گزارش کاراموزی مهندسی صنایعگزارش کاراموزی مهندسی صنایع در 18 صفحه ورد قابل ویرایش Section one : Reading comprehension مهندسی صنایع چیست ؟ مهندسی توسط هیئت معتبر مهندسی و تكنولوژی ( ABET ) به صورت زیر تعریف شده است : تخصصی


گزارش کاراموزی مهندسی صنایع در 18 صفحه ورد قابل ویرایش


Section one :

Reading comprehension

مهندسی صنایع چیست ؟

مهندسی توسط هیئت معتبر مهندسی و تكنولوژی ( ABET ) به صورت زیر تعریف شده است :

تخصصی كه در آن معلوماتی از علوم ریاضی و طبیعی حاصل از مطالعه ، تجزیه و عمل به كار می رود تا روش هایی برای استفاده از مواد نیروهای طبیعت به نفع بشر به وجود آورد .

انجمن مهندسین صنایع امریكا ( AIIE ) به نوبه خود مهندسی صنایع را چنین تعریف كرده است :

سرو كار دارد با طراحی ، بهبود و راه اندازی سیستمهای یكپارچه افراد ، مواد ، تجهیزات و انرژی . آن از معلومات و مهارت تخصصی در علوم ریاضی ، فیزیكی و اجتماعی همراه با اصول و روشهای تحلیل و طراحی مهندسی جهت تعیین پیشگویی و ارزیابی نتایج مورد حصول از چنین سیستمهایی استفاده می كنند . این شامل تمام عناصر تعریف كلی مهندسی می شود و در اكثر جنبه ها ، با تعاریف سایر رشته های مهندسی قابل مقایسه است . كاركرد مهندسین صنایع با تعریفی وسیع عبارت است از گرد آوردن افراد ، ماشینها ، مواد و اطلاعات جهت تسهیل یك عملیات موثر . به طور اساسی مهندسی صنایع درگیر طراحی یك سیستم است و وظیفه ی وی عمدتاً مدیریت است . به هر حال عنصری كه طبق تعریف بالا مهندسی صنایع را منحصر به فرد می كند مراجعه صریح به افراد و علوم اجتماعی علاوه بر علوم طبیعی می باشد . این حوزه معلومات لازم و انواع سیستمهایی كه مهندسین صنایع با آنها سروكار دارند را گسترش می دهد . از این رو مهندسی صنایع نه فقط با طراحی ، نصب ، ارزیابی و طراحی مجدد اشیاء یا سیستمهایی از اشیاء . بلكه با افرادی نیز سر و كار دارد كه با یكدیگر و با آن سیستم تاثیر متقابل دارند به گونه ای كه این افراد بخشی اساسی از اجزای كاری هستند .

كادر مهندسی صنایع عبارت است از طراحی اجزایی كه سیستمهای انسان – ماشین را تشكیل می دهد . سپس این اجزا با هم جمع می آیند تا با ادغام مناسب اجزای انفرادی سیستم كل را طراحی كنند . با این حال اجزای مكانیكی – ماشینها – توسط مهندس مكانیك و طراح ماشین طراحی می شوند . ابزارمندی و نیروهای محرك عموماً توسط مهندس برق یا الكترونیك فراهم می شوند . فرایندهای شیمیایی توسط مهندس شیمی تدارك دیده می شوند و سایر كارشناسان مهندسی طراحی اجزایی راارائه می كنند كه در حوزه های خاص تخصص آنها قرار می گیرند . مهندس صنایع باید با این كار كارشناسان هماهنگی و همكاری داشته باشد .

یك جنبه دیگر باید در نظر گرفته شود برای پاسخگویی كه آن سوال مهندسیصنایع چیست ؟ مهندسی صنایع از روزهای آغازین خود بااصلاح هر چیزی كه طراحی و یا ارزیابی شده است سروكارداشته است . اگر این یك كار انسانی انفرادی بود ، مهندسین صنایع تلاش می كردند آنرا كارآمدتر ، كم خسته كننده تر ، و حركات آن را ساده تر ، بهره ورترو همراه با ضایعات ، انرژی و تلاش كمتر درآوردند . اگر این یك سری از وظایف بود ، در این صورت تلاش می كرد آنها را یكنواخت تر و با جریان بهتر و با حداقلی از عملیات توقف و شروع همراه نماید . اگر این یك كار جا به جایی بود ، سعی می كرد مقدار جا به جایی شامل را با تغییر اندازه بار ، با بازآرایی طرح كلی كارگاه ، دفتر كار یا حوزه سرویس ، یا با استفاده از قطعات یا اجزای مختلفی كه امكان زمان بندی ، جریان یا شباهت بهتری را در عملیات لازم فراهم می كنند ، میزان جا به جایی را حذف كرده یا كاهش دهد . اگر این یك كار تولیدی بود ، سعی می كرد به منظور استفاده از روش های تولید بهتر یا جدیدتر و ارائه یكپارچگی و جریان بهترین مراحل عملیاتی ، طراحی مجدد یا استفاده از مواد مختلف داشته باشد . مثالها می توانند ادامه یابند . ولی مشخصه همه آنها اندیشه بنیادی كاهش هزینه و استفاده كارآمدتر از منابع ، چه انسانی ، چه مادی ، فیزیكی یا مالی می باشد .

