پروژه كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعتپروژه كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت در 56 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست : مقدمه شركتهای سهامی انواع شركتهای سهامی اساسنامه قانونی شركت : 1)


پروژه كارآفرینی طرح تأسیس وراه اندازی شركت نامداران صنعت در 56 صفحه ورد قابل ویرایش


فهرست :

مقدمه

شركتهای سهامی

انواع شركتهای سهامی

اساسنامه قانونی شركت :

1) اسم و مركز شركت

2) موضوع شركت

3) مدت شركت

4) مقدار سرمایه

5) نوع سهام

سهام

انواع سهام

علل انتشار سهام با نام

علل انتشار سهام ممتاز

انواع امتیازات سهام ممتاز

تفاوتهای شركت سهامی عام و شركت سهامی خاص

عملیات حسابداری ثبت سرمایه

مراحل قانونی مطالبه وپرداخت بقیه بهای سهام

اوراق قرضه

مجامع عمومی صاحبان سهام

تغییرت در سرمایه شركت سهامی

موارد افزایش سرمایه شركت

موارد تبدیل سهام شركت

الف ) شناسنامه شركت :

1) تاریخچه ومالكیت

2) تجهیزات وتسهیلات

ب ) سازمان وساختار مدیریتی

خلاصه سوابق تجربی وتحصیلی

ج) فعالیتها وخدمات :

1) برنامه ریزی وكنترل پروژه

2) مشاوره مدیریت ونظارت درعملیات مهندسی وتدارك كالا

3) مشاور مدیریت درنظارت درعملیات ساخت ونصب

4) مشاور مدیریت ونظارت درعملیات راه اندازی وشروع بهره برداری پروژه ها

راهنمای نگارش

خلاصه سوابق تحصیلی وتجربی

خلاصه سابقه كارانواع فرمهای موجود درشركت :

فرم مصاحبه وآزمون استخدام شوندگان

فرم درخواست تأمین نیروی انسانی

برنامه تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شركت

آمار كاركنان برحسب كار وگروههای شغلی وتخصصی

فرم مراحل انجام كار ـ اطلاع رسانی

تعیین وتصویب ضروابط استخدامی

آمار تغییرات نیازهای استخدامی

پرسشنامه نویسی

درخواست استفاده از بیمه گروهی خدمات درمان بیمارستانی وپاراكلینیكی

قرارداد خرید خدمت كارشناسی

فرم درخواست سرویس كامپیوتری

فرم درخواست آموزش كامپیوتری

فرم مصاحبه جهت تهیه سیستم

فرم مراحل انجام كار ـ سخت افزار وشبكه

فرم برنامه ریزی آموزشی كامپیوتر

فرم درخواست سرویس اضطراری

فرم عضویت در شبكه

فرم درخواست سرویس اینترنت

فرم تمدید اشتراك اینترنتتصاویر
مقدمه :

به نظر كارشناسان ومتخصصین توسعه كشور ایران هم اكنون درحال گذر رسیدن به سمت توسعه پایدار می باشد به منظور عبور از این مرحله بحرانی لازم است با توجه به موقعیت ژئوپلتیك خود دردنیای كنونی با تعیین اهداف واستراتژیهای مناسب با آن راباموفقیت طی نماید . لذا د رسطح ملی برنامه ای جامع وزیر بنایی مانند لایحه فقر زدائی توجه به مسئله اشتغال جوانان چگونگی خودكفایی واستقلال كشور بر پایه اقتصاد بدون نفت و… درهیئت محترم دولت ومجلس شورای اسلامی مطرح می باشد . اگر چه شاخص هایی مانند نرخ ثبت نام دانش آموزان دختر وپسر درمدارس ، ارائه خدمات بهداشتی درآمد سرانه … هركدام می تواند در برنامه توسعه نقش اساسی داشته باشد . اما شاخص اشتغال به ویژه اشتغال مولد و پایدار درجهت رسیدن به سوی توسعه همه جانبه از اهمیت خاصی برخوردار است ؟ می تواند در ابعادمختلف اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جامعه را تحت الشعاع قرار دهد لذا هرگونه طرح وبرنامه ای كه بتواند در بازار كار ومیزان عرضه وتقاضا تعادل به وجود آورد وبادرنظر داشتن جوانی جمعیت ایران كه درهر سال نیاز به حداقل 800000 فرصت شغلی می باشد این مهم توجه نماید ضروری است زیرا بررسی های به عمل آمده حاكی از آن است كه د رشكوفاترین دوره اقتصادی درایران 350000 فرصت شغلی ایجاد شده است در رابطه با ایجاد فرصتهای شغلی مهمترین مسئله ای كه مورد نظر قرار می گیرد توسعه كیفی نیروی انسانی است زیرا منابع انسانی عامل اصلی وضرورت رشد وتوسعه اقتصادی ، اجتماعی یا فرهنگی درهرسیستم وجامعه است وبدون رشد وبالندگی استعداد ها وقابلیت های این منابع هیچ سیستم ، سازمان ویا جامعه ای نمی تواند به اهداف توسعه ومولد خود دست یابد . از آنجا كه توسعه متضمن حركت وپویایی است بنابراین ، بایدانعطاف پذیر پیشرونده وبه بیان دیگر پایدار باشد .

