دانلود پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)دانلود پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)مشخصات پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS) روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منابع: دارد تعداد سوال: 24 سوالی نوع فایل: word در این


دانلود پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)مشخصات پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS) روایی و پایایی: دارد خرده مقیاس ها: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منابع: دارد تعداد سوال: 24 سوالی نوع فایل: word
در این پژوهش برای سنجش نشانگان افت روحیه از مقیاس نشانگان افت روحیه کیسان و همکاران که در سال ٢٠٠٤ برای اندازه گیری نشانگان افت روحیه بیماران مبتلا به سرطان پیشرفته ساخته شد، استفاده شد.
این ابزار دارای ۵ خرده مقیاس فقدان معنا (۵ سؤال)، ملالت (۵ سؤال)، دلسردی (۶ سؤال)، درماندگی (٤ سؤال)، احساس شکست (٤ سؤال) است و ضریب پایایی آن ٩٤% می باشد (کیسان و همکاران، ٢٠٠٤). این پرسشنامه دارای 24 سؤال است که هر کدام در یک مقیاس 0-4 درجه ای (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و همیشه) درجه بندی شده است.
نحوه نمره گذاری آن به این صورت است که سؤالات 20 و 14، 4، 3، 2 خرده مقیاس بی معنایی؛ سؤالات 24 و 23، 22، 21، 18، 6 خرده مقیاس یاس؛ سؤالات 16 و 15، 13، 11، 10 خرده مقیاس احساس ملالت؛ سؤالات 9 و 8، 7، 5 خرده مقیاس احساس درماندگی و سؤالات 19 و 17، 12، 1 خرده مقیاس احساس شکست را می سنجند.
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)


پرسشنامه مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)


مقیاس نشانگان افت روحیه (DS)