Port I . comprehension Exercises

A : برای عبارات صحیح T و برای عبارات غلط F قرار دهید . پاسخهای خود را توجیه كنید .

1- یك مهندس صنایع اجزایی را طراحی می كند كه سیستمهای انسان – ماشین را تشكیل می دهند . T

2- بدون اطلاعات برای تسهیل یك عملیات موثر ، هرگز كاربردی عملی از مهندس صنایع وجود نمی داشت . T

3- مهندسی صنایع از اولین روزهای آن ، با اصلاح طرحها و ارزیابی ها مربوط بوده است . T

4- اندیشه حائز اهمیت مهندسی صنایع هرگز كاهش هزینه و استفاده موثرتر از منابع نبوده است . F

5- منابع مورد بحث در متن شامل مالی ، فیزیكی و مادی می شوند . T

6- تعریف مهندسی صنایع ارائه شده توسط موسسه مهندسی صنایع امریكا شامل تمامی اجزای تعریف كلی مهندسی نمی شود . F

7- ABET یك نام اختصاری برای هیئت تایید مهندسی و تكنولوژی نیست. F

a-B و b و c یا d را كه بهترین شكل هر عبارت زیر را كامل می كند ، انتخاب كنید .

1- طبق متن معلوماتی از علم ریاضی جزیی مكمل از ......................... است .

a- حوزه های مهندسی b- مهندسی صنایع ? c- مهندسی مكانیك d – مهندسی شیمی

2- طبق متن ، مهندسی صنایع مستقیماً با .................... طرف نیست .

a- جزء طراحی b- فرایندهای شیمیایی? c – نصب d – ارزیابی

3- نویسنده عمدتاً معتقد است كه ابزارمندی و نیروهای محرك عموماً توسط مهندس ................ فراهم می شود.

a- شیمی b- مكانیك c- برق یا الكترونیك d – صنایع?

4- جزیی كه منحصر به مهندسی صنایع نیست ................

a- در متن مشخص شده است b- مراجعه به افراد است

c- مراجعه به علوم اجتماعی است d- مراجعه به علوم طبیعی است ?

5- می توان از متن استنباط كرد كه معمولاً فرض نمی شود یك مهندس صنایع با یك مهندس .............. همكاری كند .

مدیریت رفتاری

مدیریت رفتاری معلومات و نتایج خود را بر یافته های روانشناسی ، فیزیولوژی و جامعه شناسی قرار می دهد كه به نوبه خود از نظریات ، تحقیقات آزمایش و تفاسیر ناشی می شوند . چنین یافته هایی از این نظر مفیدند كه الگوهای رفتار گروههای اجتماعی می توانند درك شوند و به صورتی خلاق برای پیشبرد اهداف شركت به كار روند . به هر حال این یافته ها نشان نمی دهند كه افراد یا گروهها همیشه در آینده چگونه رفتار خواهند كرد : هر فرد متفاوت است و باید بر این اساس مد نظر باشد ، و تا حدی غیر قابل پیش بینی است . مدیریت عمدتاً باید افراد را مدیریت كند . اگر آن خلاق باشد معمولاً جالب توجه و محرك خواهد بود و تاكید بیشتری بر اهداف خواهد داشت .

