فایل ورد(Word) پروژه تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)عنوان پروژه : تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها (NDT) تعداد صفحات : ۱۰۳ شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر تحت عنوان تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر


عنوان پروژه : تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها (NDT)
تعداد صفحات : ۱۰۳
شرح مختصر پروژه : پروژه حاضر تحت عنوان تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش آنها (NDT) برای دانلود آماده شده است.تجهیزات سیستم های قدرت اعم از کلید قدرت ؛ ترانس ، عایق های مایع ، عایق های جامد و .. به دلیل اهمیت زیاد در بکارگیری آنها بایستی قبل از استفاده در شبکه قدرت تست شوند.از این رو استفاده و بکارگیری تست های غیر مخرب در آزمایش تجهیزات قدرت (NDT) اهمیت خود را نشان میدهد.تمام سیستمهای N.D.T رابطه نزدیکی با هم دارند و با توجه به موارد کاربرد ممکن است به تنهایی یا همراه با دیگری مورد استفاده قرار گیرند. انتخاب بهترین روش بیشتر به نوع عیب موجود و شکل و اندازه قطعات مورد آزمایش بستگی دارد.
روشهای مختلف تستهای غیرمخرب به طروق بسیار متفاوتی مورد استفاده قرار گیرند و محدوده وسایل مورد دسترس نیز بسیار وسیع است. هنگامی که از سیستم های آزمون های غیرمخرب استفاده میشود، باید دقت کافی به خرج داده مراحل کنترل کرد بطوریکه نه تنها اطلاعات کیفی بلکه اطلاعات کمی نیز بدست آورد.ضروری است که امکان خطرناکترین عیبهای یک قطعه قبلاً پیش بینی شود. تا اینکه بتوان انواع اندازه های محدود عیب های بالقوه خطرناک را حدس زد.
استفاده از روشها و سیستم های آزمون های غیر مخرب زمانی میتواند موفقیت آمیز باشد که متناسب با قطعات مورد آزمایش و معایب مربوطه باشد و اپراتور نیز باید دارای تجربه وآموز شکافی باشد و استاندارد پذیرش مناسب با هر نوع مشخصات ناخواسته قطعات مورد آزمایش را بشناسد.استاندارد نامناسب ممکن است عیب های کم اثر یا بی اثر را بر روی عملکرد محصول جدی تلقی کند ولی معایب قابل توجه را ناچیز فرض نماید.

یکی از فوائد بدیهی و روشن استفاده صحیح تستهای غیر مخرب، تعیین هویت معایب است که اگر بدون تشخیص در قطعه باقی بماند موجب شکست فاحعه آمیز قطعه و درنتیجه بروز خسارت های مالی و جانی فراوان خواهند شد.بکارگیری هر یک از سیستم های بازرسی متحمل هزینه است ، اما اغلب استفاده موثر از تکنیکهای بازرسی مناسب موجب صرفه جوئی های مالی قابل ملاحظه ای خواهد شد نه فقط نوع بازرسی بلکه مراحل بکارگیری آن نیز مهم است.
چکیده
فصل ۱- ارتباط پایداری شبکه با عملکرد صحیح تجهیزات
۱-۱- مقدمه
۱-۲- تجزیه و تحلیل تجهیزات در شبکه های توزیع ، فوق توزیع و انتقال
۱-۲-۱- کلیدهای قدرت
۱-۲-۲- اشکالاتی که ممکن است باعث عدم عملکرد صحیح کلیدها شوند
۱-۲-۳- اشکالات ناشی از عدم عملکرد صحیح کلیدها
۱-۲-۴- عوامل موثر در میزان عملکرد کلیدهای قدرت بر پایداری سیستم
۱-۲-۵- خصوصیات عمده و مهمی که کلیدهای قدرت باید داشته باشند.
۱-۲-۶- تقسیم بندی کلیدهای فشار قوی بر حسب وظیفه ای که دارند
۱-۲-۷- انواع کلیدهای قدرت (دیژنکتور)
۱-۲-۸- سکسیونر و کلید زمین و کلید ویژه تخلیه بارالکتریکی
۱-۲-۹- کلید زمین
۱-۲-۱۰- کلید مخصوص تخلیه بار الکتریکی ( کلید زمین با توانایی وصل)
۱-۲-۱۱- فیوز
۱-۲-۱۲- کلید بار
۱-۲-۱۳- سکسیونر قابل قطع زیر بار
۱-۲-۱۴- انواع و موارد استفاده ترانسفوماتورها
۱-۳- انتخاب کلیدهای فشار قوی
۱-۳-۱- انتخاب برحسب مشخصات نامی
۱-۳-۲- انتخاب با توجه به وظیفه قطع و وصل
فصل ۲- ضرورت بازرسی و روشهای مختلف بازبینی و بازرسی فنی
۲-۱- مقدمه
۲-۲- روشهای مختلف بازبینی وبازرسی فنی
فصل ۳- بررسی سیستم های مختلف آزمونهای غیر مخرب
۳-۱- مقدمه
۳-۲- تکنیک بازرسی با مایع نافذ
۳-۲-۱- اصول بازرسی بامایع نافذ
۳-۲-۲- ویژگی های یک مایع نافذ
۳-۲-۳- مزایا و محدوئدیت ها ودامنه کار برد تکنیک بازرسی با مایع نافذ
۳-۳- سیستم بازرسی با ذرات مغناطیسی
۳-۳-۱- مغناطیسی کردن قطعات
۳-۳-۲- آشکار سازی عیب بوسیله ذرات مغناطیسی
۳-۳-۳- مزایا و محدودیت ها و دامنه کاربرد تکنیک بازرسی با ذرات مغناطیسی
۳-۴- سیستم بازرسی با جریان فوکو
۳-۴-۱- ساختمان سیم پیچ ها
۳-۴-۲- انواع مدارهای سیم پیچی جریان های گردابی
۳-۵- سیستم بازرسی بارادیوگرافی
۳-۵-۱- برخی از محدودیت های رادیو گرافی
۳-۵-۲- اصول رادیو گرافی
۳-۶- سیستم ترموگرافی
فصل ۴- مطالعه و بررسی و سیستم های ترموگرافیک در تست تجهیزات شبکه های توزیع و انتقال نیرو
۴-۱- مقدمه
۴-۲- تاریخچه عکس های حرارتی مادون قرمز
۴-۳- طیف اشعه مادون قرمز
۴-۴- اصول و نحوه کار سیستم های ترموگرافیک
۴-۵- استفاده از عکسهای حرارتی در برنامه تعمیراتی تجهیزات
فصل ۵- بررسی و تعیین نقاط معیوب تجهیزات با استفاده از ترموگرافی
۵-۱- مقدمه
۵-۲- اولویت های تعمیرات برحسب دمای اضافی
۵-۳- عوامل مشکل زا در تعیین درجه حرارت اضافی
۵-۴- نمونه هایی از عکس های حرارتی و نحوه تجزیه و تحلیل آنها
فصل ۶- دوربین کرونا
۶-۱- مقدمه
۶-۲- کرونا
۶-۳- دوربین کرونا
۶-۴- ساختار عملیاتی دوربین های کرونا
۶-۵- کاربرد دوربینهای کرونا
۶-۵-۱- بازدیدهای زمینی خطوط انتقال نیرو
۶-۵-۲- بازدیدهای پریودیک تجهیزات پستهای فشار قوی
۶-۵-۳- بازدیدهای پریودیک شبکه های توزیع
۶-۵-۴- بازدیدهای هلیکوپتری خطوط انتقال نیرو
فصل ۷- بررسی روغن ترانسفور ماتورها و روشهای بازرسی آن
۷-۱- مقدمه
۷-۲- عایق روغن
۷-۳- آزمایشات روغن
۷-۳-۱- آزمایش گازکراماتوگرافی
۷-۳-۲- رطوبت
۷-۳-۳- ویسکوزیته
۷-۳-۴- کشش بین سطحی
۷-۳-۵- عدد اسیدی کل
۷-۳-۶- نقطه اشتعال
فصل ۸- گازکروماتوگرافی
۸-۱- مقدمه
۸-۲- گاز کاروماتوگرافی
۸-۳- آنالیز نتایج حاصل از کروماتوگرافی
۸-۳-۱- روش نسبت دورننبرگ (Dornen Bergs Ratio Methol)
۸-۳-۲- روش نسبت راجرز(Rogers Ratio Methogd)
۸-۳-۳- روش نسبت راجرز پیشرفته
نتیجه گیری و پیشنهادات
اختصارات
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

فایل ورد(Word) پروژه تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)


پروژه تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)


تجهیزات سیستم های قدرت


تست های غیر مخرب (NDT)


پایان نامه


مقاله


دانلود


دانلود پایان نامه


پایان نامه مهندسی برق


دانلودمقاله


پروژه بررسی تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های ...

... تجهیزات سیستم های قدرت تست های غیرمخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های ... تست غیر مخرب ...

فروش فایل » پزشکی

... سیستم قدرت ۱; فایل ورد(Word) ... تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT ...

دانلود پروژه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم ...

... تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت,دانلود پروژه بررسی تست های غیر ...

فروش فایل » مقالات رایگان

... سیستم قدرت ۱; فایل ورد(Word) ... تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT ...

بررسی تست های غیر مخرب NDT در تجهیزات سیستم های قدرت ...

بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت ... فایل ورد بررسي آثار و دلایل ...

دانلود مقاله و پایان نامه دانشجویی دانلود فایل ورد(Word ...

دانلود فایل ورد(Word) پروژه سیستم ... تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)

فایل ورد Word پایان نامه بررسی کامل …

فایل ورد Word پایان نامه ... پروژه تجهیزات سیستم های قدرت و بکارگیری تست های غیر مخرب (NDT)

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت ... و بکارگیری آنها در سیستم ...

بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت ...

... بررسی تست های غیر مخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت ... غیر مخرب ومزایای و ...

تحقیق تست های غیرمخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت

تحقیق تست های غیرمخرب (ndt) در تجهیزات سیستم های قدرت ... دانلود فایل ها دانود فایل و ...