پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007)پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007 در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc برای سنجش سرمایه روانی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی PCQ استفاده شد (لوتانز، 2007). این پرسشنامه از مقادیر استاندار شده که بهپرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) لوتانز 2007 در 4 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc
برای سنجش سرمایه روانی از پرسشنامه سرمایه روانشناختی PCQ استفاده شد (لوتانز، 2007). این پرسشنامه از مقادیر استاندار شده که به طور وسیعی برای ساختارهایی که امید، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی را می سنجند مورد استفاده قرار گرفته است و قابلیت اعتبار و پایایی این خرده مقیاس ها نیز اثبات شده است. این پرسشنامه شامل 24 سوال است که هر خرده مقیاس شامل 6 گویه است و آزمودنی به هر گونه در مقیاس 6 درجه ای (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) لیکرت پاسخ می دهد.
ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007)


سرمایه روانشناختی لوتانز (PCQ) (2007)