شاید یك سوال حیاتی مورد پرسش این باشد كه آیا افراد با مشخصات یا مهارتهای فردی متولد می شوند یا نه . در اسین صورت ، چه چیزی را به طور ژنتیكی یا توسط فیزیولوژی والدینمان به ارث می بریم ؟ همچنین آیا افراد توسط زندگی اولیه شان آموزش دیده یا مشروط می شوند ؟ و كدام مهارتها و قابلیتها بعد از تولد و كدامیك از آموزش و تعلیم مداوم بعدی زندگی فراهم می آیند . تا آنجا كه به مدیران مربوط است سوال قدیمی كماكان پرسیده می شود : آیا مدیران متولد می شوند یا ساخته می شوند ؟ نظر ما این است كه ما عمدتاً تحت تاثیر همه عوامل بیرونی بوده ایم ولی شاید الگوهای رفتاری پایه ای از سنین خیلی كمی وجود داشته باشند در حالیكه حرفه ها ، مهارتها و معلومات آموزشی می توانند طی حیات شخص ، حتی تا سنی نسبتاً بالا ، بدست آیند ، یعضی ها می توانند به طور مداوم این معلومات و مهارتها را بهتر از سایرین بدست آورند .مدیریت سیستمها

بسیاری از افراد از چیزی حمایت می كنند كه به نظریه عمومی سیستمها كه به مدیریت اعمال می شود ، مشهور است . یك سیستم به عنوان یك كل سازمان یافته با پیچیده یا مجموعه یاتركیبی از اجزا است كه یك كل پیچیده یا متحد تشكیل می دهند تعریف می شوند . مسلماً { این تعریف } برای فهم كاملتر باید باز شود . یك ایده در مورد اینكه یك سیستم چیست می تواند از مطالعه موضوعات علمی بدست آید و اكثر افراد از سیستمهای كهكشانی جهان ، از سیستمهای جغرافیایی و از سیستمهای مولكولی دركی دارند . كسی كه مدتی با كامپیوتر كار كرده باشد می داند بعضی سیستمهای كامپیوتری چیست . همچنین در مورد سیستمهای حمل و نقل ، سیستمهای تلفنی و و سیستمهای اقتصادی شنیده و به طور روزانه تجربه می كنیم . كلمه سیستم در واقع به طور فزاینده ای برای اشاره به اجزای بیشتر و بیشتری از جامعه ما به كار می رود .

Comprehension Exercises

A – برای عبارات صحیح T و برای عبارات غلط F قرار دهید . پاسخهای خود را توجیهكنید .

1- در مدیریت علمی سازمانهای مدرن كسب بینش و معلومات در مورد یك وضعیت حیاتی نیست . ( F )

2- مدیریت می تواند به عنوان یك فعالیت خلاقانه جهت نیل به یك سری اهداف معین تعریف شود . ( T )

3- در مدیریت علمی ، معلومات علمی محدود به عوامل قابل سنجش یا كمیت پذیر نیست . ( F )

4- خیلی از افراد اعتقاد ندارند كه نظریه عمومی سیستمها به مدیریت اعمال شود . ( F )

5- امروزه كلمه سیستم برای اشاره به جنبه های بیشتر و بیشتری از جامعه ما بكار می رود . ( T )

6- مولف معتقد است كه تعریف واژگان ما باعث می شود درك بهتری از آنچه كه در مورد آن صحبت می كنیم داشته باشیم . ( T )

B- a ، b ، c ، یا d را كه بهترین شكل هر عبارت زیر را كامل می كند علامت بزنید .

1- اطلاعات سنجیده شده در صورتی می توانند خلاق باشند كه ........ باشند.

a- تركیب شده? b- حیاتی c- خاص d- ارزیابی شده

2- معلومات علمی می تواند برای .................... بكار رود .

a- تشخیص b- قضاوت c- خیر و شر? d- وقف

3- مدیریت و سازمان بندی ..................... یكدیگر هستند .

a- مستقل از b- لازمه ? c- شامل نیستند d- نامربوط به

4- مدیریت رفتاری معلومات خود را بر یافته های .................... بنا نمی نهد .

a- جامعه شناسی b- فیزیولوژی c- روانشناسی d- افراد?

5- در حالیكه الگوهای ................. پایه ای از سنین خیلی كم وجود دارند ، حرفه ها ، مهارتها و معلومات آموزشی می توانند در طول عمر شخص بدست آیند .

a- رفتاری? b- روانشناختی c- جامعه شناسی d- فیزیولوژیكی

6- مولف معتقد است كه اكثر افراد شناختی از سیستمهای ........... دارند .

a- مولكولی b- جغرافیایی c- كهكشانی d- همه موارد فوق ?
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

گزارش کاراموزی مهندسی صنایع


کاراموزی مهندسی صنایع


کارورزی مهندسی صنایع


دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع


مهندسی صنایع


مهندسی


صنایع


لیست گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و مدیریت …

گردآوری منابع علمی و مشاوره پایان نامه کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری ترجمه مقالات ...

گزارش كارآموزي مهندسی صنایع | گزارش کارآموزی

کارآموزی در شرکت سویا سان doc. 62 ص. گزارش کارآموزی. رشته : مهندسی صنایع – برنامه ریزی و ...

