مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هالکتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال فایل اصلی کتاب : PDF حجم فایل زیپ : 6.1M تعداد کل صفحات : 754 صفحه


کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک-نویسنده جان هال
فایل اصلی کتاب : PDF
حجم فایل زیپ : 6.1M
تعداد کل صفحات : 754 صفحه
فهرست مطالب این کتاب شامل موارد ذیل می باشد :
فصـل یكـم : مفاهیـم و مقدمـات
فصـل دوم : سازوكـار بـازار قراردادهـای آتـی و پیمان هـای آتـی
فصـل سـوم : تعیین قیمت های قرارداد آتی و پیمان آتی
فصـل چهـارم : راهبردهـای پوشـش ریسـک بـا استفـاده از قراردادهـای آتـی
فصـل پنجـم : بازارهـای نـرخ بهـره
فصـل ششـم : سـوآپ (قـرارداد معاوضـه ای )
فصـل هفتـم : سازوكـار بازارهـای اختیـار معاملـه
فصـل هشتـم : ویژگی هـای اختیـار معامـلات سهـام
فصـل نهـم : راهبردهـای معاملاتـی بـا استفـاده از قراردادهـای اختیـار معاملـه
فصـل دهـم : مقدمـه ای بـر مـدل درخـت دوجملـه ای
فصـل یازدهـم : ارزش گـذاری اختیـار معاملـه: مـدل بلـک -شولـز
فصـل دوازدهـم : اختیـار معامـلات شاخـص سهـام و ارزهـا
فصـل سیزدهـم : اختیـار معاملـه قراردادهـای آتـی
فصـل چهاردهـم : نوسان پذیـری اسمایـل
فصـل پانزدهـم : پارامترهـای ریسـک اختیـار معاملـه
فصـل شانزدهـم : ارزش در معـرض ریسـک
فصـل هفدهـم : ارزش گـذاری بـا استفـاده از درخـت دوجملـه ای
فصـل هیجدهـم : قراردادهـای اختیـار معاملـه نـرخ بهـره
فصـل نوزدهـم : قراردادهـای اختیـار معاملـه غیرمعمـول و سایـر ابزارهـای مالـی غیراستانـدارد
فصـل بیستـم : مشتقـات اعتبـاری، آب وهـوا، انـرژی و بیمـه
فصـل بیسـت و یكـم : زیان هـای ناگـوار مشتقـات و آنچـه می توانیـم از آنهـا بیاموزیـم
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

کتاب مبانی مهندسی مالی


کتاب مدیریت ریسک


نویسنده جان هال


کتاب مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسکنویسنده جان هال


بـازار قراردادهـای آتـی


بازار پیمان هـای آتـی


راهبردهـای پوشـش ریسـک


بازارهـای نـرخ بهـره


سـوآپ


قـرارداد معاوضـه ای


بازارهـای اختیـار معاملـه


مـدل درخـت دوجملـه ای


ارزش گـذاری اختیـار معاملـه مـدل بلـک شولـز


نوسان پذیـری اس