پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقویپایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی (دانلود متن کامل پایان نامه) 1- آنتن حلقوی


پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی پایان نامه برق: اصول طراحی آنتنهای حلقوی
(دانلود متن کامل پایان نامه)

1- آنتن حلقوی …………………………………………………………………………9
1-1- حلقۀ کوچک ………………………………………………………………….. 9
2-1- دو قطبی مغناطیسی کوتاه . معادل یک حلقله ………………………………. 13
3-1- میدانهای دور دو قطبی کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………….16
4-1- مقایسه میدانهای دور حلقه کوچک و دو قطبی کوتاه ………………………20
5-1- آنتن حلقه ای . حالت کلی ………………………………………………….. 21
6-1- پترن های میدان دور آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت ………. 26
7-1- حلقه کوچک به عنوان یک حالت خاص …………………………………… 30
8-1- مقاومت تشعشع حلقه ها ……………………………………………………… 31
9-1- خاصیت جهتی آنتهای حلقه ای دایره ای با جریان یکنواخت …………….. 37
10-1- جدول فرمول های حلقه ……………………………………………………. 39
11-1- آنتهای حلقوی مربعی ………………………………………………………. 40
12-1- آنتهای حلقوی دایروی …………………………………………………….. 53
13-1- حلقه ی دایروی حامل یک جریان ثابت ………………………………….. 61
فصل دوم
2- آنتهای حلقوی کوچک …………………………………………………………. 65
1-2- دوگانگی ……………………………………………………………………… 66
2-2- آنتن حلقوی کوچک ………………………………………………………… 71
فصل سوم
3- آنتهای یاگی یودا ……………………………………………………………….. 77
منابع و مأخذ ………………………………………………………………….91

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه برق اصول طراحی آنتنهای حلقوی