پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانپایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: حسابداری- مدیریت مالی فرمت:word ( قابل ویرایش) تعداد صفحات: 102 این
پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دسته: حسابداری- مدیریت مالی
فرمت:word ( قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 102
این فایل شامل پایان نامه با عنوان بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و شامل بخشهای زیر است:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف علمی
1-4-2- اهداف کاربردی
1-5- مساله اصلی تحقیق
1-6- فرضیه تحقیق
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو زمانی
1-7-2- قلمرو مکانی
1-7-3- قلمرو موضوعی
1-8- تعاریف واژه ها
1-9- ساختار تحقیق

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری تحقیق
2-1-1- ساختار سرمایه
2-1-1-1- مفهوم ساختار سرمایه
2-1-1-2- عوامل موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-2-1- عوامل داخلی موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-2-2- عوامل خارجی موثر بر ساختار سرمایه
2-1-1-3- تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه
2-1-1-4- معیارهای ساختار سرمایه
2-1-1-5- نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه
2-1-1-5-1- نظریه سود خالص
2-1-1-5-2- نظریه سود خالص عملیاتی
2-1-1-5-3- نظریه سنتی
2-1-1-5-4- نظریه مودیلیانی و میلر
2-1-1-5-5- تئوری توازی ایستا
2-1-1-5-6- تئوری ترجیحی
2-1-1-6- ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-1-7- کنترل نهایی تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه
2-1-2-عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-1- تئوری عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-2- معیارهای عدم تقارن اطلاعاتی
2-1-2-3- مفهوم شکاف قیمتی
2-1-2-4- اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
2-1-2-4-1- هزینه پردازش سفارش
2-1-2-4-2- هزینه نگهداری موجودی
2-1-2-4-3- هزینه انتخاب نادرست
2-1-2-5- شیوه های بازارسازی و تعادل در بازار
2-2-پیشینه تحقیق
2-2-1- پژوهش های انجام شده در داخل کشور
2-2-2- پژوهش های انجام شده در سایر کشورها
2-2-3- خلاصه تحقیقات انجام شده
2-3- چارچوب مفهومی تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- طرح مسئله تحقیق
3-3- تدوین فرضیه تحقیق
3-4- روش تحقیق
3-5- جامعه آماری تحقیق
3-6- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه
3-7- قلمرو تحقیق
3-8- روش گردآوری اطلاعات
3-9- ابزار تحقیق
3-10- متغیرهای مورد مطالعه تحقیق
3-10-1- متغیر مستقل
3-10-2- متغیر وابسته
3-10-3- متغیر کنترلی
3-11- مدل تحقیق
3-12- ماهیت و منابع داده ها برای تحلیل اقتصادسنجی
3-12-1- انواع داده ها
3-13- مزایای استفاده از داده های ترکیبی یا پنل
3-14- روش اقتصادسنجی داده های تابلویی
3-14-1- انتخاب روش اثر ثابت یا تصادفی
فصل چهارم: تصریح مدل و برآورد مدل
4-1- مقدمه
4-2- آمار توصیفی
4-3- آزمون فرضیه و نتایج آن
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه
5-3- خلاصه و نتیجه گیری
5-4- پیشنهادات تحقیق
5-5- محدودیت های تحقیق .
منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پیوست ها
پیوست الف : نام کامل شرکت ها
پیوست ب : آمار توصیفی داده ها به تفکیک سال
پیوست ج : مدل ها و آزمون های آماری
پیوست چ: چکیده انگلیسی

فهرست جداول
جدول 2-1 خلاصه تحقیقات انجام شده
جدول 3-1 متغیرهای تحقیق
جدول 4-1 آمار توصیفی داده ها
جدول 4-2 نتایج تخمین معادله اول
جدول 4-3 نتایج تخمین معادله دوم
فهرست نمودارها
نمودار 2-1 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود خالص
نمودار 2-2 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سود عملیاتی خالص
نمودار 2-3 هزینه سهام عادی، بدهی و میانگین هزینه سرمایه بر اساس روش سنتی
نمودار 2-4 بازارهای گردشی و غیرگردشی برای یک دارایی مالی
نمودار 2-5 تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
نمودار 2-6 بازار کم عرض و کم عمق
نمودار 2-7 مدل مفهومی تحقیق


پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

دانلود پایان نامه آماده دفاع رشته حسابداری و مدیریت مالی در مقطع کارشناسی ارشدٰ


پایان نامه بررسی رابطه علی بین ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران