنده است به هنگام كار برش، تیغه برش حركت رفت و برگشت داشته و آغاز هر وقت به سمت چرخ خام جلو رانده می شود تا آنكه دوایر گام به هم مماس شوند. بنابراین پس از هر مرحله برش، چرخ خام و چرخ دنده اندكی روی دایره گام خود می غلطند. زمانی كه چرخ خام و چرخ برنده به اندازه گام دایره ای غلتیدند چرخ برنده به نقطه آ‎غاز خود برگشته و این عمل تا هنگامیكه همه دنده ها بریده شوند، ادامه خواهد داشت.

برش با فرز حلزونیHobbing

در شكل 13-19 روش برشی با فرز حلزونی را می بینیم. فرز مارپیچ(Hob )، تنها یك ابزار برشی است كه به شكلی مانند حلزون ساخته شده است طرفین دنده ها مانند میله دنده دار، تخت می باشند، اما محور فرز حلزوونی باید در امتداد زاویه های دوران نماید تا دنده های چرخدنده صاف(spur gear ) را ببرد و به همین علت دنده هایی كه با فرز حلزونی ساخته می شوند كمی با دنده هایی كه توسط میله دنده دار( دنده شانه) ساخته می شود، فرق دارند. هم فرز حلزونی و هم چرخ خام باید در نسبت سرعت زاویه ای درستی دوران نماید. سپس فرز حلزونی به سمت سطح چرخ خام آنقدر جلو رانده می شود تا تمام دنده ها بریده شود.

كارهای تكمیلی پرداخت نهایی Finishing

چرخ دنده هایی كه باسرعت زیاد كار می كنند و نیروهای بزرگی را منتقل می نمایند، ممكن است زیر نیروهای دینامیكی ناشی از خطاهای منحنی( پروفیل) دنده ها نیز قرار می گیرند. این خطاها را می شود تا اندازه ای با صیقل كاری و پرداخت كاهش داد. چند نوع ماشین دنده وجود دارد كه با تراش جزئی فلز می شود دقت منحنی پروفیل دنده را تا رساند.

صیقل كاری( Burnishing ) و همینطور رنده كردن(shaving ) را برای چرخدنده هایی بكار می برند كه پس از برش دنده، هنوز كارهای حرارتی روی آنها نشده باشد . برای صیقل كاری، چرخدنده های سخت شده با دنده های اندكی بزرگتر از اندازه با چرخ دنده دیگری درگیر می كنند و آنقدر دوران می دهند تا سطوح ان نرم و صاف گردد.

سنگ زنی(Grinding ) و لیسه زنی( با پودر روغن)(Lapping ) برای دنده های سخت شده پس از عملیات حرارتی بكار می رود. در سنگ زنی اصول بوجود آمدن دنده را بكار می برند و دنده بسیار دقیق ساخته می شود. در لیسه زنی، دنده های چرخ خام، و چرح لیسه زنی به آراتمی بطور محوری رویهم می لغزند تا همه سطح دنده بطور یكنواخت ساییده می شود.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها


کاراموزی بررسی چرخدنده ها


کارورزی بررسی چرخدنده ها


دانلود گزارش کارآموزی بررسی چرخدنده ها


چرخدنده


گزارش کاراموزی چرخدنده ها

گزارش کاراموزی چرخدنده ها ... پاورپوینت بررسی چرخدنده ها ... گزارش کارآموزی آموزشگاه ...

گزارش کاراموزی چرخدنده ها | شبکه مقاله

... گزارش کاراموزی چرخدنده ها ... 23 گزارش کاراموزی چرخدنده ها ... پایان نامه بررسی ...

فایل شاپ نوین - دانلود پایان نامه-مقاله-تحقیق و …

گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها; ... گزارش کاراموزی بررسی انتقال حرارت در توربین در ...

گزارش کاراموزی چرخدنده ها

گزارش کاراموزی چرخدنده ها. ... گزارش کاراموزی چرخدنده ها در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

دانلود گزارش کارآموزی - گزارش کارآموزی بررسی ایمنی

گزارش کارآموزی بررسی ... خطرات ناشی از چرخدندهها و قسمت های متحرک در شركت نارین پودر 9.

گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها

گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها در 23 صفحه ورد قابل ...

گزارش کاراموزی چرخدنده ها

گزارش کاراموزی چرخدنده ها دسته: فنی و مهندسی ... 23 گزارش کاراموزی چرخدنده ها در ...

ګزلرش کارآموزی انواع چرخدندهها و نحوه ساخت وتحلیل آن‌ها

... 4000 تومان انواع چرخدندهها و نحوه ساخت ... ,ګزلرش کارآموزی انواع چرخدندهها و نحوه ...

دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی و بهداشت | …

خطرات ناشی از چرخدنده ها و قسمت های متحرک در ... دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی ...

كارورزي بررسي ايمني | گزارش کارآموزی

... منتخب,کاراموزی. ... خطرات ناشی از چرخدندهها و قسمت های متحرک در ... کارورزی بررسی ...

كارورزي بررسي ايمني | گزارش کارآموزی

... منتخب,کاراموزی. ... خطرات ناشی از چرخدندهها و قسمت های متحرک در ... کارورزی بررسی ...

بررسی انواع چرخدنده ها همراه با عکس | پایان نامه …

خرید پایان نامه مکانیک بررسی انواع چرخدنده ها همراه با ... گزارش کارآموزی مکانیک ;

دانلود رایگان مقاله روش های تولید چرخدنده ها - …

گزارش کارآموزی در ... اساسا چرخدنده ها شکل تکامل ... دانلود رایگان جزوه بررسی ...

بررسی انواع چرخدنده ها همراه با عکس

گزارش کارآموزی پژو 206 راهنمای تعمیرات موتور tujp/k ... بررسی انواع چرخدنده ها همراه با ...

دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی و بهداشت | …

خطرات ناشی از چرخدنده ها و قسمت های متحرک در ... دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی ...

انواع چرخدنده ها | تحقیق درباره چرخ دنده

انواع چرخدنده ها; ... بررسی تخصصی محصول : ... دانلود گزارش کارآموزی ...

دانلود پروژه بررسی روش های تولید چرخدنده ها - …

دانلود پروژه بررسی روش های تولید ... اساسا چرخدنده ها شکل تکامل یافته چرخهای ...

عنوان پروژه: بررسی و طراحی کلاچ و چرخدنده ها در …

انجام پایان نامه و ترجمه متون تخصصی گزارش کارآموزی کارآفرینی برنامه نویسی در کلیه ...

فایل پروژه کارآموزی رشته مهندسی مکانیک آشنایی با واحد چرخدنده

گزارش کارآموزی; ... برای ساختن چرخدنده ها بطریقه براده برداری می بایستی ابتدا ماده ...

دانلود گزارش کارآموزی ساخت و تولید چرخ دنده

... ,دانلود گزارش کارآموزی ساخت و ... کارگاه تولیدی چرخدنده و محور در رابطه با ... ها ...

بررسی انواع چرخدنده ها همراه با عکس

گزارش کارآموزی پژو 206 راهنمای تعمیرات موتور tujp/k ... بررسی انواع چرخدنده ها همراه با ...

انواع چرخدنده ها | تحقیق درباره چرخ دنده

انواع چرخدنده ها; ... بررسی تخصصی محصول : ... دانلود گزارش کارآموزی ...

گزارش کاراموزی بررسی ماشینهای AC

گزارش کاراموزی بررسی ماشینهای ... گزارش کاراموزی بررسی چرخدنده ها ... گزارش کاراموزی ...

بررسی انواع چرخدنده ها همراه با عکس | پایان نامه …

خرید پایان نامه مکانیک بررسی انواع چرخدنده ها همراه با ... گزارش کارآموزی مکانیک ;

پایان نامه ، کارآموزی ( مهندسی مکانیک )

... ارائه ی گزارش کارآموزی ... بررسی برج های خنک کننده و ... انواع چرخدنده ها و روش ...

دانلود گزارش کارآموزی بررسی ایمنی و بهداشت

... ,دانلود گزارش کارآموزی بررسی ... آرشیو لینک ها; ... خطرات ناشی از چرخدنده ها و قسمت ...

دانلود گزارش کارآموزی 1 - 5

دانلود گزارش کارآموزی 1 ... دانلود گزارش کارآموزی بررسی ... اندازه‌گیری چرخدندهها ...

دانلود مقاله - دانلود گزارش کارآموزی ساخت و تولید چرخ دنده

دانلود گزارش کارآموزی ساخت ... کارگاه تولیدی چرخدنده و محور در رابطه با ... ها: آَشنایی ...

دانلود پروژه بررسی روش های تولید چرخدنده ها - …

دانلود پروژه بررسی روش های تولید ... اساسا چرخدنده ها شکل تکامل یافته چرخهای ...

دانلود گزارش کارآموزی ساخت و تولید

دانلود گزارش کارآموزی ... روش ساخت چرخدنده : چرخ دنده ها ... هدف اصلی این مقاله بررسی ...