توسعه پایدار نوعی حركت در شرایط مطلوب است كه به طور روز افزون درجهت بهره وری تولید كارایی نیروی انسانی وبهینه سازی از منابع طبیعی ودرنهایت بهزیستی انسانها وانحلال فرهنگ انسانی و روابط سالم اجتماعی به پیش رود. از این لحاظ انسان در روند توسعه نقش محوری وراهگشا داشته وبه عنوان عامل وهدف ویا بهره ور و بهره گیر آن قلمداد می شود . بررسی تركیب سنی جمعیت ایران نشان می دهد كشور ما تركیب سنی جوانی دارد. براساس آمار ارائه شده درسالنامه آماری سال 72 ، 9/52 درصد جمعیت كشور افراد بین 15تا 14 سال كه جمعیت فعال كشور محسوب می شوند تشكیل می دهند. از آنجا كه تعدادی از افراد این گروه مولد نبوده وفقط مصرف كننده می باشند مسئولیتی سنگین برعهده دولتمردان ومدیران بخش دولتی قرار دارد كه در رأس آن هدایت افراد به سوی مشاغل وتخصصهایی است كه بتواند استقلال كشور را به دنبال داشته و این مهم بدون برنامه ریزی صحیح ومنسجم ومبتنی بر پایه اطلاعات آماری دقیق ودرست به انجام نمی رسد .

از سوی دیگر نیمی از جمعیت فعال كشور یعنی 36% ونیمی از افراد زیز 14 سال یعنی 21% را دختران تشكیل می دهند. پرسش دراینجا مطرح می شود : چگونه 26% از افراد جامعه دریك كشور كه جمعیت فعال مردان می باشند می توانند برای 100% جمعیت تولیدو خدمات رابه وجود آورند؟

چگونه می توان نیمی ا زجمعیت فعال كه از لحاظ هوشی مساوی با نیمه دیگر هستند بدین سهمی درتولید نا خالص ملی نداشته باشند .

درایران نیز امروزه جوانان قبل از فكر به هر مسئله ای درجستجوی شغلی خوب وابسته به درآمدی مكفی هستندو صد البته كه درآمدخوب را ترجیح می دهند اما از آنجا كه دولت به جهت انباشتگی مشكلات موقعیتهای زیادی به جوانان جهت اشتغال نمی دهد این سئوال برای آنان به وجود می آید كه به راستی چه باید كرد؟

بسیاری از كارآفرینان می توانند به راحتی به این پرسش پاسخ گویند آنان با استفاده از توانایی فكری و جسمی توانستند كار برای خود آفرینند حال در طریق تولید ویا خدمات .


پیشگفتار :

پس از آنكه آدمی به زندگی اجتماعی روی آورد به تدریج دریافت كه تقسیم كار تدبیری است كه تولید را آسانتر وسریعتر می كند. با تقسیم كار وتخصصی شدن تولید لازم شدكه هر تولید كننده آنچه را كه بیش ازمصرف خود تولید كرده به دیگران بفروشد ودرعین حال آنچه را كه از تولیدات دیگران نیاز دارد بخرد. بدین ترتیب مبادله كالاها و خدمات بین افراد وگروههای اجتماعی متداول شد.

شكل وروش مبادله درطول زمان ثابت نمانده وپیوسته تغییر كرده است .بازرگانی اززمانی ضرورت یافت كه تقسیم كار د ربین آدمیان متداول شد . مثلاً یك كشاورز گندم وكشاوز دیگری خرما تولید كرد . انگاه این د وكشاورز گندم وخرما مازاد برمصرف خود رابا همدیگر مبادله كردند تانیازهای خود را آسانتر وبهتر برطرف كنند.

در گذشته تولیدبه روشهای دستی وباسرعت كم صورت می گرفت. درنتیجه حجم تولید معمولاً از نیازهای آدمی كمتر بود وفروش كالاهای تولید شده دشواری چندانی نداشت.

انقلاب صنعتی در قرن 18 بابه خدمت گرفتن ماشین جایگزین كردن آن به جای نیروی انسانی تولید را بسیارآسانتر و سریعتر كرد.

مشكلات تولید یكی بعد از دیگری از پیش پای آدمی برداشته شد . جوامع صنعتی توانستند بسیاری از كالاها را به هرمقداری كه مایل بودند تولید كنند. مشكل اصلی آنها فراهم كردن مواد اولیه ویافتن بازار مناسب برای این كالا ها بود. همگام با این تحول مفهوم بازرگانی دگرگون شد وتوسعه یافت .

پیدایش سازمانهای تولیدی عظیم و بهتری شدن سبكهای مدیریت ورشد سریع تكنولوژی در قرن بیستم راه را بركارآیی واثر بخشی واحدهای تولید وتولید انبوه هموار كرد . در پرتو این تحقیقات اكنون برخلاف گذشته :

اولاً تولید نه برای رفع نیاز شخص تولید كننده كه برای مصرف دیگران وبه دلیل تقاضای آنان انجام می گیرد.

ثانیاً منابع لازم برای تولید وهمچنین بازارهای فروش محصولات تولید شده دستخوش پراكندگی عظیمی شده اند.

مجموعت این شرایط امر مبادله وبازرگانی را به یك فعالیت بسیار جدی ومهم تبدیل می كنند وهرچه زمان می گذرد بر ضرورت ، وسعت واهمیت این فعالیت افزوده می شود .

برای بازرگانی مانند بسیاری دیگر از مفاهیم اقتصادی ، اجتماعی حداقل دونوع تعریف وجود دارد : تعریف حقوقی وتعریف فنی .

تعریف حقوقی بازرگان را می توان درمتون قانونی ازجمله درمتن قانون تجارت یافت درحالیكه تعریف فنی بازرگان را باید دركتابهای اقتصاد جستجو كرد . تعریف حقوقی پس ا زتنظیم وتصویب قانون برای مدتی ثابت باقی می ماند لیكن تعریف فنی پیوسته دگرگون وكاملتر است . باراثر توسعه وتكامل تعریف فنی زمانی فر می رسد كه كفایت تعریف حقوقی موردتردید قرار می گیرد وبدین گونه تغییر قانون ضرورت می یابد وتعریف حقوق درجهت تعریف فنی بازسازی می شود .


ماهیت اصلی سرمایه :

از آنجایی كه این احتمال وجود دارد كه واژه سرمایه توسط گروههای مختلف استنباطهای متفاوتی شود آگاهی از معانی متفاوت مرتبط با سرمایه اهمیت دارد. مثلاً از نظر مسائل مالی واحدهای تجاری ، سرمایه معمولاً بیانگر تمامی احوال واحد تجاری است . ازنظر قانون ، سرمایه آن بخش از حقوق مالی صاحبان سرمایه است كه به لحاظ الزامات قانونی باید در واحد تجاری برای حمایت از منافع بستانكاران باقی كرجاند برداشت حسابداران از واژه سرمایه ، حقوق مالی صاحبان سهام است.

حسابداران سپس حقوق مادی صاحبان سهام را به دوگروه ، سرمایه پرداخت شده وسرمایه تحصیل شده ،طبقه بندی می نمایند. سرمایه پرداخت شده اصطلاحی است كه برای بیان جمع مبلغ از پیش پرداخت شده توسط صاحبان سهام بكار می رود. سرمایه پرداخت شده شامل ارزش اسمی سهام منتشر شده ، صرف سهام پس از كسر تخفیف (كسر) سهام می باشد.

سرمایه تحصیل شده ، سرمایه ای است كه اگر واحد تجاری بطور سود آور فعالیت كند تحصیل می شود وشامل تمامی سودهای توزیع نشده ای است كه در واحد تجاری سرمایه گذاری شده است.

درشركتهای سهامی ، سرمایه متشكل ازتعدادی سهام است برگ ها مدرك مالكیت درشركت سهامی است .

سهامدار بودن كسب موافقت شركت د رصورتی كه محدودیت ومقرراتی از قبل تعیین نشده باشد ، می تواند سهام او را خریداری كند ، به فروش برساند یا انتقال دهد ، مالكیت ازطریق تملك سهام ، معمولاً دارنده سهام را محق به حقوق اولیه مشخص شرح زیر می سازد:

1) حق مداخله ونفوذ در تصمیمات مدیریت شركت از طریق شركت در رای گیری درمجامع عمومی صاحبان سهام .

