رساله و نقشه های مرکز بازپروری معتاداندر این فایل رساله معماری مرکز بازپروری معتادان همراه با نقشه های کامل معماری با کیفیت عالی،روند شکل گیری طرح،رندرهای 3D MAX ودر زیر فهرستی از مطالب را مشاهده میکنید. فهرست مطالب مقدمه


در این فایل رساله معماری مرکز بازپروری معتادان همراه با نقشه های کامل معماری با کیفیت عالی،روند شکل گیری طرح،رندرهای 3D MAX ودر زیر فهرستی از مطالب را مشاهده میکنید.
فهرست مطالب

مقدمه .............................................. 5
فصل اول : پژوهش
1-1- طرح پژوهش.................................... 8
1-2- اهداف پژوهش................................. 10
فصل دوم : مبانی نظری پژوهش
2-1- انواع تیپ شخصیتی............................ 12
2-2- تاثیر سن در بزهکاری ....................... 13
2-2-1- کودکی..................................... 13
2-2-2- برنایی................................... 13
2-2-3 پختگی...................................... 13
2-2-4- پیری...................................... 13
2-3- تربیت – ماهیت و نقش آن...................... 14
2-4- قدرت تربیت و اصلاح........................... 18
2-5- تربیت و جامعه شناسی......................... 21
2-6- تربیت و روانشناسی........................... 23
2-7- تعریف اعتیاد................................ 23
2-8- تاریخچه اعتیاد.............................. 24
2-9- تاریخچه شناخت و گسترش مواد مخدر در ایران.... 25
2-9-1 مواد مخدر در ایران باستان.................. 25
2-9-2 مواد مخدر از ظهور اسلام تا دوران صفویه...... 26
2-9-3 مواد مخدر از دوران صفویه تا پایان دوره قاجاریه 26
2-10- مبارزه با مواد مخدر........................ 28
2-11- مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب............ 32
2-12- انواع مواد مخدر و شرح آنها............................................................... 34
فصل سوم : بررسی سابقه فعالیتهای عملی در رابطه با ایجاد توازن روحی افراد
3-1- موسیقی درمانی .............................. 44
3-2- هیپنوتیزم................................... 46
3-3- رقص درمانی.................................. 47
3-4- شعر درمانی.................................. 48
3-4-1- اجزای شفابخش شعر درمانی................... 48
3-5- تئاتر درمانی................................ 49
3-6- نقاشی درمانی................................ 49
3-7- نقش هنر به طورکلی در ایجاد آرامش درونی...... 49
3-8- گروه درمانی................................. 50
3-9 14 اصل اعتیاد کنگره 60....................... 50
3-10 مقاله صورت مسأله کنگره 60 در مورد ترک اعتیاد. 56
3-11- راهکارهای کنگره 60 در مورد اعتیاد........... 73
فصل چهارم : بررسی نمونه های مشابه
4-1- مرکز درمانی الکسین.......................... 89
4-2- مرکز بازپروری دختران در دهکده فرنیل درمادرید 91
4-3-بیمارستان سیلور هیل.......................... 97
فصل پنجم : معماری
5-1- معماری چیست؟............................... 109
5-2- بخشهای اصلی معماری......................... 110
5-3- معماری و طبیعت............................. 112
5-4-هنر مینی مال و معماری....................... 114
5-5- زیبایی در معماری........................... 117
5-5-1- تعریف زیبایی.............................. 118
5-5-2-منشاء زیبایی............................... 119
5-5-3-ادراک کننده زیبایی......................... 119
5-5-4- انواع زیبایی.............................. 120
5-5-5-زیبایی درمعماری ........................... 124
5-5-6- جمع بندی.................................. 128
فصل ششم : اطلاعات شهر و منطقه مربوط به پروژه
6-1-1 سقز واژه و تاریخ........................... 132
6-1-2موقعیت جغرافیایی............................ 134
6-1-3 جمعیت...................................... 136
6-1-4آب و هوا ................................... 139
6-1-5- شرایط اقلیمی.............................. 141
6-1-6- دما....................................... 143
6-1-7 – فشار هوا و رطوبت......................... 144
6-1-8-بــاد ..................................... 145
6-1-9- ساختمان زمین شناسی ....................... 148
6-1-10- جهت بهینه قرار گیری ساختمان در کردستان وشهر سقز 149
6-2-2- بررسی تاریخچه زلزله های رخ داده در منطقه تا شعاع 200 کیلومتری محل سایت انتخابی پروژه................. 152
6-2- 2-1برنامه فیزیکی............................ 159
6-3- آنالیز سایت................................ 162
6-3-1- دسترسی های سواره.......................... 162
6-3-2- محور حرکتی پیاده.......................... 162
6-3-3- تراز صوتی................................. 162
6-3-4- چشم انداز ................................ 162
6-6 مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی.. .
6-7 نقشه ها....................................... .
7-1 فهرست منابع و مأخذ.......................... 163فهرست شکل ها
4-1- نمای خارجی نمونه موردی..................... 102
4-2- نمای داخلی نمونه موردی..................... 103
4-3- سرگرمی های بیمارستان....................... 104
4-4- کلینیک دختران.............................. 105
4-5- سایت پلان بیمارستان......................... 108
4-6- ساختمان بیمارستان و نمای خارجی............. 109
4-7- نماهایی از ساختمان بیمارستان............... 110
6-1- ارتفاع سایه کنسول.......................... 153
6-2- نمای خارجی نمونه موردی..................... 157
6-3- نمای خارجی نمونه موردی..................... 158
فهرست جداول
3-1- جدول زمانی برای رسیدن به حدود............... 73
6-1- جدول آمار جمعیتی سقز....................... 142
6-2- جدول بارش سا لیانه......................... 145
6-3- جدول دمای سقز.............................. 146
6-4- جدول رطوبت نسبی............................ 147
6-5- جهت بادهای هشت ساله........................ 148
6-6- جدول زلزله................................. 149
6-7- زلزله های مهم تاریخی....................... 150
6-8- جدول برنامه فیزیکی فضاها................... 152
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

مرکز بازپروری معتادان


طراحی مرکز بازپروری


طراحی مرکز بازپروری معتادان


پایان نامه مرکز بازپروری


طراحی معماری مرکز باز پروری معتادان


نقشه کامل مرکز بازپروری معتادان


معماری مرکزبازپروری معتادان