پایان نامه بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)پایان نامه بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) چكیده: سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر


پایان نامه بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) چكیده:
سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت یكی از سیستم های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می باشد كه اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق تر فراهم می كند و استفاده كنندگان را در امر تصمیم گیری صحیح و مناسب یاری می نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و كاربردی است كه در كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است كه پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن كارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت در كارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.
همانطور كه از موضوع تحقیق برمی آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت كارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراك بوده و برای اینكار در قلمرو زمانی سال مالی 83-84 شركت مذكور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاكم بر شركت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراكز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً 13 فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی كرده و محركهای هزینه هركدام از این فعالیتها را انتخاب كرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان داد، كه استفاده از سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق تر هزینه های سربار می شود بلكه باعث می گردد كه مدیران داخلی شركتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه ریزی و كنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شركت را در كسب سود یاری نمایند.
1 مقدمه:
تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی كاركرد بنگاههای اقتصادی و سازمانها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، اهمیت یافتن، اعمال مدیریت فعالیتها و حیاتی بودن پاسخگوئی به نیاز مشتریان از طریق تلفیق مناسب كیفیت و سود مورد انتظار، مسئولیت و نقش سیستمهای هزینه یابی را بطور ریشه ای دگرگون كرده است.
نتیجه مطالعات و تحقیقات انجام شده چنین نشان می دهد كه هر دو گروه تهیه كنندگان و استفاده كنندگان از اطلاعات مربوط به بهای تمام شده محصولات، از سیستمهای فعلی هزینه یابی ناراضی بوده و روش تخصیص هزینه های سربار كارخانه به محصولات نیز به نحوی موثر در ایجاد این نارضایتی مدیران موثر است. بهرحال، اغلب مدیران توجه دارند، كه برآورد و پیش بینی هزینه های بلندمدت شامل تخصیص هزینه های سربار به بهای تمام شده محصولات، عمل مفید و قابل قبولی است كه می تواند انجام دهند.
سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائة اطلاعات مفیدی در مورد عملكرد فرآیندهای كسب و كار سازمان است.
فراهم نمودن اطلاعات غیر مالی فعالیتها در كنار اطلاعات مالی موجب شده است كه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به عنوان ابزار قدرتمندی در جهت بهبود كسب و كار سازمانها مورد استفاده قرار گیرد. این سیستم بعلت دارا بودن مزایایی مانند: توانائی تمركز بر مشتریان، شناخت فرصتها، استقرار اقتصادی و تشویق اصلاحات قادر است بسیاری از نیازهای شركتهای رده جهانی را به لحاظ تقویت موقعیت رقابتی، دستیابی به خشنودی پایدار مشتریان و كسب سود مورد انتظار برآورده كند.
هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) ادعا می كند محصولات و خدمات تولید شده، مستقیما مصرف كننده منابع نیست، بلكه مصرف كننده فعالیتهاست. از این نظر هزینه یابی بر مبنای فعالیت، سیستم تسهیم هزینه بر مبنای رسیدگی و تحقیق است، به نحوی كه از طریق تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی و فرآیندهای مورد عمل، محركهای هزینه شناسایی می شود.
ضرورت انجام تحقیق بكارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، نیازمند وجوه شرایط بخصوصی است كه این شرایط تحت عناوین زیر قابل طبقه بندی است:
1ـ شیوه كسب و كار انتخاب شده توسط مدیریت سازمانها و آگاهی آنها از مزایای ABC (Activity Based Costing) در جهت جوابگوئی به نیازهای اطلاعاتی منتج از این انتخاب.
2ـ وجود داده های مورد نیاز جهت طراحی و استقرار سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در درون سازمان بعلت فقدان شناخت كافی از وجود شرایط لازم برای بكارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در شركتهای مورد آزمون و همچنین عدم وجود یك الگوی مناسب جهت طراحی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ایران.
توسعه اقتصادی یكی از اهداف اصلی كشورهای در حال توسعه، منجمله كشور ما ایران می باشد.
توسعه پایدار به رشد و بالندگی صنایع كشور وابسته است، و كشور ما نیز در عرصه جهانی جایگاهی بزرگ دارد و برای حفظ این جایگاه نیاز به اطلاعات روز جهان برای رقابت در جامعه جهانی دارد و هزینه یابی بر مبنای فعالیت نیاز روز جامعه صنعتی ایران و جهان برای كاهش و مدیریت هزینه ها می باشد كه می بایستی تلاش زیادی برای تفهیم و بكارگیری آن در صنعت كشورمان انجام شود.
از آنجا كه هزینه یابی بر مبنای فعالیت می تواند اطلاعات صحیح تری در خصوص هزینه های محصول ارائه دهد، طی سالهای اخیر توجه زیادی را به خود جلب كرده است. از دیدگاه حسابداری صنعتی، هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تكامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی كرد كه شالودة سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه های غیر مستقیم منابع به مخازن هزینه تخصیص می یابد و در مرحله دوم، هزینه های انباشته شده در مراكز هزینه به محصولات تخصیص داده می شود. تخصیص طبق مرحله اول معمولا برای ارزیابی عملكرد مدیر مسئول مركز هزینه و تخصیص طبق مرحله دوم برای تعیین بهای تمام شده محصولات بكار می رود.
