مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد تكانشگریتوضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق


توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیقتوضیحات نظری کامل در مورد متغیرپیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابهرفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسبمنبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت docقسمتی از متن مبانی نظری و پیشینه
خصوصیات شخصیتی می توانند نقش مهمی در توزیع تفاوت های فردی موثر در اختلالات متعدد را بازی کنند. یکی از خصیصه های شخصیتی که هم در جامعه بهنجار و هم در سطح بالینی می تواند مورد توجه قرار گیرد، تکانشگری[1] است. رفتار های تکانشی جزء مهمی از رفتارهای روزانه ما هستند. این رفتارها که به آن ها، رفتارهای مخاطره آمیز یا مخاطره جویانه هم گفته می شود، طیف وسیعی از اعمالی را شامل می شود که روی آنها تامل کمتری صورت گرفته، به صورت نابالغ بروز می یابند، از خطر پذیری بالایی برخوردارند و در بسیاری از موارد در نهایت با وجود پاداش های آنی، عواقب نامناسبی را به همراه دارند ( مکری،1387). به عبارتی منظور از تکانشگری، "عمل بدون تفکر" و "عمل بدون ارزیابی پیامدها" است (اتلت[2] ، 2007).

تکانشگری و رفتار تکانشی دارای سه ویژگی اساسی است که آن را از اصطلاحات مشابهی مانند بیش واکنشی[3] جدا می کند. این رفتارها شتاب زده، برنامه ریزی نشده[4]، بدون فکر و مستعد اشتباه[5] هستند؛ در حالی که در بیش واکنشی به جای تاکید بر سرعت بروز عکس العمل، تاکید بر شدت و زمانی است که عکس العمل رخ می دهد (سوان[6] و هولاندر[7]، 2002 به نقل از اختیاری، رضوان فرد، و مکری،1387). همچنین نوع رفتارهای تکانشی برخلاف رفتارهای اجباری[8] است که فرد بر وجود رفتار آگاهی دارد، و هدف از رفتار، نه کسب لذت، بلکه عموما دوری از یک اضطراب می باشد، همینطور متفاوت از رفتارهایی است که ناشی از نارسایی در داوری[9] و تصمیم گیری است که در آن فرد در مرحله قضاوت اختلال دارد (مولر[10] و همکاران، 2001).

فرایند تصمیم گیری یا برگزیدن یک گزینه از میان چندین گزینه، جهت مدیریت شرایط ایجاد شده، یکی از عالی ترین پردازش های شناختی به شمار می رود. تکانشگری، گونه ای ویژه از این فرایند می باشد، که به عنوان تصمیم گیری مخاطره آمیز[11] شناخته می شود. این تصمیم گیری در شرایطی پردازش می شود که شخص با گزینه هایی روبرو می گردد که انتخاب آن ها باری از سود وزیان را در حال یا آینده به دنبال دارد. تصمیم گیری مخاطره آمیز اهمیت بالایی در زندگی فردی و اجتماعی افراد داشته، و اختلال در آن هسته اصلی پدیده تکانشگری و رفتارهای تکانشی را به دنبال دارد. رفتارهای تکانشی که در برخی رویکردها رفتارهای مخاطره آمیز نیز خوانده می شوند، عملکردهایی هستند که اگر چه تا اندازه ای با آسیب یا زیان های احتمالی همراه هستند، اما امکان دست یابی به گونه های پاداش را نیز فراهم می آورند.

رفتار تکانشی به وسیله تعاریف دارای وجه اشتراک و گاهی هم، متناقض تشریح شده اند. برخی از این تعاریف شامل: رفتار بدون تفکر کافی؛ عمل به غریزه بدون مهار ایگو و عمل سریع ذهن بدون دور اندیشی و قضاوت هشیار می باشند. بنابراین تکانشگری می تواند نقطه عطف بسیاری از اختلالات و آسیب های اجتماعی مثل خشونت، قمار، بازی های بیمارگونه، سوء مصرف مواد، رفتارهای پرخطر جنسی و اختلالات شخصیت مرزی و ضد اجتماعی باشد.