2) حق سهیم شدن درمنافع شركت ا زطریق سود سهام پیشنهاد شده توسط هیئت مدیره

3) حق سهیم شدن در توزیع دارائیهای شركت هنگام تسویه یا ازطریق توزیع سود سهام مازاد بر سودقابل تقسیم .

4) حق خرید سهام جدید صادره توسط شركت به نسبت سهامی كه دراختیار است حق تقدم خرید سهام مانع از تغییر غیر اختیاری مالكیت نسبی سهامداران فعلی می شود . نبود حق تقدم وخرید سهم موجب می شود كه درصد سرمایه گذاری سهامداران بدون اطلاعات انها وبه قیمتهایی كه برای آنها مطلوب نبوده است . ازطریق صدور سهام جدید اضافی كاهش یابد. برخی از شركتها این حق را به دلیل مشكلاتی كه هنگام صدور سهام جدید بروز می كند برای سهامداران قائل نمی شوند .

حقوق اساسی فوق برای كلیه سهامداران از هرنوع وطبقه وجود دارد مگر آنكه قانون یا اساسنامه (همانگونه كه در برگ سهام منعكس است ترتیب دیگری را تعیین كرده باشد .

چون برگ سهام ازادانه از یك سهامدار به سهامدار دیگر انتقال یابد، قوانین تجاری برخی از كشورها نگهداری اطلاعات مربوط به سهامداران را توسط هرشركت ضروری ساخته است . شركتها معمولاً به منظور تأمین نیازهای قانون، دفتر تحت عنوان دفتر صاحبان سهام یا دفتر سهام كه حاوی اطلاعاتی درارتباط با هرسهامدار و تعداد سهام متعلق به وی می باشد نگهداری می كنند. هرگونه نقل وانتقال سهام دراین دفتر ثبت می شود . ثبت مزبور شامل اطلاعاتی نظیر نام و آدرس سهامدار جدید ، تعداد سهام مورد معامله ، تاریخ انتقال سهام ، شماره اوراق سهام وتعداد سهام می باشد. طبق ماده 4 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 انتقال سهام با نام باید دردفتر ثبت سهام شركتها به ثبت برسد وانتقال دهنده یا وكیل یا نمایند ه قانونی اوباید انتقال را در دفتر مزبور امضا كند . هرانتقالی كه بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید ازنظرشركت واشخاص ثالث فاقد اعتبار است.اشتغال ، نقش طراح در دیگر واحدهای اقتصادی پیش بینی روشهای جلوگیری از آلودگی محیط زیست ، ارائه خدمات بعد از فروش وسایر موارد مشابه ارزیابی شده است .

ب ـ ویژگی های فرآورده های مورد درخواست به صورت تفكیك شده در پرسش نامه قید شده است.

پ ـ هرشخص حقیقی دریك زمان بیش از یك موافقت اصوی نبایستی درخواست كند .

ت ـ مدت اعتبار موافقت اصولی از تاریخ اعتبار یك سال می باشد وبا رعایت ضوابط خاص قابل تمدید است .شركت روغن صنعتی جنوب برای راه اندازی كارخانه مجوزات زیر را اخذكرده است :

مجوز تأسیس ، پروانه بهره برداری ، تأئیدیه شركت نفت ، پروانة تأسیس ، مجوز درسازمان محیط زیست ، منابع طبیعی وزارت بهداشت وشهرداری .مدارك مورد نیاز برای ثبت شركت سهامی خاص :

1) دوبرگ اظهار نامه شركت سهامی خاص وتكمیل ان وامضاء ذیل دراظهارنامه توسط كلیه سهامداران.

2) دوجلد اساسنامه شركت سهامی خاص وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط كلیه سهامداران.

3) دونسخه صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین كه به امضاء سهامدارای وبازرسین رسیده باشد.

4) دونسخه صورت جلسه هیأت مدیره كه به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.

5) فتوكپی شناسنامه كلیه سهامداران وبازرسین .

6) ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شركت از بانكی كه حساب شركت در شرف تأسیس درآنجا بازشده است .
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پروژه کارافرینی طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعت


طرح توجیهی تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعت


کارآفرینی طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعت


دانلود پروژه طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعت


دانلود کارآفرینی طرح تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعت


طرح توجیه فنی تأسیس و راه اندازی شركت نامداران صنعت


توجیه اقتصادی طرح