لیست گزارش های کارآموزی رشته صنایع غذایی

مهندسی صنایع و مدیریت ... لیست گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و مدیریت ...

خرید و دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع - گزارش

فروشگاه گزارش کارآموزي مهندسي صنايع ... نام محصول : گزارش کار آموزی صنایع - تجزیه و ...

دانلود رایگان گزارش کارآموزی کنترل فرآیند شرکت …

♦ این گزارش کارآموزی با فرمت ... دانلود رایگان گزارش کارآموزی مهندسی صنایع,گزارش ...

فایل گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع در شرکت …

فایل گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع در ۳۹ صفحه در قالب ورد (word) و قابل ویرایش به صورت ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع

گزارش کارآموزی در اداره صنعت و معدن و تجارت مخصوص رشته های مدیریت و صنایع : در زیر ...

دانلود گزارش کارآموزی رشته صنایع در شرکت یزد …

عنوان گزارش : گزارش کارآموزی رشته مکانیک در شرکت یزد ... ۱۳۹۱ رشته مهندسی صنایع, گزارش ...

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع در این بخش امکان پذیر است.

مجله تخصصی مهندسی صنایع - نمونه گزارش کارآموزی

مجله تخصصی مهندسی صنایع - نمونه گزارش کارآموزی - عضویت درکانال تلگرام مجله مهندسی ...

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع در این بخش امکان پذیر است.

گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع

گزارش کارآموزی در اداره صنعت و معدن و تجارت مخصوص رشته های مدیریت و صنایع : در زیر ...

مجله تخصصی مهندسی صنایع - نمونه گزارش کارآموزی

مجله تخصصی مهندسی صنایع - نمونه گزارش کارآموزی - عضویت درکانال تلگرام مجله مهندسی ...

راهنمای گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع

راهنمای گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع. دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. هدف دوره ...

کارآموزی مهندسی صنایع - bargozideha.com

راهنمای گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع ... و مهنسی صنایع ... گزارش کارآموزی ...

نمونه گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع

گزارش کارآموزی دفتر خدمات ارتباطی شامل 90 صفحه به صورت فایل word به قیمت :12000تومان ...

نمونه گزارش کارآموزی مربوط به رشته مهندسی صنایع

نمونه گزارش کارآموزی مربوط به رشته مهندسی صنایع _www.ie2012.ir_فول سایت مهندسی صنایع.pdf

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع شیمیایی ایران …

عنوان گزارش : گزارش کارآموزی شرکت صنایع شیمیایی ایران l.a.b. قالب بندی: pdf. قیمت : رایگان

نمونه گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع

نمونه گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع. نرم افزار آموزشی - آموزش زبان - نرم افزار ...

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع دسته: فنی و مهندسی بازدید: 1 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 ...

گزارش کارآموزی | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی

مهندسی صنایع; مهندسی ... این گزارش کارآموزی مربوط به کارآموزی در شرکت ایران خودرو می ...

پروژه مهندسی صنایع,پروژه مهندسی صنایع ایمنی,پروژه مهندسی ...

گزارش کارآموزی در شرکت نفت و گاز پارس (قسمت برنامه ریزی و کنترل طرح ها) توجه داشته ...

گزارش کاراموزی مهندسی صنایع

گزارش کاراموزی مهندسی صنایع کاراموزی مهندسی صنایع کارورزی مهندسی صنایع دانلود ...

گزارش کار کارآموزی رشته مهندسی صنایع

تهیه و چاپ مقالات علمی پژو هشی معماری و سایر رشته ها در مجلات به نام شما تهیه مطالعات و ...

گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها

گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها در 24 صفحه ورد قابل ویرایش

گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع – ایمنی …

ایمنی صنعتی اصول ایمنی پالایشگاه نفت بهداشت محیط كار پالایشگاه گزارش کارآموزی رشته ...

گزارش کاراموزی مهندسی صنایع

گزارش کاراموزی مهندسی صنایع در 18 صفحه ورد قابل ویرایش . Section one : Reading comprehension. مهندسی ...

گزارش کارآموزی رشته مهندسی صنایع

آرشیوی بی‌نظیر شامل بیش از 130 کتاب در زمینه مهندسی شیمی صنایع غذایی مهندسی شیمی صنایع ...

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع دسته: فنی و مهندسی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 19 ...

آیین نامه ها و دستورالعمل ها | دانشکده مهندسی صنایع

دفترچه مقررات آموزشی دوره کارشناسی مهندسی صنایع ... نویس گزارش کار دوره کارآموزی ...