بنابر آنچه گفته شد، گاه تکانشگری را معادل کاهش ارزش تعویقی[12] تعریف می کنند. یعنی تمایل به انتخاب پاداش های کم ولی سریع، در برابر پاداش های بزرگ تر ولی دیررس( ریچاردز[13]، زانگ[14]، میچل و دویت[15]، 1999). بنابراین فردی که در برابر تاخیر در ارضاء شدن، حاضر به پذیرفتن مقادیر کمتری از پاداش می شود، تکانشگرتر است( لوگو[16]،1998؛ هیمن[17]، 1996).

تکانشگری دارای یک ساختار چند بعدی است که ابعادی مانند جهت دهی به زمان حال[18]، کاهش تدریجی پاداش تاخیری[19]، مهار گسیختگی رفتاری[20]، خطر پذیری[21]، هیجان طلبی[22]، حساسیت به پاداش[23]، مستعد بی حوصلگی بودن[24]، لذت جویی[25]، ضعف برنامه ریزی[26] و... است. تکانشگری به عنوان صفت شخصیتی پایه (هرپرتز و سس[27]، 1997) با تعیین کنندگی زیستی (هیث[28] و دیگران، 1994 به نقل از اتلت و دیگران، 2007) هم در نظر گرفته شده است.

رفتارهای تکانشگری به عملکردهایی اطلاق می شوند که اگرچه با درجاتی از آسیب یا ضرر بالقوه همراهند، احتمال دستیابی به انواعی از پاداش های زود هنگام را نیز دارا می باشند. این رفتارها باید دارای سه ویژگی زیر باشند:

الف) انتخاب بین دو یا چند گزینه با پاداش احتمالی

ب) همراهی یکی از گزینه ها با احتمال رویداد عواقب و نتایج ناگوار

ج) نامعلوم بودن احتمال نتایج و عواقب ناگوار در زمان وقوع رفتار (اتلت و دیگران، 2007).

در کنار مفهوم تکانشگری، مفاهیمی مانند مخاطره جویی[29] (آیزنک[30] و همکاران، 1985)، هیجان طلبی[31] (زاکرمن[32]،1994)، و رفتارهای مخاطره جویانه[33] نیز مطرح می باشد، که این مفاهیم عموما مفاهیمی اختصاصی تر همچون نوجویی[34] (زاکرمن، 1994)، آسیب گریزی[35] و پاداش طلبی[36] را به دنبال خواهند داشت (هیث و دیگران، 1994 به نقل از اتلت و دیگران، 2007)

2-1-1-1- رویکردهای مختلف در تحلیل رفتارهای تکانشگری

ویژگی "تکانشگری" در چند دیدگاه نظری مورد بررسی قرار گرفته است که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم.

رویکرد شخصیت شناسانه

دیکمن (1990)، دو نوع تکانشگری را از هم متمایز ساخت:

الف) تکانشگری غیرکارکردی یا گرایش به انجام عملی با کمترین آینده نگری که بروز مشکلات را در پی دارد، ب) تکانشگری کارکردی (کنشی)[37] یا گرایش به انجام عملی با کمترین آینده نگری، زمانی که همه شرایط بهنجار است (به نقل از اختیاری و همکاران، 1387). دیکمن، کژکنشی را به سه گروه جداگانه تقسیم می کند: 1- تکانشگری توجهی[38]: بررسی ها نشان داده است که این گروه از افراد تکانشگر نسبت به بقیه، زمان آمادگی کمتری برای تمرکز کردن روی تکالیف صرف می کنند، اما در بخش هایی که نیاز به تعویض سریع تمرکز از مطلبی به مطلب دیگر می باشد، بهتر از بقیه عمل می کنند.

2- تکانشگری بازتابی[39]: این تکانشگری به صورت نبود هماهنگی میان یک محرک محیطی و پاسخ فرد تعریف می شود. به نظر می رسد این نوع، نوع توجهی را هم در بر می گیرد. 3-تکانشگری مهارگسیخته[40]: اختلال در مهار برخی پاسخ ها به از دست دادن پاداش می انجامد كه در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. مقیاس تکانشگری بارت[41]، در محدوده این رویکرد قرار می گیرد، که در پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است.

