بررسی عوامل تاثیرگذار در رویگردانی مشتریان یکی از اپراتورهای تلفن همراه با رویکرد داده کاویپس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

توضیحات


این مقاله در کنفرانس بین المللی مدیریت چالش ها و راهکارها در سال 1392 ارائه شده است


چکیده امروزه مهم ترین سرمایه هر سازمان مشتریان ان سازمان می باشد طبق اصل پارتو 80 درصد از سود هر سازمان از 20 درصد مشتریان آن سازمان به دست می اید این قانون بر اهمیت حفظ مشتریان و جلوگیری از رویگردانی مشتریان تاکید دارد حفظ مشتریان سودآور در هر سازمان ع