در واقع جهت تعیین تخصیص هزینه ی تولیدی به موجودی ها و نیز به منظور دستیابی به سودآوری بلندمدت، سیستم ها باید اهداف كنترلی و برنامه ریزی را نیز تامین نمایند و از آنجائیكه ساختار هزینه ها و تولیدات بسیاری از شركتها در سالهای آخر تغییر یافته است به طوریكه دستمزد كه بخش اعظم هزینه های تولیدی را به خود اختصاص می داد امروزه بخش اندكی از هزینه تولید را تشكیل می دهد و در مقابل سربار تولید بخش عمده هزینه های تولیدی را دربر گرفته است.
در بسیاری از موارد هزینه های سربار با تعداد فعالیتهای مربوط به یك محصول رابطه دارد نه با مقدار واحدهای تولید شده از محصول به عنوان مثال یك شركت تولیدی را درنظر بگیرید كه 2 محصول مشابه تولید می كند. محصول اول از 10 قطعه تشكیل شده است در حالی كه محصول دوم از یكصد قطعه تشكیل شده است. هر قطعه قبل از نصب باید معاینه و بازدید شود بنابراین مشخص است كه تحویل و دریافت یكصد قطعه در مقایسه با ده قطعه نیاز به فعالیت بیشتری دارد. در صورتی كه همین هزینه در روش سنتی براساس مبانی جذب سربار هر محصول به طور كلی به محصولات تخصیص می یابد. بنابراین ضرورت بكارگیری روش هزینه یابی جدیدی كه بتواند نحوه وقوع هزینه های سربار را در شركت نشان دهد احساس می شود. این نگرش نسبت به وقوع هزینه ها را مدیریت برمبنای فعالیت (Activity Based Managment) می گویند كه به معنی استفاده از سیستم حسابداری برمبنای فعالیت می باشد. در این سیستم بر فعالیت ها به عنوان موضوع اساسی هزینه ها (مولد اساسی هزینه ها) تأكید شده است.
براساس این سیستم هزینه مقادیر تولید براساس جمع هزینه های فعالیت های صرف شده برای آن بدست می آید. ویژگی این سیستم این است كه هزینه ها با توجه به مناسبت های مهمی كه در طی زمان رخ می دهد اندازه گیری و ردیابی می شود و فعالیت به معنی روش یا فرآیندی كه موجب انجام كار می شود تعریف می گردد.
هزینه یابی برمبنای فعالیت ها مبتنی بر این مفهوم است كه منابع به مصرف فعالیت ها می رسند و فعالیت ها صرف تولید محصولات می گردند.
برخلاف روش سنتی حسابداری كه از یك نرخ كلی جذب سربار استفاده می شود و یا گاهاً نرخ های جداگانه برای هر دایره استفاده می شود، در این سیستم (ABC) برای هر فعالیت یك مبنای جداگانه به عنوان مولد اساسی هزینه ها تعیین، و براساس آن یك نرخ جداگانه نیز محاسبه می گردد. هر فعالیت تنها یك مولد هزینه دارد.
عوامل موثر بر انتخاب مولد هزینه:
الف ـ درجه همبستگی بین هزینه ها و آن رویداد با مبنا
ب ـ فزونی منافع بر مخارج به كارگیری مولد هزینه به عنوان مبنا (Measurement Cost)
ج ـ اثرات رفتاری كه در تصمیم گیری و یا تعیین قیمت ها و. .. دارد (Behavioral Effects)
مناسبت استفاده از ABC به قضاوت های مدیریت بستگی دارد و ABC بجای تمركز بر استفاده كنندگان از سیستم حسابداری بر قابلیت های سیستم تمركز می نماید. شركت هایی كه دارای خصوصیات ذیل هستند به كارگیری ABC برایشان بیشتر مفید است.
1ـ هزینه های سربار بالایی دارند.
2ـ تنوع فعالیت دارند.
3ـ تنوع محصولات دارند.
4ـ تغییرات مستمر در فعالیت ها دارند بدون اینكه سیستم حسابداری تغییر یافته باشد.
5ـ تكنولوژی پیشرفته دارند.
همچنین با توجه به موضوعات مشروح قبل، بدیهی است كه هرگاه شركت از سیستم هزینه یابی سفارش كار استفاده نماید، به علت تنوع محصولات و سفارشات نسبت به سیستم هزینه یابی مرحله ای، استفاده از سیستم ABC كارآمدتر خواهد بود و همچنین در شركت هایی كه تنوع محصول ندارند، سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت (ABC) زمانی نقش خود را به عنوان یك ابزار كارا ایفا می نماید كه مدیریت تصمیم بگیرد خط تولید خود را عوض نماید و یا بخواهد محصول فعلی خود را بهبود كیفی و تكامل ببخشد. در این صورت ABC با مقایسه بین كشش بازار و قیمت های فروش محصول تكامل یافته و هزینه های آن مدیریت را در تصمیم گیری یاری می نماید.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پایان نامه بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC)


پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

... هزینه‌یابی برمبنای ... پایان نامه بررسی ... هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (abc) ...

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC ...

سیستم هزینه‌یابی ... بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (abc) ...

دانلود بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای ...

پایان نامه بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی ... هزینه یابی برمبنای فعالیت abc و ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (abc) : ...

پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی بر مبنای ...

... مبنای فعالیت (abc) در صنایع آلومینیوم,پایان نامه بررسی امکان ... سیستم هزینه‌یابی ...

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC ...

بررسی امكان بكارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای ... هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (abc) ...

پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای ...

پایان نامه بررسی امكان ... سیستم هزینه یابی فعالیت abc ... یابی برمبنای فعالیت abc ...

دانلود (پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی ...

... (پایان نامه بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (abc) ... سیستم ...

بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC ...

پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (abc) ... سیستم هزینه ...

دانلود پایان نامه : بررسي امكان بكارگيري سيستم …

دانلود پایان نامه : بررسی ... هزینه یابی برمبنای فعالیت abc ... بررسی سیستم هزینه‌یابی ...