باس و پلومین (1975) نبود کنترل بازدارنده را به عنوان هسته مرکزی بحث تکانشگری معرفی کردند، اما عواملی مانند زمان تصمیم گیری، نبود اصرار و پافشاری و نیاز به حس جویی را از جنبه های مهم موثر در تکانشگری دانستند (اوندن، 1999، به نقل از اختیاری و همکاران،1387).
[1].Impulsiveness

[2].Ettelt

[3].Over reaction

[4].Unplanned

[5].Error prone

[6].Swann

[7]. Holander

[8].Compulsive

[9].Judgement

[10].Moeller

[11] - Risky Dicision Making

[12] -Delay discounting

[13] -Richards

[14] -Zhang

[15] -De vit

[16]-Logue

[17]-Heyman

[18].Orientation toward the present

[19].Dimiunished ability to delay gratification

[20].Disinhibition

[21].Risk taking
Disinhibition
[41].Barratt Impulsiveness Scale
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد تكانشگری


مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الكترونیكی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تجارت الكترونیكی دسته: ... توضیحات نظری کامل در مورد ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تکانشگری (فصل دوم تحقیق)

... (فصل دوم تحقیق) مبانی نظری و ... توضیحات نظری کامل در مورد ... تكانشگری و رفتار ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه‌های فرزند پروری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه‌های فرزند پروری ... توضیحات نظری کامل در مورد ...

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد ... مبانی نظری در ... تحقیق و مبانی نظری ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت خانگی علیه …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت ... در مورد متغیر ... مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد تعهد سازمانی

مبانی نظری پیشینه تحقیق در مورد تعهد ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد تعهد سازمانی

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در ... دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق(فصل دوم پایان نامه) برای فصل دوم ، با عنوان " سابقه تاریخی ...

PMD47- مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی …

مبانی نظری ... مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد ...

PMD79- مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی …

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد ... مبانی نظری ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد هوش اخلاقی

مبانی نظری پیشینه تحقیق در مورد هوش ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد هوش اخلاقی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق گردشگری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق گردشگری قیمت فایل فقط 25,000 ... توضیحات نظری کامل در مورد ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه‌های فرزند پروری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق شیوه‌های فرزند پروری ... توضیحات نظری کامل در مورد ...

PMD79- مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی …

مبانی نظری ، ادبیات ، پیشینه تحقیق داخلی ، پیشینه تحقیق خارجی در مورد ... مبانی نظری ...

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری در ... دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در موردنوشتن

مبانی نظری پیشینه تحقیق ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق در ... توضیحات نظری کامل در مورد ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ‌سازمانی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فرهنگ‌سازمانی دسته: ... توضیحات نظری کامل در مورد ...

تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد هوش …

جستجوی فایل در ... تحقیق اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی (اقتصاد در تاریخ) قیمت: ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق گردشگری

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای ...

دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد - داک …

دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد ... توضیحات نظری کامل در مورد متغیر ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاریخچه بیمه در ایران …

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تاریخچه ... توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد اختلالات …

مطالعات بسیاری در مورد ناسازگاری های ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق اثربخشی ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد درد

مبانی نظری پیشینه تحقیق در مورد ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد درد دسته: ...

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق

دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیقکوزه ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق در مورد ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق در موردنوشتن

مبانی نظری پیشینه تحقیق ... مبانی نظری وپیشینه تحقیق در ... توضیحات نظری کامل در مورد ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد عقل (فصل دوم) …

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد ... نظری کامل در مورد ... وپیشینه تحقیق. الف ) مبانی ...

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فناوری اطلاعات (it) و …

مبانی نظری وپیشینه تحقیق فناوری ... توضیحات نظری در مورد متغیر و همچنین پیشینه در ...

نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق | علمي و …

نحوه تهیه پیشینه و ادبیات نظری تحقیق ... اطلاعات در مورد ... مبانی نظری تحقیق ...

تحقیق، پیشینه تحقیق و مبانی نظری در مورد هوش …

جستجوی فایل در ... تحقیق اهمیت امور اقتصادی در فرآیند تاریخی (اقتصاد در تاریخ) قیمت: ...

مبانی نظری وپیشینه تحقیق اعتیاد | جستجو در

مبانی نظری وپیشینه تحقیق ... فصل دو مقاله توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه ...