ارزیابی عملکرد سامانه اتوبوسرانی تندرو)BRT) شهر اصفهان به روش کارت امتیازی متوازنفهرست مطالب عنوان صفحه بیان مسئله پژوهشی 4 اهمیت موضوع پژوهش 45 اهداف پژوهش 6


فهرست مطالب
عنوان صفحه
بیان مسئله پژوهشی 4
اهمیت موضوع پژوهش 45
اهداف پژوهش 6
سوالات پژوهش 6
روش پژوهش 7
اصطلاحات و تعاریف 7
1-7-1 ارزیابی عملکرد 8
1-7-2 کارت امتیازی متوازن 8
1-7-3 تکنیک اسوات 8
1-7-4 سامانه اتوبوسرانی تندرو 8
1-7-5 مدل کانو 9
1-8 خلاصه فصل 9
مقدمه 10
پیشینه پژوهش 9
ارزیابی عملکرد 14
2-3-1 تاریخچه اندازه گیری عملکرد 14
2-3-2 تعاریف ارزیابی و ارزیابی عملکرد 20
2-3-3 عوامل موثر در ارزیابی عملکرد 22
2-3-4 مزایای نظام ارزیابی عملکرد 22
2-3-4-1- برای سازمان 23
2-3-4-2- برای ارزیابی کننده 23
2-3-4-3- برای ارزیابی شونده 23
2-3-5 اثرات نهایی ارزیابی عملکرد 24
2-3-6- چالش های ارزیابی عملکرد 25
2-3-7- مدیریت عملکرد 25
2-3-8- برخی از مفاهیم الزامی در مسیر ارزیابی عملکرد 25
2-3-8-1- معیار های ارزیابی (شاخص ها) 25
2-3-8-2- موجود بودن داده های لازم 26
2-3-9 معیار های ارزیابی عملکرد سازمان 26
2-3-10 مدل های ارزیابی عملکرد 26
تشریح مدل کارت امتیازی متوازن به عنوان مدل محوری 27
2-4-1- کارت امتیازی متوازن و تاریخچۀ مختصر آن 27
2-4-2- انواع کارت امتیازی متوازن 28
2-4-2-1-کارت امتیازی متوازن نسل اول 28
2-4-2-2 کارت امتیازی متوازن نسل دوم 29
2-4-2-3-کارت امتیازی متوازن نسل سوم 29
2-4-3 چشم انداز BSC برای ارزیابی و تحول سازمانی 31
2-4-3-1 چشم انداز مشتری 31
2-4-3-1-1 مزیت عملیاتی (operational excellenc): 32
2-4-3-1-2 رهبری محصول Product leadership: 32
2-4-3-1-3 رابطه صمیمی با مشتری (Costumer Intimacy): 32
2-4-3-2 چشم انداز فرآیند داخلی (Internal Process Perspective): 32
2-4-3-3 چشم انداز رشد و یادگیری 33
2-4-3-4 چشم انداز مالی 33
2-4-3-5 چشم انداز محیط زیست 34
2-4-3-6 چشم انداز ایمنی و امنیت 34
2-4-4 ضرورت های اندازه گیری عملکرد و نیاز به BSC 34
2-6 دیدگاه کانو در مورد کیفیت 36
2-6-1 کیفیت اساسی 37
2-6-2 کیفیت عملکرد 37
2-6-3 کیفیت انگیزشی 38
2-6-4 نحوه تحلیل جدول کانو 38
2-6 پیشینه تحقیقات 39
2-6-1 پیشینه تحقیقات داخلی 39
2-6-2 پیشینه تحقیقات خارجی 42
2-6-3 پیشینه شرکت اتوبوسرانی 43
2-6-3 خلاصه فصل 40
مقدمه 46
روش تحقیق 47
جامعه آماری 48
روش نمونهگیری 48
49
روش جمع آوری اطلاعات 50
51
52
53
53
53
54
55
51
51
51
51
56
مقدمه 58
یافته های توصیفی 58
58
58
59
60
61
62
BRT 63
64
64
65
66
67
67
68
69
69
69
72
74
75
76
78
79
SWOT 79
80
81
82
82
84
85
فهرست جداول
عنوان صفحه


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

bsc balancedscorecard اتوبوسرانی، تندرو، ارزیابی، عملکرد،